نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد سریعی داشته و امروزه گردشگری بعد از صنعت کارخانه ایی یکی از بزرگترین صنایع در جهان به شمار می رود. گردشگری یکی از بخش های اصلی اقتصادی است و بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشورها از این طریق حاصل می شود. وجود جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری در کنار دیگر مولفه ها از جمله جامعه میزبان شرایط لازم را برای جلب و جذب گردشگر فراهم می نماید. در این میان رفتار و نگرش جامعه میزبان در تعامل با گردشگران تاثیر بسیار مهمی در رونق گردشگری دارد. با توجه به افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به شهرستان مریوان ، هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش سرمایه اجتماعی ساکنان محلی بر گرایش آنها نسبت به ورود گردشگران می باشد. بیش از 90 درصد پاسخ گویان نسبت به ورود گردشگر تمایل متوسط به بالایی را اظهار داشته اند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای اطمینان از پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ (78/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل رگرسیون دومتغیره ) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی ( اعتماد، انسجام و مشارکت) ، تحصیلات و گرایش آن ها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیت و وضعیت شغلی افراد و میزان گرایش آن ها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل 13 در صد از متغیر وابسته ( گرایش به ورود گردشگر ) را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of the effect of social capital on the tendency toward tourist arrival (Case Study: City of Marivan)

نویسنده [English]

 • Fateh Habibi

چکیده [English]

In the twenty-first century, technological progress has given people more free time and wealth to spend on their leisure activities. In fact, the second half of the twentieth century should be called the era of the tourism industry. Nowadays, there is an intense competition between different countries to attract tourists. Furthermore, as a dynamic industry having unique features, tourism now accounts for a significant part of the economic and manufacturing activities of developed and developing countries. International tourism has developed rapidly in the last two decades and today tourism is one of the world’s largest and fastest-growing industries. The tourism industry has become a major economic sector that generates foreign exchange earnings in most countries. The number of international tourists in the world will increase to 1602 million by 2020, while revenues from tourism will reach approximately US$200 billion. The world travel and tourism council (WTTC) expects  travel and tourism to continue to be one of the world’s largest industries. In 2015, the tourism industry contributed to 9.8 % of global GDP and accounted for 279 million jobs. Over the next ten years (by 2025), it is anticipated that this industry will account for 10.5% of the global GDP and 356 million jobs worldwide.
Attracting tourists is one of the pillars of the tourism industry along with the elements necessary for the host society to provide the right conditions for attracting tourists. The behavior and attitude of the host society as revealed in its interaction with tourists are essential to the growth of tourism. As a business and service activity, tourism plays an important role in the economic development of a city. In terms of tourism destinations, investigating the tourism industry is important because it informs planners and policy makers about tourism destinations and their features. In this way, the management of tourism destinations will be able to equip the target market according to tourists’ needs.
Due to the increasing arrivals of domestic and foreign tourists to Marivan, the main objective of this study is to evaluate the role of social capital of local residents in their tendency toward welcoming tourists. Over 90% of respondents had moderate to high tendency toward accepting tourists. An analytical-descriptive methodology has been applied in this study. The questionnaire contains 23 items on a 5-point Likert scale. 280 questionnaires were distributed among tourists in Marivan in 2015, from which 254 questionnaires were collected and analyzed. Cronbach’s alpha coefficient was used to ensure the reliability of the research tool. The questionnaire showed a very good reliability of 0.78 percent. Descriptive (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test, bivariate regression analysis) were applied to analyze the data using SPSS. The results indicated that there is a significant relationship between the variables of social capital (trust, cohesion and participation) and people’s education and their tendency to accept tourists. Moreover, there is a significant relationship between sex and job status of people and their tendency toward accepting tourists. Multivariate regression analysis showed that independent variables explain 13% of the dependent variable (tendency toward accepting tourists).  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Tourism
 • Tendency
 • tourist arrival
 • Marivan
 •  
 • Aligholizadeh, F.N., Ghadami, M. & Ramazanzadeh. L.M. (2011). ”Attitude and orientation of the host community to develop tourism in rural areas, case study: Goleij district, Tonikabon city”, Human Geography Research, No. 71:35-48. [In Persian].
 • Alvani, S.M. & Piroabakht, M. (2006). Tourism management process, Publications Office of Cultural Research Publication Office, Tehran. [In Persian].
 • Aminbidokhti, A. & Nazari, M. (2009)” The role of marketing in tourism development”, Journal of Management Perspective, No.32: 49-68.  [In Persian].
 • Aminbidokhti, A. & Sharifi, N. (2012). “The relationship between tourism and social capital in the coastal areas of the Caspian Sea”, Journal of Tourism Management Studies, No.17:121-149. [In Persian].
 • Azkiya, M. & Firozabadi, A. (2004). “Social capital and its role in manufacturing organizations”, Iranian Journal of Sociological, No.20: 49-72. [In Persian].
 • Bahrami, R. (2010). “Search capabilities and constraints of rural tourism development in Kurdistan”, The fourth International Conference of Islamic World Geographers, Zahedan, Iran. [In Persian].
 • Batenam, R. (2001). Democracy and civil traditions, (Mohammad taghi Delfroz), Office of Political Studies Office of the Interior Ministry, Tehran. [In Persian].
 • Bazargan, A, Sarmad, Z. & Hejazi, E. (2002), Research methods in the behavioral sciences, Agah Publication, Tehran.   [In Persian].
 • Dehdashti, Sh. & Fiazi, M. (2011). Marketing management in tourism industry, Mehkameh Publication, Tehran. [In Persian].
 • Dritsakis N. (2004). “Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using a causality analysis”, Tourism Economics, No. 10(3): 305–316.  
 • Efgheh, S.M. & Namvar, E. (2007). The vvariables affecting foreign tourism demand (1971-2007), Center of Scientific Tourism – Culture, Tehran. [In Persian].
 • Farzin, M.R. & Nadalipor, Z. (2011). “Factors affecting the competitiveness of tourism destinations in Iran, Case study: Chabahar”, Quarterly Tourism Studies, No. 14: 41-67. [In Persian].
 • Fokoyama, F. (2005).  Social capital and civil society (Proceedings of social capital and development), Shirazeh, Press, Tehran. [In Persian].
 • Gyasvand, E. (2009). “Impact on quality of life for residents of urban neighborhoods”, Journal of Consulting Engineer, No.4. [In Persian].
 • Habibi, F. & Abasinejhad, H. (2005). “Estimation of tourism demand in Iran”, Journal of Economic Research, No.70: 91-115. [In Persian].
 • Hezarjaribi, J. & Najafi, M.M. (2010).” Social trust and tourism development”, Urban and Regional Studies, No. 7: 53-70. [In Persian].
 • Holzar, M. (2010). “Tourism and development: the beach disease”, Tourism Management, No. 32: 922–933. 
 • Honarvar, A. (2007). “Important factors in the marketing of sports tourism in Iran”, lympic Journal, No. 40: 31-44.  [In Persian].
 • Ibrahimzadeh, I. & Farahani, R.V. (2012). “Analysis of the motivation of tourists and the impact of gender and income, the case study: Mahallat newroz tourists”, Journal of Urban Studies, No. 4: 1-10. [In Persian].
 • Jahangiri, J. & Moeni, M. (2011).”  Investigation of the social and national identity, Case Study: Shiraz University”, Journal of Social Science of Literature and Humanities Faculty, Ferdowsi University, No. 2: 37-74. [In Persian].
 • Jahanian, M. & nadalipor, Z. (2009), Tourism management (Definition, nature and components), SID Publication, Tehran. [In Persian].
 • Kazemi, Ali. (2010). “Identify competitive advantages in the tourism industry in order to attract foreign tourists, Case study: Isfahan”, No. 2: 93-110.  [In Persian].
 • Khoshfar, G., Bargahei, R. & Karami, Sh. (2013). “Social capital and urban sustainability, Case study, Gorgan”, Journal of Urban Studies, No, 46:8-31. [In Persian].
 • Kulendran N, Wilson K. (2000). “Is there a relationship between international trade and international travel?”, Applied Economics, No. 32: 100-109. . 
 • Lee CC,. & Chang C. (2008). “Tourism development and economic growth: a closer look at panels”, Tourism Management, No. 29: 180–192.
 • Lee, Y.M. (2011). “Effect of Social Capital of Snack Stall Clusters on Tourist Leisure Involvement Department of Tourism Management”, Pakistan Journal of Statistics, No. 27: 685- 697. 
 • Martin, J.L., & Vampos, S.A. )2010). “Climate in the region of origin and destination choice in outbound tourism demand”, Tourism Management, No. 31: 744–753.
 • Mirfardi, A., Mokhtari, M., Hadari, A., & Daneshpazir, H. (2014). “The effect of social capital on the trend of entry of tourists, Case study; Yasoj”, Journal of Tourism Planning and Development, No. 10: 106-135. [In Persian].
 • Moameni, M. & Giyomi, A.F. (2007). Statistical analysis using SPSS, Nashre now Press, Tehran. [In Persian].
 • Movahed, A. (2007). Urban tourism, Samt Press, Tehran. [In Persian].
 • Nobakht, M.B. & Piroz, E. (2005). Development of tourism industry in Iran, Barriers and Solutions, Islamic Azad University Press. [In Persian].
 • Oh, C.O. (2005). “The Contribution Development to Economic Growth inthe Korean Economy”, Tourism Management, No, 26: 39-44. 
 • Pongponrat, K. and Chantradoan, N. J. (2012). “Mechanism of Social Capital In Community Tourism Participatory Planning In Samu: Island Thailand”, An International Multidisciplinary Journal of Tourism, No. 7: 339-349.
 • Rezvani. M.R. (1995). Development of rural tourism with sustainable tourism approach, ehran University Press, Tehran. [In Persian].
 • Ronizi, S.A. (2013). “Investigation of the relationship between tourism development and social capital in rural areas Case Study: sooleghan district (Tehran)”, Journal of Tourism Planning and Development, No. 2: 69-75. [In Persian].
 • Shaibani, M. & Mosavi, M.T. (2011). “The analysis of social capital in Kerman”, Journal of Social Welfare, No. 41: 93-122. [In Persian].
 • Taghavi, M. & Solimani, A. (2011).” Factors affecting the growth of the tourism industry in Iran”, Economic Bulletin, No.3: 157-172. [In Persian].
 • Tang, CF. (2011). “Is the tourism-led growth hypothesis valid for Malaysia? A view from disaggregated tourism markets”, International Journal of Tourism Research, No, 13: 97–101. 
 • Taybi, S.K., Jabari, A. & babaki, R. (2008). “Investigation of the causal relationship between tourism and economic growth (case study, Iran, OECD countries and selected countries)”, Knowledge and Development, No. 24: 65-87. [In Persian].
 • World Tourism Organization (WTO). (2013): www.world tourism .org.  
 • Zangiabadi, A., Mohammadi, J. & Zirakbash, D. (2008).”  The analysis of domestic tourism in Isfahan”, Geography and Development, No. 8: 131.  [In Persian].
 •