نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی‌های زیست محیطی است. سازمان‌هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید. در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه‌گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه‌ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله‌ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب 5 وظیفه‌ی مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده‌ ظهور یافته ارائه می گردد. نتایج حاصل از جمع آوری وتجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می‌توان به شکلی نسبی وظایف  مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان‌های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول‌شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه‌ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Assigning Urban Environmental Management to the Municipalities (Case Study: Tehran)

چکیده [English]

Tehran has various environmental problems, which environmental pollution is one of the most important ones. There are numerous organizations responsible for the urban environment management and lack of coordinating and the discord among them is of the reasons for the emergence of the environmental problems of Tehran. In the present research, besides investigating the feasibility of giving urban environmental management to the municipality, It is tried some methods be presented for the integrated and unity of the urban environmental management. On this base with the use of grounded theory methodology, through the study of documents and interviews with authorities and experts in this affair, the Tehran environmental management issue has been discussed in the pattern of five management duties, including planning, organizing, leadership, control, and supplying of resources and the conditions, strategies, and resultant consequences of revealed phenomenon were presented in the pattern of a paradigmatic model. In this methodology, sampling was done in subjective and snowball manner, and coding method was used for analyzing results obtained. Our results showed that there is no possibility for comprehensive and complete assigning environment management to municipality. However, on the other hand, the abovementioned management duties can be assigned to municipality in a relative manner, and environmental management can be done in integrated cooperation with other related organizations. Moreover, it requires some capacities be made in three structural, lawful, and cultural scopes in municipality organization in order to make municipality able in doing assigned duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban environmental management
  • Integrated Urban Management
  • Municipality
  • Grounded Theory