نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای  تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می‌باشد.در این مقاله روش های مختلف تامین مسکن توسط دولت ها در جهان اعم از کنترل اجاره، مسکن یارانه‌ای، خانه‌سازی اجتماعی، طرح زمین خدمات، تخریب و بازسازی و توانمندسازی بررسی شده است. مقاله حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد و از برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و داده‌های آماری نهادهای ذیربط بهره‌گیری شده و مسکن از لحاظ اهداف کیفی، کمی و خط‌مشی‌های کلی تحلیل شده است. بر اساس نتایج و یافته‌های تحقیق در برنامه اول، بیشتر به شاخص‌های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشده است. در برنامه‌ دوم به بافت های فرسوده، افزایش تراکم‌ و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بود. در برنامه سوم، به گروه‌های کم‌درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف های بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست های مسکن در راستای ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و حرکتی موثر درجهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد بود. درنهایت، برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical Consideration on Policies of Housing Supply by Government with Respect to the Cultural and Socioeconomic Development plans in Iran

چکیده [English]

Supply of suitable housing depends on market conditions, demand rate for it and government policies for allocation of space and facilities. In the worldwide, housing is an important determinant of quality of life. This paper has studied different ways of housing supply by governments in the world such as rent control, selective and subsidy housing, public housing, site and services approach, demolition and renovation, and enabling. This article is an applied research and its methodology is descriptive – analytical. We used the national socioeconomic and cultural development plans and the statistical data of the related organizations and analyzed housing sector of Iran considering the quantitative and qualitative goals and macro strategies. Based on our results and findings, First Plan has considered density of household in housing unit but has not cared about the organizing of informal settlements, worn tissues and increasing of building density. The Second Plan was concerned with worn tissues, increase of density and its main problem was increasing the individual housing. The Third plan has given special attention to low-income groups and its main challenge was paying not enough attention to the relationship between public and private purposes. The Fourth Plan has considered organizing of worn tissues and low-income housing (Mehr housing) that was an effective step towards social justice and supply of housing for low-income households. Finally, the Fifth Plan was prepared with emphasis on the goals of the Fourth Plan, patterns of Iranian- Islamic, Mehr housing, organizing of worn tissues and informal settlements and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Policy
  • Development Plans
  • Housing Provision
  • Iran