نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، نقش عوارض شهرداری با تاکید بر عوارض واگذاری امتیاز تراکم مازاد در قیمت مسکن بررسی شده است. قلمروی مطالعاتی تحقیق حاضر، منطقه11 شهرداری مشهد می‌باشد. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه منابع اسنادی، اخذ اطلاعات از شهرداری منطقه، سایت‌ها و مراکز مربوط به املاک و مستغلات، سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهر مشهد و برداشت‌های میدانی و نمونه‌گیری از منطقه (250 نمونه) به دست آمده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که واگذاری تراکم مازاد در شکل کنونی، میانگین سهم عوارض شهرداری را در هزینه تولید واحدهای جدید مسکونی به میزان 10درصد افزایش می‌دهد. ضریب همبستگی پیرسون (882/0=r)، فرض مورد آزمون را مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین قیمت مسکن و عوارض شهرداری، در شرایط واگذاری امتیاز تراکم مازاد، تایید می‌کند و براین اساس پیشنهاد می‌شود که نظام درآمدی شهرداری‌ اصلاح و برپایه‌ منابع درآمدی پایدار قرار گیرد و سهم عوارض بر تولید مسکن کاهش و به سمت عوارض بر مصرف مسکن روی آورده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of municipal toll on house price in Mashhad

چکیده [English]

The paper tries to describe the role of municipal toll on house price in Mashhad City. The methodology adopted was analytical-descriptive to study the impact of municipality toll with emphasis on the effect of excess density franchising toll on house price. The study area is district 11 of Mashhad municipality zones. The data required were gathered through literature survey, obtaining information from the district municipality, referring to websites and real estate centers, Mashhad City Urban Integrated System website, field works, and sampling.  250 samples were selected and analyzed using linear regression model through SPSS (Version 18). Our findings indicated that surplus density tax increases the price of new houses through increasing the cost of housing by 10 percent. Pearson correlation coefficient (r = 0.882) confirms that there is a positive and significant relation between price of new houses and surplus density tax. Therefore, it is proposed that the revenue system of municipality be based on stable financial resources. Moreover, it is necessary to reduce the tax on house construction and mutually the tax on house taking should be raised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Added value
  • Surplus density
  • Municipal toll
  • House Price