نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

10.34785/J011.2018.031

چکیده

مجتمع‌های مسکن مهر نشانه‌ای از معضل افزایش تراکم ساختمانی در شهرسازی امروز محسوب می‌شوند که دارای تبعات اجتماعی بسیاری هستند. مسائل انسانی و اجتماعی که در ساخت این مجتمع‌ها مغفول مانده، به‌واسطه محیط کالبدی قابل اصلاح و بهبود است. از این‌ رو، هدف از تحقیق حاضر که به ‌منظور ارتقای هویت و سرزندگی اجتماعی در ساختارهای معاصر شهری انجام یافته است، بررسی تأثیر فضاهای اجتماع‌پذیر بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی در نمونه‌های موردی یعنی سه مجتمع مسکن مهر اردبیل، نیایش، وحدت، و اندیشه است. فرضیه تحقیق این است که وجود فضاهای عمومی اجتماع‌پذیر در مجتمع‌های مسکونی مهر اردبیل با پایداری اجتماعی این مجتمع‌ها رابطه معنی‌داری دارد. روش تحقیق مقاله حاضر، روش ترکیبی کمی و کیفی، با استفاده از راهبردهای استدلال منطقی، تطبیقی و همبستگی است. پیمایش از طریق تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و انجام مشاهدات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون داده‌ها مبین این موضوع است که وجود فضاهای اجتماع‌پذیر بر افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی تأثیرگذار است؛ موضوعی که به وسیله مصاحبه‌ها و مشاهدات نیز تأیید گردید. از طریق انطباق داده‌های حاصل از تحلیل پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و مشاهدات، متغیرها و ویژگی‌های محیطی مرتبط با اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی استخراج و دسته‌بندی شد. در پایان اشاره می‌شود که راهکارهای ایجاد فضاهای اجتماع‌پذیر چون فضاهای سبز، فضاهای بازی‌ کودکان، مراکز تجاری و مراکز فرهنگی، اندازه مناسب کالبدی‌_اجتماعی فضا، بهبود آسایش زیستی و تنوع بصری، نقش بسزایی در تأمین اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی و از این‌ رو ارتقای پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sociability of Public Places on Social Sustainability in Residential Complexes (case study: Mehr Residential Complex's in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Islam Karami 1
  • parisa mohamadhoseini 2

1 Ardabil Islamic Azad University

چکیده [English]

Mehr housing developments typify the problem of increasing building density in modern urbanism, a state of affairs with manifold repercussions. The Mehr housing complexes in Ardabil consist stereotypically of apartment buildings tightly jammed together, without regard to every environmental and human aspect. As rather densely populated complexes and prospective accommodations for upcoming generations, they warrant serious attention in terms of social sustainability. It is indeed possible to make amends for the human and social aspects overlooked in the original designs by enhancing the physical environment. Hence, the present study explored the role of sociable public spaces in social sustainability of residential complexes, seeking to promote social identity and vitality in contemporary urban structures. The examined cases were three Mehr housing developments in Ardabil, namely Niayesh, Vahdat, and Andisheh. Our hypothesis stated that the presence of sociable public spaces at the concerned developments correlated significantly with their social sustainability. The adopted method combined qualitative and quantitative approaches, and the applied strategies included logical reasoning, comparison, and correlation. At first, documentary and analytical studies were embarked on to extract the facets and variables of social sustainability and sociability of the spaces. To measure the two concepts of “space sociability” and “social sustainability”, the designed models incorporated the spatial-physical components of the former and the human and social dimensions of the latter. Questionnaires designed with respect to the research components were distributed among the local residents. The variables of the two concepts and their correlation at the complexes were interpreted by analyzing the data from the questionnaires through one sample t-test and Pearson’s correlation using SPSS. Results of these analyses suggest that establishing sociable spaces will positively contribute to social sustainability of residential complexes, and that Andisheh exhibits relatively higher levels of the two concepts among the examined cases. The next step involved the analysis of spatial and physical facets of the public spaces of the complexes. The data resulting from the analysis of the questionnaires were related to the results of interviews and observations. The variables and environmental attributes pertaining to the sociability of public spaces of the residential complexes were then extracted and classified. The paper concludes by offering a series of solutions, including provision of sociable spaces such as green areas, children’s playgrounds, and commercial and cultural centers, allowing for proper physical-social sizes of the spaces, enhancing environmental welfare, and taking account of visual diversity, all of which will ensure sociability of public spaces at the residential complexes, thereby promoting social sustainability. Sociable places can be regarded as multi-purpose spaces that can accommodate various activities and appeal to different groups, thus intensifying human interactions. The physical-social size of a space is correlated with the sense of security, sense of affinity, and identification with the environment. Environmental welfare is related to being satisfied with the physical environment and to the desire for spending more time at and relishing the space, whereas visual variety makes the space appealing and inviting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • Sociability
  • Mehr Housing Developments
  • Residential Complex
Aabedin Darkush, S., (2004). In the introduction to urban economics, Vol. 6, Markez_e_ nashre_e_Daneshgahi, Tehrn. [in Persian]
Abdiyan, M. (2010). Assessment of social housing policy in providing low-income group housing, Master's thesis, Tarbiat Modarres University. [in Persian]
Akbari, R.; Pakbonyan, S., (2012). The effect of the public spaces on the sense of social security of women (Case study: Narmak neighborhood and Ekbatan town of Tehran), Honarha e Ziba Journal Journal, 17th time, No. 2, Summer. [in Persian]
Avila Montre, M., (2001). Factors that Influnce the Social Life and Vitality of Public Open Apaces in Maracaibo – Venezuela. Case Study: Plaza de la Madre and Plaza de la Republaca, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
Balaceanu, C.; Apostol, D.; Penu, D., (2012). Sustainability and Social Justice, Social and Behavioral Sciences Journal, No. 62 , 677– 681
Bonaiuto, M.; Bonnes, M., (2000). Social-Psychological Approaches in Environment –Behavior Studies. In Wapner & J. Demick (Eds),Theoretical perspective in environmentbehavior research, Dordrecht, The Netherlands.
C. Ragin, C., (1994). Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method. University of California, California.
Colantonio, A., (2008). Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice, Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University, Oxford.
Daneshgar Moghadam, G.; Bahreini; S. H.; Eini Far; A., (2011). The analysis of the sociability of the physical environment influenced by the perception of nature in the built environment, Honarha e Ziba Journal, 3th time, No.45, Spring. [in Persian]
Daneshpour, S.; Charkhchian, M., (2007). Public spaces and factors affecting collective welfare, Bagh-e-Nazar Journal, 4th time, No. 7, Spring and Summer. [in Persian]
Dave, S., (2011). Neighbourhood Density and Social Sustainability in Cities of Developing Countries, Sustainable Development Journal, No. 19, 189–205.
Davidson, M., (2010). Social Sustainability and the City. Geography Compass Journal, No. 7, 872–880.
Einifer, A., (2000). Human_ environmental factors affecting the design of residential complexes, Honarha e Ziba Journal, No.8, Winter. [in Persian]
Golabchi, M.; Khalatbari, R.; Fazel, A., (2014). Participation of exploiters in the design process, Constructing the Social Solidarity of Mass Housing in Iran, Case Study: Housing in Parand Industrial Town, modiriat e Shahri Journal, 13th time, No. 35, Summer. [in Persian]
Grote, L.; Wang, D., (2009). Research Methods in Architecture, (translated by A. Ainifer), Tehran University Press, Tehran. [in Persian]
Hadizadeh Zargar, S.; Nastaran, M.; Ghasemi, V., (2013). Evaluation of Social Sustainability Indices Using the Analytical Network Process (ANP), Jameshenasi e Karbordi Journal, 24th time, No. 3, Fall. [in Persian]
Hashemnejad, H.; Feizi, M.; Rezaei, M., (2015). Design Strategies for Creating Sustainability in Housing in the Low-income Group in Tehran, Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 9, Fall & Winter. [in Persian]
Iman, m.; Noshadi, M., (2011). Qualitative Content Analysis, Pazhuhesh Journal, 3rd time. No.2, Fall & Winter. [in Persian]
Jomepour, M.; Ebrahimi, A., (2005). Measurement and evaluation of the principles of social sustainability in residential complexes, Motaleat e Jameshenakhti e Shahri Journal, 5th time, No. 16, Fall. [in Persian]
Jomepour, M.; Najafi, Gh.; Shafia, S., (2012). Investigating the Relationship between Density and Social Stability in Tehran Municipality Areas, Geography va Barnamerizi Mohiti Journal, 23th time, No. 4, Winter. [in Persian]
Karami and others (2017). Key topics in the research methodology and essay writing, Pajhuheshhay e Daneshgahe e Tabriz, Tabriz. [in Persian]
Khakpour, B.; Bavan Puri, A., (2009). Investigation and analysis of inequality in levels of developmental in different regions of Mashhad, Danesh va toeseh, No. 27, Summer. [in Persian]
Lang, J., (2002). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in the Design of the Environment, (translated by A. Ainifer), Tehran University Press, Tehran. [in Persian]
Mansoori, S.; Jahanbakhsh, H., (2016). Measurement of Effective Components on Promoting Social Interactions and Social Integrity in Urban Spaces, Case Study: Modarres Street in Kermanshah, Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 11, Winter. [in Persian]
Mardomi, K.; Qamari, H., (2011). Architectural Requirements for Suburban Space Sociability, modiriat e Shahri Journal, 9th time, No. 27, Spring & Summer. [in Persian]
Meshkini, A.; Borhani, K.; Shabanzadeh Namini, R., (2013). Spatial Analysis of Urban Sustainability Measurement (Case study: 22 areas of Tehran), Joghrafia Journal, 11th time, No. 39, Winter. [in Persian]
Mirjani, H., (2010). Logical reasoning as a research method, Soffeh Journal, 20th time, No. 50, Spring & Summer. [in Persian]
Mohammadi, M.; Ayatollahie, M. H., (2015). Factors Affecting the Sociability of Cultural Monuments, Case Study: Farshchian Cultural Center of Isfahan, Name e Mamari va Shahrsazi Journal, 13th time, No. 15, Summer & Fall. [in Persian]
Noqrekar, A.; Hamze Nejad, M.; Bagheri, H., (2014). Sociability in the courtyard of the Iranian house (recognizing the characteristics of the presence in the courtyard through the analysis of cinematic sequences), Anjoman e Elmi Memari va Shahrsazi Journal, No. 7, Spring & Summer. [in Persian]
Osmond H., (1957). Function as the Basis of Psychiatric Ward Design, Holt Rinehart and Winston, NewYork..
Pasalar, C., (2003).The effects of spatial layout on students’ interactions in middle schools: Multiple case analysis. unpublished thesis for degree of doctor of philosophy Faculty of North Carolina State University.
Piribabai, M. T.; Karami, I., (2011). Dissatisfaction with the location around the restored sites; Case study: residential location around Shaheed Noavab Safavi Avenue in Tehran, Modiriyat e Shahri Journal, 9th time, No. 27, Spring and Summer. [in Persian]
Poll, E., (2002). The Theoritical Background of the City Identity- sustainabilty Network, Environment and Behavior Journal, No. 34, 8- 28.
Pourmohammadi, M. R., (2007). Urban land use planning, Samt, Tehran. [in Persian]
Sajjadi Ghaemmaghami, P.; Pourdihimi, Sh.; Zarqami, I., (2011). Principles of Sustainability in Residential Complexes, Soffeh Journal, 20th time, No. 51, Fall & Winter. [in Persian]
Samimi Far, F.; Hamze Nejad, M., (2013). Validating the New Principles of Social Sustainability, Relying on Islamic Ethics (in residential areas), Pajhuheshhaye Mamari Eslami Journal, 1st time, No. 1, Winter. [in Persian]
Shahabian, P.; Piraeger, M., (2013). Surveying the level of social sustainability in Motahhari and 22 Bahman streets in Rasht, Memari va Shahrsazi Arrmanshahr Journal, 5th time, No. 11, Fall & Winter. [in Persian]
Shojaee, D.; Partovi, P., (2015). Factors Affecting the Establishment and Increase of sociability of Public Spaces in Different Scales of Tehran (Case Study: Public spaces of two neighborhoods and one district in Tehran, Bagh-e-Nazar Journal, 12th time, No. 34, Summer. [in Persian]
Shokoi, H., (2006). New perspectives on urban geography. first volume. Print 10th, Samt, Tehran. [in Persian]
Thin, N.; Lockhart, C.; Yaron, G., (2002). Conceptualising Socially Sustainable Development. Paper prepared for DFID and the World Bank, DFID, Mimeo.
Williams, K., (2000). Achieving Sustainable Urban Form: An Introduction, E & FN Spon, London.
Woodcraft, S., (2012). Social Sustainability and New Communities: Moving from Concept to Practice in the UK, Social and Behavioral Sciences Journal, No. 68, 29 – 42
Yazdani, S.; Teimuri, S., (2014). The Impact of Open Spaces of Residential Complexes on Increasing Social Interactions of Residents, (Case Study: Three Residential Complexes in Isfahan), Hoviat e Shahr Journal, 7th time, No. 15, Fall. [in Persian]
 Google earth V 6.2.2.6613. (October 21, 2004). Ardabil, Iran. 38° 14’ 42”N, 48° 19’ 48”E, Eye alt 12940 feet. http://www.earth.google.com [march 20, 2016]].