نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، پژوهشگر

چکیده

در چند دهه ی اخیر مناطق کلانشهری کشور دچار تغییر و تحولاتِ گسترده ای شده اند. منطقه کلانشهری مشهد نیز به عنوان یکی از مهمترین قطبهای توسعه در شرق کشور در حال تجربه این تحولات می باشد. این منطقه با بیش از سه میلیون نفر جمعیت، از عدم تعادل فضایی، پراکنده رویی و تمرکزِ شدید رنج می برد. پیامد منطقیِ این تمرکز، رشد کالبدی شهر مرکزی، پدیدار شدنِ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تخریبِ اراضی سبز و کشاورزی، بورس بازیِ زمین و رانت خواری، آسیب هایِ اکولوژیکی و... می باشد. از این رو تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی یکپارچه در این منطقه ضرورت دارد. برای این منظور با تکیه بر بعدِ ریخت‌شناسی ساختار فضایی، ابتدا تغییراتِ کاربری اراضی برای دو دوره 1405 و 1420 شبیه‌سازی می‌شود. در گام دوم، با استفاده از سه شاخص توزیع، خوشه‌بندی و تجمع، بر پایه داده‌های پیش‌بینی شده جمعیت در سال‌های مزبور، سیمای فضایی منطقه ترسیم می‌گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روندِ تغییرات به سمتِ از بین رفتنِ هر چه بیشترِ اراضی کشاورزی و مراتع پیش می‌رود، به طوری که در سال 1405 مساحتی معادل 247 کیلومترمربع به مساحتِ اراضی ساخته شده در سال 1390 اضافه می‌شود، در سال 1420 این رقم به 1004 کیلومترمربع می رسد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های جمعیت و اشتغال بر اساس سه شاخصِ مزبور، نیز حاکی از پیش رفتنِ منطقه به ‌سوی قطبیتِ بیشتر است. لذا لازم است نظام مدیریتِ منطقه‌ای در راستای جلوگیری از تحقق این پیامدها تمهیدات لازمی بیندیشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Forecasting of the Integrated Spatial Structure in Mashhad Metropolitan Region in the Period 1996- 2041

نویسندگان [English]

 • Hashem Dadashpoor 1
 • Nariman Jahanzad 2
 • Homa Jalili 2

چکیده [English]

In the last few decades, city-regions have faced considerable changes. Mashhad metropolitan region as one of the most important development centres in the eastern region of Iran, has experienced great spatial changes which have brought about many spatial problems. This city alone has more than 75 percent of the population of the wider Mashhad region as well as accounts for approximately 90 percent of the added value of that region. The explanatory indices used in this area indicate an intense imbalance and centralization of capital and power in the area. The logical consequence of this imbalance have led to urban sprawl and increasing accumulation of capital. This sprawl have had several consequences such as the destruction of green and agriculture lands, land speculation, increase in environmental pollutions, ecological destruction and mismatch of the developed land with the natural potentials of those lands. On this basis, it is necessary to identify the future spatial changes in this region. Accordingly, this study has two parts. The first part is based on the morphological dimension of spatial structure and simulates  future land use changes for the years 2026 and 2041. In doing so, the CA model was associated with ANN algorithm. The simulation process was run in QGis 2.4 environment. In the second stage, by using distribution, clustering and concentration indicators and based on the predicted data of population and employment in the aforementioned years, the spatial configuration of the region was drawn. The results of distribution indices show that from 1996 to 2041 the value of entropy coefficient will decreased which indicates polarization of the population and employment in the region. The findings of   the spatial changes analysis by K-Ripley function indicate that at short distances, population and employment distribution will change in a dispersing manner, and at long distances, concentration in population and employment will be intensified. Finally, concentration indices show that the Mashhad metropolitan area does not have any spatial concentration patterns, and population and employment will distribute randomly. The results show that the growth process in the region is proceeding in a devastating manner as vast amounts of agricultural lands and pastures will continue to be ruined. In the year 2026, 247 Km2 of these lands will be built on and green spaces will  tranform into urban lands. This  amount will be equal to 1004 Km2 in the year 2041.
In conclusion, the continuation of the existing growth will lead to irreparable consequences in the area.Future spatial changes will lead to consuming agricultural lands and grasslands and will deteriorate rural settlements. The continuation of the present development of urban settlements and land-use changes might cause environmental disasters such as a water crisis, increased air pollution and pressure on infrastructure which. in turn will lead to irreparable socio-economic damage and human crises like riots, crimes and vandalism. Thus, it is necessary that planning systems pay attention to reasonable management of growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spatial structure
 • Metropolitan Region
 • Land Use Change
 • Cellular Automata
 • Amindarbari, R., & Sevtsuk, A (2012). “Measuring Growth and Change in Metropolitan Form”. Sciences, Vol 104, Issue 17, Pp 7301-7306.
 • Anas, A., Arnott, R., & Small, K. A (1998). “Urban spatial structure”, Journal of economic literature, Vol 36, Issue 3, Pp1426-1464.
 • Anderson, B (1983). Imagined Communities, London: Verso.
 • Asgari, Ali (2012). “Spatial Statistics Analysis by ArcGis”,TMicto press[in Persian].
 • Burger, M., & Meijers, E (2012). “Form follows function? Linking morphological and functional polycentricity”, Urban Studies, Vol 49, Issue 5, Pp 1127-1149.
 • Clark, W. A (2003). “Mono-centric to polycentric: new urban forms and old paradigms”,In Bridge,G. & Watson, S.A Companion to the City, London: Blackwell , Pp 141-154.
 • Falahatkar, S., Soffianian, A. R., Khajeddin, S. J., Ziaee, H. R., & Nadoushan, M. A (2011). “Integration of Remote Sensing data and GIS for Prediction of Land cover map”,Geomatics and Geosciences, Vol 1, Issue 4, Pp 847-864.
 • Galster, G., Hanson, R., Ratcliffe, M. R., Wolman, H., Coleman, S., & Freihage, J (2001). “Wrestling sprawl to the ground: defining and measuring an elusive concept”, Housing policy debate, Vol 12, Issue 4, Pp 681-717.
 • Green, N(2007). “Functional poly-centricity: a formal definition in terms of social network analysis”, Urban Studies, Vol 44, Issue 11, Pp 2077-2103.
 • Hall, P. G., & Pain, K (2006). “The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe” Routledge.
 • Han. R.B., Cao. H (2012).“The Spatiotempotal Transition of China’s JinJinJi Metropolitan Area: Detection, Modeling and Projection”, European Conference, 2012.
 • Hess, G., Daley, S. S., Dennison, B. K., Lubkin, S. R., McGuinn, R. P., Morin, V. Z., ... & Wrege, B. M (2001). “Just what is sprawl, anyway”, Carolina Planning, Vol 26, Issue 2, Pp 11-26.
 • Horton, F. E., & Reynolds, D. R (1971). “Effects of urban spatial structure on individual behavior”, Economic Geography, Vol 47, Issue 1, Pp 36-48.
 • Katznelson, I (1992). Marxism and the City, Oxford University Press, USA.
 • Kim, S (2007). “Changes in the nature of urban spatial structure in the United States, 1890–2000”, Journal of Regional science, Vol 47, Issue 2, Pp 273-287.
 • Kloosterman, R. C., & Lambregts, B (2001). “Clustering of economic activities in polycentric urban regions: the case of the Randstad”, Urban Studies, Vol 38, Issue 4, Pp 717-732.
 • Lee, B (2007).“edgeoredgeless cities? Urban spatial structure in US metropolitan areas, 1980 to 2000”, Journal of Regional Science, Vol 47, Issue 3, Pp 479-515.
 • Lefebvre, H (1991). The production of space (Vol. 142), Blackwell: Oxford.
 • Liu, Y (2009). Modeling urban development with geographical information systems and cellular automata, CRC Press.
 • Maciocco, G (2008). Fundamental Trends in City Development. Urban and Landscape Perspectives, Springer, Berlin.
 • Meijers, E (2008). “Measuring polycentricity and its promises”, European Planning Studies, Vol 16, Issue 9, Pp 1313-1323.
 • Moghaddam, H. K., & Samadzadegan, F (2009). “Urban simulation using neural networks and cellular automata for land use planning”. Pp 571- 577.
 • Nadoushan, M. A., Soffianian, A., & Alebrahim, A (2012). “Predicting Urban Expansion in Arak Metropolitan Area Using Two Land Change Models”, World Applied Sciences Journal, Vol 18, Issue 8, Pp 1124-1132.
 • Parker, S (2004). Urban Theory & the Urban Experience: Encountering the City,London: Routledge.
 • Portugali, J (2011). Complexity, cognition and the city, Springer Science & Business Media.
 • Portugali, J., Meyer, H., Stolk, E., & Tan, E. (Eds.) (2012). Complexity theories of cities have come of age: an overview with implications to urban planning and design, Springer Science & Business Media.
 • Reveshty, M. A (2011). “The assessment and predicting of land use changes to urban area using multi-temporal satellite imagery and GIS: A case study on Zanjan, Iran, (1984-2011)”, Journal of Geographic Information System, Vol 3, Issue 4, Pp 298-305.
 • Rogerson, P. A (2006). Statistical Methods for Geography: A Student's Guide, SAGE.
 • Soja, E. W (1989). Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory, Verso.
 • Sommerville, C. J (1992). The secularization of early modern England: From religious culture to religious faith, Oxford University Press.
 • Sun, T (2009). Population and Employment Distribution and Urban Spatial Structure: an Empirical Analysis of Metropolitan Beijing, China in the Post-reform Era,Phd in planning, University of Southern California.
 • Thorns, D. C (2002). The transformation of cities, Nova Iorque, Palgrave.
 • Tsai, Y. H (2005). “Quantifying urban form: compactness versus' sprawl'”, Urban studies, Vol 42, Issue 1, Pp 141-161.
 • Van der Wee, H (1990). “Structural Changes in European Long-Distance Trade, and Particularly in the Re-export Trade from South to North”, in The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World, Pp 1350-1750.
 • Van Schrojenstein Lantman, J., Verburg, P. H., Bregt, A., & Geertman, S (2011). “Core principles and concepts in land-use modelling: a literature review”, In Land-Use Modelling in Planning Practice (Pp 35-57), Springer, Netherlands.
 • Wallerstein, I (1980). The Modern World System: Mercantilism and the Consolidation of the European World Economy, 1600–1750, New York: Academic.
 • Wheeler, S. M (2004). Planning for sustainability: creating livable, equitable and ecological communities, Routledge.
 • Yang, J., Song, G., & Lin, J (2015). “Measuring Spatial Structure of China’s Mega-regions”, Journal of Urban Planning and Development, Vol 141, Issue 2.