نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اگر‌ چه بررسی و معرفی اصول تقویت تعاملات اجتماعی از موضوعات شایع در تحقیقات امروز جهانی و ایرانی است، ولیکن تاکنون مبانی نظری اسلامی-_ایرانی آن کمتر مورد تحقیقات عمیق قرار گرفته است. این پژوهش قصد دارد، احکام و برداشت‌ های دینی ناشی از آیات و روایات را (با استناد به منابع و تفسیر متفکران شیعی و با توجه به مستندات تاریخ اسلامی-_ ایرانی) در تخصص معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار داده و اصول و روش‌ های عملی تحقق‌ بخش برای آنها بیابد. این مقاله به منظوردر جهت شناسایی این اصول، تدوین شده و چون در حوزه مطالعات دینی قرار دارد(که از تنوع روی آورد و تعدد روش تحقیق برخوردارند) لذا برای پاسخگویئی به مسئله پژوهش از الگوی مطالعات میان رشته‌ ای استفاده شده است. نوع روش‌ شناسی حاکم بر پژوهش نیز، روش تحلیلی-_ منطقی است. در این راستا از میان شهرهای سنتی که از نظرجهت تعاملات اجتماعی در عین تنوعات دینی و فرهنگی قابل توجه هستند، شهر کرمان انتخاب شده است. مهمترین اصول برخاسته از مبانی و قابل مشاهده در ساختار محیط‌ های زندگی اسلامی را می‌ توان در کلیت شهر در عرصه‌ هایی همچون؛ لزوم ارتقایء مشارکت مردمی در راستای تقویت تعاملات، مبنا قرار دادن شعائر دینی مانند مراسم‌هاات و مظاهر نمادینِ اندیشه اسلامی، لزوم رعایت حقوق سایر شهروندان در هر نوع ساخت‌ و‌ ساز، و توجه به اصل عفاف در طراحی فضاهای شهری دانست. در انتخاب محله اسلامی نیز، اصل همسایگی و ارتباطات و همبستگی اجتماعی از مهمترین اصول می‌ باشند. خانه‌ ها نیز در محله و شهر به عنوان محل آسایش و آرامش خانواده بوده و نباید استقلال و حرمت آنها با هر نوع مزاحمتِ همجواری خدشه‌ دار شود، یا متکبرانه خودنمایئی نماید. این مطالعه به بررسی تأاثیر اجرایی راهبردها در تقویت تعاملات انسانی در جامعه دینی می‌ پردازد. و در نهایت اصول فوق در پرتو مصادیق، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Guidelines to promote human interactions in the design living environment in Islamic Perspective (Study the old structure of Kerman city in two scales, Neighborhood and House)

نویسندگان [English]

  • a n 1
  • m h 1
  • s m 2

چکیده [English]

Abstract     Although the present study and the strengthening of social interaction issues prevalent in today's research world and Iran, But so far the theoretical foundations of Islam - Iranian has less profound investigated. This study aims religious rulings and interpretations of Quran and traditions of the (Citing sources and interpretation of Shiite thinkers and according to historical Islamic documents – Iran) Investigatied specializes in architecture and Urbanism and find principles and practical methods for them. This article was Completed in order to identify the principles, because in the field of religious studies, (have on the diversity and multiplicity of methods) so to answer the question have been used the model of interdisciplinary studies. Type the prevailing methodology of the research is analytical – logical. In this regard among the traditional cities of the same order of social, cultural and religious diversity are significant, Kerman city is selected. Human social life forms one of the important aspects Islamic values, today, with the emergence of a new culture of human communities has been neglected. To restore these values in the contemporary urban, they may need to regenerate to become the expert in urban science. This work, with a statement of each principle and the description of its different aspects and realizing the potential contradictions that today occur begins. The purpose of this paper, is the issues of Islamic urbanism and obtaining the principles for urban designers.The method used in this paper is referred to Islam and deduced and logical reasoning. By Study the Foundations of Religious texts and Compared with the traditional and historical construction of one side and the new requirements in another side, the general values and principles in Islam be achieved for excellence of human in city, neighborhood and house. The most important fundamentals and principles derived from the visible structure in the Islamic living environment of these values in the whole city, such as: attention the religious rituals, The need to promote public participation in strengthening interactions, to consider religious rituals, Respect the rights of other citizens, in every type of construction, prohibition the construction of detriment to others, and attention the Afaf in the design of urban spaces can be considered. In the choice of the Muslim neighborhood, relationship and social organization of a neighborhood is the most important principles of Islamic urbanism. And yet houses are the most of the private and family privacy, and their respect and independence should not be affected by any interference from neighbor or apart from all that houses appear arrogantly. This study investigates the impact of human interaction in implementing strategies to strengthen the religion community pays. Finally, the above principles in regard to the issues have been considered. And also at the end, we have Islamic homes, neighborhood and city that architects and urban planners act with sufficient knowledge of theoretical and practical wisdom of Islam in the area of environmental planning and design of human. Obviously, the other elements of the City, such as laws, managers and citizens should follow the Islamic principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban design
  • social principles
  • Islam
  • the neighborhood
  • house
  • Kerman