نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توجه به دیدگاه‌ها و انگیزه‌های گردشگران برای سفر به یک مقصد، به عنوان یک ضرورت بازاریابی و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. تحت‌تأثیر انگیزه‌ها، گردشگران انتظارات متفاوتی از محصولات سفر دارند و نتایج آن در تعیین راهبردهای توسعه‌ای مقصد بسیار قابل توجه بوده و به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این شناخت را می‌دهد که مقصدهای عمده گردشگری کجاست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. بر‌اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی انگیزه‌های گردشگران در راستای دستیابی به الگوی مناسب برای بازاریابی و تدوین راهبردهای توسعه محصولات در شهرستان محلات(که بر‌اساس نظریه لومسدن انجام گرفته) و با توجه به  عوامل تأثیرگذار بر انگیزه‌های گردشگران، دو عامل جنسیت و درآمد در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 185 پرسشنامه به روش تحلیل عاملی، برای شناسایی انگیزه‌ها و با بهره‌گیری از آزمون‌های T-test و تحلیل واریانس یک طرفه، برای آزمون فرضیات، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.در پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 83 درصد بسیار مناسب بوده است. نتایج تحلیلی حاصله بیانگر آن است که در انگیزه‌های گردشگران، تنها چهار عامل می‌توانند 1/58 درصد واریانس کل گویه‌های مورد بررسی را تبیین نمایند و با لحاظ کردن سایر عامل‌ها این نسبت به بیش از 90 درصد هم می‌رسد؛ از این میان عامل آرامشی_ تفریحی بالاترین درصد واریانس‌ها را به خود اختصاص داده است. نتیجه آزمون فرضیات نیز حاکی از تفاوت معنادار درآمد بر گونه‌های انگیزشی گردشگران بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analytic of Tourists Motivations and the Impact of Income and Gender Case Study: New-year Tourists of Mahallat

چکیده [English]

Considering tourists’ viewpoints and motives for traveling to a given tourism destination is very important in terms of its significance on tourism developmental planning and marketing. Influenced by their motives, tourists have different expectations of travel products; so their motives are very significant in determining developmental strategies and also in making the planners and policy makers aware of the major tourism destinations and their characteristics. Accordingly, the present study aimed to identify the tourists’ motives in order to attain a suitable pattern for marketing and providing developmental strategies for the products in Mahallat, Iran. With respect to the importance of effective factors in tourists’ motives, the impact of gender and income were considered. To test the hypothesis, the results of 185 questionnaires were analyzed through factor analysis, t-test, and ANOVA. The results of the analyses indicated that tourists’ motives can be classified into four categories - that accounted for 58.1% of the total variance. Examining the presumed concepts of the first factor (tranquility-recreation) by 15.8% of the total variance suggested tourists’ inclination for spiritual peace, being away from the worries of work and life, visiting the family and friends, enjoying the hobbies and exciting entertainments and the weather in Mahallat. Therefore, with these factors in mind, planning tourism activities must be based on the development of entertainment facilities. The second factor is the "ecotourism" accounted for 15.54% of the total variance. In this case, the tourists’ inclination to use the recreational space of Sarcheshmeh Park was to see and enjoy the natural scenery, visiting the flowers and plants, and having fun. In brief, these two factors represent a perspective of the attitudes of the respondents that is the most common one among them. In other words, most tourists visit Mahallat with recreation and ecotourism motives. In this regard, the infrastructure and facilities planning activities should focus more on these two motives. The third and fourth factors presumed as "historic - investigatory" and "pilgrimage - culture" respectively, accounted for 13.86% and 12.88% of the total variance. The mean of tourists’ viewpoints in response to the items related to the above mentioned factors revealed the importance of more consideration and planning in relevant areas with these motives. Among these, peace-recreation factor won the highest percentage of variance. Hypothesis test results also indicated significant difference between income and tourist motivation. Regarding to the fact that Mahallat has numerous ancient historical works and arts related to various historical periods, it needs the development of required tourism infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • tourists’ behavioral characteristics
  • tourism motive
  • Mahallat