نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)،

2 مدرس دانشگاه پیام نور ساری

چکیده

شهر مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌هایی است که مفاهیم گوناگونی را بیان می‌نماید. مبادی ورودی شهر، به سبب تأثیر بسزا در تصورات مخاطبان از شهر در نگاه اول و در حقیقت در ابتدای ورود به آن، از مهم‌ترین مکان‌های قرارگیری نشانه‌ها و نمادها در ساختار شهری محسوب می‌گردند؛ لذا نشانه‌های ساخته‌شده در ورودی، با گذشت زمان، به نمادهایی بدل می‌گردند که تمامیت شهر را به نمایش گذاشته و سعی در معرفی آن به مخاطب دارند. در این راستا اِلِمان‌های ورودی شهرها به عنوان یک نماد شهری، عناصری هستند که باید دقت لازم در طراحی آن‌ها اعمال گردد تا ضمن پذیرفته شدن توسط مخاطب، تصور مناسبی از شهر را در ذهن ناظر متبادر سازند. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش دستیابی به اصول لازم در طراحی نمادهای ورودی شهرها و ارزیابی کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی به‌دست‌آمده می‌باشد. در راستای نیل به هدف مذکور، معیارها و شاخصه‌های لازم با مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای استخراج گردیده و اِلِمان‌ها مینودر، به عنوان نمادی نوساز در ورودی شرقی شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفته‌است. نظرات مخاطبین بر اساس دو گروه مردم و دانشجویان،کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی در مورد نماد بررسی شده و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزارSPSS انجام پذیرفته‌است. بر مبنای موارد مطرح‌شده، روش انجام این پژوهش را می‌توان توصیفی- مطالعه موردی دانست. زیبایی، خوانایی اثر و معرفی شهر، سه معیار اصلی طراحی نماد ورودی یک شهر می‌باشند. بر مبنای مطالعات انجام‌گرفته، عمده ضعف موجود در نماد ساخته‌شده ورودی شهر قزوین، عدم ارتباط با هویت شهر و سختیِ درک معنای آن توسط مخاطب می‌باشد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of city entrance symbols using of physical design factors (the Case Study of Qazvin)

نویسندگان [English]

 • Naser Barati 1
 • Seyyedeh Sepideh Najafi Taroujeni 2

چکیده [English]

The city is a set of signs and symptoms that manifest various contexts. Some of these indicators with regard to the continuation of participation in various generations, acceptance by people and exhibition of citizens’ identity and culture have changed into identity symbols. On the other hand, the entrance of the city, due to the great impact on the imagination of city visitors in the first glance and in fact at the beginning of arrival is one of the most important sign placement and symbols in the structure of the city; therefore, made signs at the entrance tocities, with the passage of time, have changed to symbols that represent the integrity of the city and try to introduce it to the people. The symbol of the main eastern entrance of Qazvin city in Minudar square is an urban element recently completed. In this study, the quality of this element, as a significant urban symbol, is studied from the people’s point of view.
Based on the raised issues, the aim of this study is identifying design criteria of entrance symbols in general, as well as evaluating success of Qazvin’s monumental entrance symbol.
In order to achieve the aim of the study, this research examined the views of visitors to Qazvin’s eastern entrance square with the practical aim and descriptive- case study method. Required information on theoretical foundation was collected through literature review to identify the criteria and necessary features of the case study and  the data was collected through questionnaires (half- open) as well as interviews with visitors based onquestionnaire results. In this study, two groups of people were questioned. The first group were the main ordinary observers who had been divided into two sub-groups as Qazvin dwellers and travelling passengers; the second group comprised of experts in urbanism and architecture. Gathered data was analyzed by SPSS software which not only analysed statistics related to the satisfaction of visitors regarding the entrance symbol of the city but also analysed identified characteristics in theoretical foundation about the symbol.
Beauty, readability, and the introduction of the city are three main criteria in the design of an entrance symbol in a city which included several indicators. According to the survey, by evaluating indicators by observers in this study, 55% of the people accepted this monument as an entrance symbol of Qazvin in contrast to 67% of the experts who did not.. Some factors such as lack of understanding of the symbol by the people and its relationship with observers, lack of connection with Qazvin’s history and identity and from an aesthetics perspective, they found the monument unacceptable. However, the main reason for people to accept the symbol was its beauty. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sign
 • Culture
 • the symbol of the city
 • the entrance of the city
 • Qazvin
 • Ahmadi. Babak (2010). "The Structure and Interpretation of the Text". 12th edn. Markaz Press. (In Parsian).  
 • Ahmadi. Babak (2010). "Truth and Beauty". 19th edn. Markaz Press. (In Parsian).
 • Amid. Hassan (1983). Amid Persian Dictionary. 18th edn. Amir- Kabir Press. (In Parsian).
 • Amir yar ahmadi. Mahmood (1999). "Into The Humanist Urbanism". Processing and Urban Planning Company. (In Parsian).   
 • Bahreiny. S. Hossein. Alitaleb Baboli (2003). "Codification of Environmental Principles and Criteria for Designing of the City Entrance". Mohitshenasi. Volume 29:13-36. (In Parsian).  
 • Cahoone. Lawrence E.(2009). "From modernism to post modernism: an anthology". Persian Editor: Abdolkarim Rashidyan. Saussure. Ferdinand de: Lessons of general linguistics. Translation to Persian by Mahtab Bolouki. 7th edn. Ney Press. (In Parsian).    
 • Carmona, Matthew & Steve Tiesdell (2011). "Urban Design Reader". Translation to Persian by Kamran Zekavat & Farnaz Farshad. Azarakhsh Press. (In Parsian).
 • Dabbagh. Amirmasaood & S. Mostafa Mokhtabad Amraei (2011). Interpretation of Post-modern Architecture with Semiotics Perspective. The Identity of the City. Volume9: 59- 72. (In Parsian).  
 • Daneshpour. S.Abdolhadi & Mahdi Mastyani (2014). "Developing of Design Strategies of Cities Entry Points with Perceptual- Visual Qualities (The Case Study: The Southeast Entrance of Tehran Metropolis)". Iranian Architecture & Urbanism. Volume 7: 5-22. (In Parsian).  
 • Gharib. Fereidoun (2003)."Accounting Standards and Urban Design Criteria for Entry Cities". Honar- ha- ye- Ziba. Volume 15: 28-41. (In Parsian).
 • Grutter. Jorg Kurt (2010). "Asthetik der Architektur" Translation to Persian by Mojtaba Dolatkhah & Solmaz Hemmati. Dolatmand Press. (In Parsian).
 • Habibi. S. Mohsen & Maliheh Maghsoodi (2014). "Urban Renovation". 7th edn. University of Tehran Press. (In Parsian).  
 • Lynch. Kevin (1996). "The Image of the City". Translation to Persian by Manoochehr Mozayeni. 4th edn. University of Tehran Press. (In Parsian).
 • Madanipour. Ali (2011). "Designing the City of Reason Foundations and frameworks". Translation to Persian by Bahador Zamani, University of Tehran Press. (In Parsian).
 • Miles. Malcolm (2007)." Cities and Cultures". New York: Routledge.
 • Moughtin. Cliff. & Taner Oc & Steven Tiesdell (1999). "Urban Design: Ornament  and Decoration". 2nd edn. London, Architectural Press.
 • Mumford. Lewis (2006). "The Culture of Cities". Translation to Persian by Aref aghvami. Ministry of Housing and Urban Development. (In Parsian).   
 • Nas. J.M. Peter (2011). "Cities Full of Symbols A Theory of Urban Space and Culture". Leiden: Leiden University Press.
 • Nesbitt. Kate (2007). "Theorizing New Agenda for Architecure an Anthology of Architectural Theory, 1965 - 1995." Translation to Persian by Mohammad-Reza Shirazi. 2nd. Ney Press. (In Parsian).
 • Pakbaz. Rooein (1999). "The Art Dictionary (Painting, Statuary, Graphics)". Farhang-e- Moaser Press. (In Parsian).
 • Pakzad. Jahanshah (2008). "The Guide of the Design of Urban Spaces in Iran". 4th edn. Shahidi Press: Ministry of Housing and Urban Development. (In Parsian).
 • Qazvin Municipality. {Wednesday, January 29, 2014, 22:27}, >http://www.qazvin.ir/web/guest/243<.
 • Ramin. Ali & Kamran Fani & Mohammad-Ali Sadat (2010). "Danesh-Gostar Dictionary". Volume15. Danesh- Gostar- e- Rooz Press. (In Parsian).   
 • Soltanzadeh. Hossein (1993). "Entry Spaces in the Traditional Architecture of Iran". Tehran, Cultural Research Bureau. (In Parsian).  
 • Tabeyi. Ahmad (2005). "The Relationship between Postmodern Ideas and Indeterminacy: Comparative Study of Philosophy and West Art". Ney Press. (In Parsian).  
 • Torabi. Zohreh & Yalda Sima (2014). "Designing the City Entrance Using Identifying the Urban Space Approach. The Case Study: East Entrance of Zanjan". Urban Management. Volume 36: 83- 104. (In Parsian).
 • Torkashvand. Abbas & Sahar Majidi (2013). "Recognizing some Signs in Urban Spaces". Iranian Architecture & Urbanism. Volume 6: 5-15. (In Parsian).
 • Ward. Glenn (2008). "Postmodernism". Translation to Persian by Ghader  fakhr Ranjbari & Aboozar Karami. 2nd . Mahi Press.(In Parsian).