نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بر اساس نظر سازمان جهانی توریسم، صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی است. رقابت پذیری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد، رضایت گردشگران و جذابیت محیطی  عوامل تعیین کننده توسعه صنعت گردشگری می باشد. هدف تحقیق حاضر آن است که جذابیت و رقابت پذیری پارک گردشگری کوهسنگی مشهد را با استفاده از  مدل"جذابیت ورقابت پذیری مکان گردشگری"  (TDCA) مورد بررسی قرار دهد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق، پارک گردشگری کوهسنگی مشهد می باشد. این پارک دارای میراث تاریخی و فرهنگی بسیاری است که در آن جا تسهیلات فراغتی زیادی ایجاد شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بر اساس مدل  مزبور جمع آوری شده است. 241نفر از گردشگران در شهریور ماه 1389 به عنوان جامعه نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شده اند. اعتبار داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  (0.88) مورد تأیید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده  بر اساس مدل مزبور و با استفاده از رگسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. نتیجه نشان داد که منطقه از نظر جذابیت به نسبت مناسب، ولی توان  رقابت پذیری مطلوبی ندارد که بیانگر بی توجهی به این مسأله در برنامه ریزی گردشگری ناحیه  است. واضح است که با توجه به موقعیت شهری و مسکونی منطقه، متولیان امور جهت گسترش تسهیلات و خدمات جذاب با محدودیت هایی روبرو هستند. از اینرو در حال حاضر ، ضمن حفظ جذابیت موجود، استفاده از  عوامل مشوق گسترش توان رقابت پذیری ناحیه  نیاز اساسی توسعه صنعت گردشگری ناحیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Attractiveness and Competitiveness in Tourism Location using TDCA Model (Case Study: Koohsangi Park of Mashhad)

چکیده [English]

According to the world tourism organization, tourism industry is one of the most important economic activities around the world. Although world tourism industry has grown considerably compared with other industries, but nowadays it is faced different touristic region competition. The objective of this study was to evaluate the attractiveness and competitiveness of Mashhad Koohsangi Touristic Park using Tourism Destination Competitiveness and Attractiveness (TDCA) model. This park has many historical and cultural heritages, where many recreational facilities have been established recently. Data required were collected by means of filling questionnaire based on TDCA model. 241 tourists were randomly selected suring September 2009 as the sample population. Validity of data was confirmed by Chronbakh alpha value, which was 0.88.  Data collected were analyzed based on the model using linear regression. Our findings shows that the area has suitable conditions from the viewpoint of attractiveness but it is faced with lack of competitiveness, which is the result of low attention to this issue in tourism planning in the area. It is obvious that authorities are not so free providing more attractive services to increase the competitiveness of site. They are faced to some limitations due to urban and residential situation of site. Therefore, at the moment in addition to the protection of existing attractiveness, applying incentive factors to increase competitiveness of area is the central requirement of tourism development planning in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • evaluation
  • TDCA model
  • attractiveness
  • Competitiveness
  • Koohsangi