نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

2 مدرس دانشگاه

10.34785/J011.2018.025

چکیده

از آنجایی که اساس دیدگاه شهر خلاق، بهره­گیری از توان همه شهر برای رشد فضاهای عمومی، فرهنگ، امنیت، ایمنی و ارتباطات می­باشد، یکی از مهمترین ابزارهایی که می­تواند به این امر کمک کند، فناوری­های نوین از جمله شبکه­های ارتباطی والکترونیک می­باشد.در این پژوهش ویژگی­هایی مانند تنوع، فراگیری و به روز بودن به عنوان شاخص­های فناوری اطلاعات در راستای تحقق شاخص­های شهر خلاق، خلاقیت و توان بومی، ساختار کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی­های اجتماعی_اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی_تحلیلی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. داده­های میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 210 نفر از کارشناسان شهرسازی و30 نفر از کارشناسان فاوا در شهر اصفهان به دست آمده است. برای سنجش اثرگذاری فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی بر ساختار کالبدی_فضایی شهر از روش مدل­سازی معادلات ساختاری در محیط نرم­افزار آموس گرافیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عامل به روز بودن بر همه ابعاد شهر خلاق یعنی خلاقیت وتوان بومی، ساختار کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی‌‌های اجتماعی_اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین تأثیر آن، مهم‌‌تر از عوامل دیگر (مانند فراگیر بودن و تنوع فناوری‌های نوین) می‌‌باشد. عامل فراگیر بودن تنها بر خلاقیت و ارتقای توان بومی و عامل تنوع فناوری‌‌های نوین بر روی عملکرد اجتماعی_اقتصادی شهر اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of modern information and communication technologies on the city physical and spatial structure using creative city approach (Case Study: Isfahan City)

نویسنده [English]

  • ahmad shahivandi 1

چکیده [English]

The creative city perspective is based on the use of all city potentials to improve public spaces, culture, security, safety and communications. One of the most important tools to do so is new technologies including communication and electronic networks. Technologies, including ICT, are instrumrnts that can act as a mechanism for the establishment of creative cities using the global experiences. The dissemination of information through Internet, communication through e-mail and municipalities’ websites, and the use of virtual reality communication to highlight the results of a planning process serve as a new tool to achieve transparency, accountability and efficiency in urban systems. With the passage of time and rapid evolution of technologies in Isfahan , as one of the cultural and historical cities of Iran, there is a need for changes in the attitude and style of architecture and urban design that fit people’ everyday needs and problems. Electronic tools seek to create a virtual world. In the field of urban planning, they seek to create shopping places, offices, banks, etc., such that there would be little need for physical construction and creative people would use their technical knowledge and intelligence to provide high quality services, and physical buildings would be replaced with communications and network infrastructure. At the same time, a large part of urban spaces would be changed into recreation and leisure time places.
Therefore, this research investigates the impact of new technologies on creative city with an emphasis on Isfahan. In this research, some features such as “variety, universality and being up-to-date”, as ICT’s criteria, have been studied in order to fulfil the indexes of creative city including “creativity and domestic potential, physical-spatial structure of the city and socio-economic properties”. This research is practical in terms of purpose and descriptive-analytic in terms of methodology. Library studies and inquiry method are used to gather information. The field study data is obtained by distributing questionnaires among 210 urban experts and 30 IT experts in Isfahan. After entering the variables and editing them in SPSS, confirmatory factor analysis and structural equation modeling in Amos Graphic was used to classify variables and demonstrate the relationship between new communication technologies and creative city. Likert scale was used to measure the variables. The obtained results show that the factor of being up-to-date has an impact on all aspects of creative city such as creativity and domestic potential, physical structure of city and socio-economic properties; the effect of this factor is more significant than other factors (such as universality and variety of new technologies). The universality factor only affects creativity and improving domestic potential and variety of new technologies factor only influences the socio-economic function of the city.
In other words, we can say that being up-to-date in different sites and providing online information can increase creativity and improve the domestic potential, change physical and spatial structure of the city, improve social science and reduce personal referrals. Based on the results, the impact of being up-to-date on the factors of creative city is more significant  than that of other factors, but the ideal situation for realization of creative city will occur when the new technologies in different aspects are able to have positive effects on the social and physical structure of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative city
  • new information and communication technologies
  • diversity
  • universality
  • being up-to-date
  • Isfahan
-          Aurigi, A., and Graham, S. (2000). ‘Cyberspace and the city: the virtual city in Europe’, in G. Bridge and S. Watson (eds). A companion to the city. Oxford: Blackwell, 489-502.
-          Brener, N., and Keil, R,.(2008). The global cities Reader Oxon Routledge Cultural globalization and change in the urban form of metropolis cities. in 39th so carp congress.
-          Dadpoor,S,.(2009).places that attract Creative class by urban planning(Case study: design guide for a part of Tehran). Shahid beheshti university MS Thesis. [In Persian
-          De Filippi, F., and Balbo, R,. (2011). Planning for real: ICT as a tool in urban regeneration, The Built & Human Environment Review, Volume 4, Special Issue1.
-          Forozan,Y., and Forozan, H,. (2014). Developments in urban space in the age of information technology. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4, 174-180.
-          Frinback, J., and Shaffer, G,. (2010). Urban planning unplugged: How wireless mobile technology is influencing design elements in seven major US cities. Communications of the Association for Information Systems 27(1): 35. Google Scholar.
-          Fu, C,. Cooper, G., and Aouad,G,.(2005). Sustainable Urban Planning & Design with ICT Support   An Introduction of VivaCity 2020 Project, Salford University, Available online at: https://www.seek.salford.ac.uk/user/profile/publications/view.do?publicationNum=4146
-          Hafeznia,M,.(2004). Introduction to research in the humanities. Samt Publications .[In Persian
-          Hospers, G.J,. (2003). Creative cities, breeding places in the knowledge economy. Bitish Journal of Knowledge, Technology & Policy,16,143-169.
-          ICT in urban services,(2015).Intelligent public transit system, Singapore, the national institute of urban affairs(NIUA): https://smartnet.niua.org/content/de332da7-8b7f-4f52-8204-4b2617c7110c.
-          Jalali,A,.(2004):Electronic city, iran university of Science & Technology Publications, second edition,tehran. [In Persian]
-          James, P,. Fernando, T,. Hamilton, A,. and Curwell, S,. (2004). Enhancing the Decision- Making Process in Urban Spatial Planning Using Advanced ICT, University of Salford.
-          Kordi,A,.(2007).The basics of creativity in urban management (Sazmanfrda, creative agency,shahrdariaha,NO.79. [In Persian]
-          Landry, C,H,. (2000), the creative city: A toolkit for urban innovators. London: Earth scan.
-          Ludlow,D,.Paola Mauri,M., and Caranti C,.(2013). Smart Cities and Urban Governance. The urbanAPI Project: Bologna Case Study, Rome, Italy. http://programm.corp.at/cdrom2013/papers2013/CORP2013_50.pdf
-          Medeiros, N,. (2005). Planning for creativity: the case study of winnipeg’s exchange district, Master degree project, faculty of environmental design, University of Calgary.
-          Mitchell, W,.( 2000). e-topia ,”urban life, but not as we know it”, Cambridge. Massachusetts: MIT Press.
-          Mitra, A., and Schwartz, R,L,. (2001). " From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between real and Virtual Spaces". Journal of Computer-Mediated Communication,7, 21-38.
-          Moosavipour,E,. (2016). Analysis of the impact of modern technologies on the realization of the creative city Case Study: Isfahan, Urban and Regional Planning Master thesis, Art University of Isfahan. [In Persian]
-          Navabakhsh, M, and Motlaq, M,.(2009). Effects Of  Urban Information and Communication Technology on Sustainable Development.3th IT Conference,  Tehran
-          Nemoto, T,. Visser, J,. and Yoshimoto, R,.(2001).Impacts of Information And Communication Technologies on Urban Logistics System, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
-          Nunes Silva, C,. (2010). Handbook of Research on e-Planning: ICTs for urban development and monitoring,”, University of Lisbon, Lisbon, Portugal:http://www.igi-global.com/Bookstore/TitleDetails.aspx?TitleId=41793&DetailsType=Preface.
-          Oregi, X a., Rothb, E,. Alsemab, E., van Ginkelc,M., and  Struikd, D,. (2015) Use of ICT tools for integration of energy in urban planning projects , 7th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), The Hague, The Netherlands, Available online at www.sciencedirect.com
-          Rabiee,N., and bemanian,M,.(2009).Evaluation of the physical transformation of the city in the era of information technology   Articles Collections of Second International Conference of electronic municipal . Tehran, "the Interior Ministry, municipal organization of country. [In Persian]
-          Renner,H,.(2008).Information and Communication Technologies  for  Sustainable Cities Experts Consultation Workshop Brussels, organised by  the Unit “ICT for Sustainable Growth” European Commission.http://cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/sustainable-growth/cities-workshop-report-08_en.pdf
-          Research Center of Islamic Council of Mashhad,.(2006) .mashhad.ir/web_directory/34781. [In Persian]
-          Rezai,M,.(2004).The role of information and communication technologies in urban design according to new concepts of urban planning . Urban PhD thesis, Tehran Azad University. [In Persian]
-          Shahivandi,A,. (2011).Spatial analysis capabilities to achieve the electronic city in Isfahan. Geography and Urban Planning PhD thesis, University of Isfahan. [In Persian]
-          Shafiee,Z.,farokhian,F.,mirghadr,L,. (2014).Esfahan As a creative city of crafts with tourism development approach, joghrafiaye iran international scientific - Research Journal,NO.43,page 251-278. [In Persian]
-          Short, J ,R,. (2006). Urban Theory, A critical Assessment. New York: Palgrave Macmillan
-          Steve, Jones,. (2011). Infrastructures, the Internet and Urban Planning in Journal of  Inspiring Better Cities, 23,67-81.
-          Talvitie, Juha,. (2003). The Impact of Information and Communication Technology Urban And Regional Planning. European Journal of Spatial Development, 10, 211-223.
-          Villa, N., and Mitchell,s,.(2010). Connecting Cities Achieving Sustainability Through Innovation, : Cisco IBSG.https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/Connecting_Cities_Sustainability_Through_Innovation_IBSG_1021FINAL.pdf
-          Ziari,K.,mohammadpour,S.,manoochehri,A., and eyvazloo,M,.(2010).The importance of urban information and communication infrastructure development in the globalization process of cities.joghrafiaye ensani scientific - Research Journal,3(2). [In Persian]