نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.34785/J011.2018.029

چکیده

 مسئله­ ارزیابی رویت­پذیری و تأثیر بصری (اشراف) یک ساختمان بر بافت اطراف خود یکی از مسائل مهم حوزه­ منظر شهری محسوب می­شود. بر این اساس، در این مقاله رویت­پذیری دو ساختمان­ بلندمرتبه مسکونی در مناطق مرکزی و غرب شهر سنندج با دریافت اطلاعات خام ورودی، به کمک سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد پردازش و تحلیل قرار می­گیرند. برای بررسی بهتر تفاوت در میزان و روند رویت­پذیری، بافت اطراف هر دو ساختمان بلندمرتبه (بافت شماره­1 نسبتاً مسطح و دارای یک رود_دره با عمق کم و بافت شماره­2 شیب­دار و دارای تپه­ماهور) به بخش­های نزدیک، میانی و دور حوزه­بندی گردیدند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد، روند رویت­پذیری طبقاتِ مختلف این دو ساختمان یک روند ثابت و خطی نیست و در برخی طبقات دارای تغییر آهنگ می­باشد، بنابراین در این طبقات رویت­پذیری و تأثیر و تأثر آنها نسبت به بافت اطراف خود در حوزه­های سه­گانه، مهم­تر از بقیه­ طبقات دیگر می­باشند. پس نوع طراحی این طبقاتِ خاص (نقاط عطف در منحنی رویت­پذیری آنها) نیز در ساختمان­های بلندمرتبه می­تواند حائز اهمیت باشد؛ همچنین روند تغییرات رویت­پذیری تمام طبقات و میزان آن در دو ساختمان با بافت­های مختلف با هم متفاوت بودند. با ارزیابی نمودارهای مربوطه، دلایل این تفاوت در سه مورد مشخص گردید؛ نخست، تفاوت در میانگین ارتفاع ساختمان­های بافت اطراف دو بنا، دوم، وجود تفاوت در شیب بافت اطراف دو بنا و سوم، وجود تپه­ماهورها در بافت شماره2. در نهایت باید گفت، تحلیل رویت­پذیری روش مؤثری برای تخمین این موضوع می­باشد که یک طبقه یا واحد خاص در یک ساختمان بلندمرتبه بعد از اتمامِ ساخت دارای دید خوبی خواهد شد یا خیر؛ و ارزش­گذاری طبقات در این­گونه ساختمان­ها به لحاظ دید و منظر به چه صورت خواهد بود. همچنین در تصمیم­گیری­های مربوط به تعیین ارتفاع ساختمان­های بلندمرتبه نسبت به بافت اطراف خود (خصوصاً در شهرهای دارای بافت­های باارزش تاریخی و یا دارای منظر توریستی) این مسئله که ساختمان تا چه میزان رویت­پذیر باشد یا نباشد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the visibility of high-rise buildings in the urban landscapes using GIS (Case study of Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azad Ahmadi 1
  • Mehrdad Karimi Moshaver 2

1 Ph.D Candidate of Architecture, Department of Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Ph.D in Architecture, Assistant Professor in Department of Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Today, the issue of visibility assessment and visual impact (dominance) of a building on its surrounding context is considered as one of the most important issues of urban landscape. Accordingly, this paper analyzes the visibility of two high-rise buildings in the center and west of Sanandaj using raw input data and processing them by GIS and ArcGis 10. For the visibility analysis in urban landscape, the mutual visibility between high-rise building and its surrounding area is calculated. This is done traditionally by taking photos from urban areas. However, in this method, the whole region is studied by considering all points and places. The available vegetation such as trees with an approximate transparency ratio is considered to obtain more accurate results. Also, for better evaluation of differences between the amount and trend of visibility, the areas around both buildings (region number 1 is relatively flat and has a river-valley with low depth and mild slope; region number 2 involves dune hills) were classified into the close, intermediate and far fields. The visibility of these two high-rise buildings in their surrounding areas is in the form of output GIS images which is calculated separately for both buildings and all their floors. It means that for building number 1, which has 17 floors, 17 output maps of visibility to surrounding areas are obtained by the software. Also, for building number 2 with 14 floors, 14 output visibility maps are obtained. The findings show that visibility trend of different floors of these two buildings is not a constant and linear trend, it has variations in some points. Among these points, visibility and its effect, relative to surrounding areas, is more important than other floors in the triple fields. The points where visibility curve has track change, steep change and sudden increase show the greater importance of their visibility and their relative dominance than other floors. These floors can visually have more effect on their surrounding environment. Therefore, the design style of these particular floors (milestones in the visibility curve) in high-rise buildings can be important. The changes in floors visibility trend and their values were different for the two buildings. By evaluating the related diagrams, the reasons for this difference were found in three cases: first, the difference in average height of buildings around of two buildings; second, the difference between the tilt around the two buildings; and third, the dune hill in region number 2. Finally, we can say that visibility analysis is considered to be a tool for modeling the visibility in planning high-rise buildings. Before constructing such buildings, visibility analysis can be an effective method to estimate that a floor or an apartment will or will not have a good view after completion. Therefore, this tool can be used to investigate the positive or negative value of a region. Also, the extent to which a building is or is not visible can be very important in decisions about determining the height of a building relative to its surrounding texture (especially in cities with historically valuable texture and touristic landscape).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visibility
  • High-Rise Building
  • Urban Landscape
  • Geographic Information System (GIS)
  • Sanandaj
-      Bartie, P. & Mackaness, w. (2011). «Optimal Sampling Strategies for Line-Of-Sight Calculations in Urban Regions», The University of Edinburgh, The EC’s 7th Framework Programme (SpaceBook project).
-      Bartie, P. Mills, S. & Kingham, S. (2008). «An egocentric urban viewshed: A method for landmark visibility mapping for pedestrian location based services». In A. Moore & I. Drecki (Eds.), Geospatial vision – New dimensions in cartography, New Zealand: Springer, (pp. 61–85).
-      Bartie, p. & Reitsma, F. & Kingham, S. & Mills, S. (2010). «Advancing visibility modeling algorithms for urban environments», Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier, (pp. 518-531).
-      Bishop, I.D. (2002). «Determination of thresholds of visual impact: the case of wind turbines», Environment and Planning B: Planning and Design, No.29, (pp. 707-718).
-      Czynska, K. (2014). «Geometrical aspects of city skyline, tall building analysis», 16th International Conference on Geometry and Graphics, Innsbruck, Austria.
-      Danese, M. & Nolè, G. & Murgante, B. (2009). «Visual Impact Assessment in Urban Planning», Geocomputation & Urban Planning, SCI 176, (pp. 133–146).
-      Dean, D.J. & Blackard, A.C. (2007). «Modeling the magnitude and spatial distribution of aesthetic impacts», Environment and Planning B:Planning and Design, No.34, (pp. 121-138).
-      Ervin, s. & Steinitz, C. (2003). «Landscape visibility computation: necessary, but not sufficient», Environment and Planning B: Planning and Design, No.30, (pp. 757-766).
-      Fabrizio, E. & Garnero, G. (2014). «Visual impact in the urban environment, the case of Out-of-Scale buildings», Journal of Land Use, Mobility and Environment, Special Issue: Eighth International Conference INPUT Smart City - Planning for Energy, Transportation and Sustainability of the Urban System, (pp. 377-388).
-      Fisher, P.F. (1991). «First experiments in viewshed uncertainty: the accuracy of the viewshed area», Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, No.57, (pp. 1321-1327).
-      Fisher, P.F. (1994). «Probable and fuzzy models of viewshed operation», Innovations in GIS 1 Eds M.F. Worboys, Taylor and Francis, London, (pp. 161-175).
-      He, J. Tsou, & JY Xue, Y. & Chow, B. (2005). «A Visual Landscape Assessment Approach for High-density Urban Development», Proceedings of the 11th International CAAD Futures Conference, Austria, (pp. 125-134).
-      Koltsova, A. & Tuncer, B. & Schmitt, G. (2013). «Visibility Analysis for 3D Urban Environments», Computation and Performance, Proceedings of the 31th International eCAADe Conference, No.2, (pp. 375-383).
-      Landscape Institute & Institute of Environmental Management and Assessment. (2002). Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, Translation by Manouchehr Tabibian, Tehran: Publication of Tehran University.[in Persian]
-      Rod, J.K. & Meer, D.v. (2009). «Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim», Environment and Planning B: Planning and Design 2009, No.36, (pp. 698-710).
-      Shach-Pinsly, D. (2010). «Visual openness and visual exposure analysis models used as evaluation tools during the urban design development process», Journal of Urbanism, Vol. 3, No. 2, (pp. 161–184).
-      Stefunkova, D. & Cebecauer T. (2006). «Visibility analysis as a part of landscape visual quality assessment», Ekologia (Bratislava), No.25, (pp. 229-239).
-       Tavernor, R. & Gassner, G. (2010). «Visual consequences of the plan: Managing London’s changing skyline», City, Culture and Society, No.1, (pp. 99-108).
-      Turnbull, W.M. Gourlay, I. (1987). «Visual impact analysis: a case study of a computer-based system», Computer-Aided Design, No.19, (pp. 197-202).