نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با پذیرش ساکنین محلات غیررسمی به عنوان شهروندان صاحب حق شهری و با انتخاب راه کارهای مداخله در ظرفیت های اجتماعی به جای بازسازی محیطی نگارش شده است. هدف مقاله معرفی سازه ظرفیت‌اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌پایدار‌محلی به تفکیک گروه‌های اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی است. بررسی نتایج به تفکیک دو گروه مذکور، امکان شناسایی روش‌های مختلف دستیابی به پایداری‌محلی را فراهم خواهد‌ساخت. روش تحقیق، از نوع توصیفی‌پیمایشی است. این تحقیق تایید نمود، ظرفیت‌اجتماعی سازه‌ای ذهنی است، که از انگیزه‌های اصلی کنش‌گران برای حضور در محله اثر می‌پذیرد. میان ظرفیت‌اجتماعی گروه‌های تحقیق با توسعه پایدار محلی ارتباط مثبت و معنی‌داری برقرار است، که در صورت بهره برداری هوشمندانه، دستیابی به پایداری محلی دور از انتظار نیست. در گروه ساکنین، اعتماد به نهادهای رسمی و در گروه فعالان اقتصادی، میزان اهمیت دادن به محله، مولفه‌های مهمی هستند که با بیشتر مولفه‌های ظرفیت‌اجتماعی همبستگی معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Achieving to neighborhood sustainable development within social capacity of informal settlement’s inhabitants and economical activists’: (Case study:Shemiran Nou)

چکیده [English]

This paper is a practical attempt to choose social changing methods instead of environmental regenerations in order to manage and upgrade informal settlements areas. The approach of this research is in this way that inhabitants of informal settlements are accepted as residents with an urban right and they are the best resources for changing and upgrading of these areas. The objectives of this research work were to introduce social capacity and its relationship with local sustainable development in two different groups. Inhabitants and economical activists were selected as the study groups. Verifying the results based on the groups is the method to find out the way for achieving local sustainability. It was a descriptive surveying. Structure of social capacity and sustainable development were generated by expert ideas for informal settlement. The study approved that the social capacity is a mental structure influenced by the main motivations of the neighborhood’s activists to reside in the neighborhood. However, each group had different qualifications in this relationship and it is clear that each group uses its social capacities to achieve its own goals. Therefore, each group would have its special effects on sustainability and future of neighborhood life. The results revealed the existence of a positive and meaningful relationship between social capacities and the neighborhood sustainable development and if the clever exploration occurs, the chance of achieving local sustainability is not unexpected. The confidence of resident’s group in official institutions, and the importance placed to the neighborhood by the economical activists are the prime components, which had meaningful correlation with the majority of social capacity components. In addition, each program capable to persuade inhabitants to live longer and motivate people for remaining in that local area will be effective for developing social capacity. Moreover, it was found that there was not any sustainability in social dimension; social capacity will be useful for achieving this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal settlements
  • Social capacity
  • Neighborhood sustainable development
  • Shemiran nou quarter
  • inhabitants
  • economical activists