نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.34785/J011.2018.011

چکیده

موقعیت جغرافیایی و سابقه لرزه‏خیزی بسیاری از شهرهای ایران، از جمله تهران، توجه به موضوع آسیب‏پذیری از زلزله را در رشته‏ها و تخصص‏های گوناگون ملزم نموده است. برنامه‏ریزی شهری به دلیل ماهیت خود، این مسئله را در بافت‏های شهری مورد بررسی قرار می‏دهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با بررسی و مطالعه متون و اسناد مرتبط با زلزله و نقش برنامه‏ریزی شهری در کاهش اثرات آن و همچنین برنامه‏ریزی بافت مسکونی و ابعاد و ویژگی‏های آن، به یک مدل عملیاتی برای سنجش میزان آسیب‏پذیری بافت‏های مسکونی منطقه شش تهران از زلزله دست یافته است. بر مبنای این مدل، معیارهای لازم به منظور بررسی میزان آسیب‏پذیری تعیین گردید. براساس معیارهای یادشده، منطقه شش تهران به تفکیک محله‏های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. سنجش میزان آسیب‏پذیری محلات مسکونی مورد بررسی، بر مبنای مقدار استخراج شده برای معیارهای ارزیابی و با استفاده از روش AHP صورت گرفت. در نهایت، اهداف، راهبردها و سیاست‏های لازم برای کاهش میزان آسیب‏پذیری با توجه به ضریب اهمیت‏های به دست آمده با استفاده از همین روش، به تفکیک محلات 17 گانه مورد بررسی تدوین گردید. براساس نتایج به دست آمده از بررسی‏ها و محاسبات انجام شده در پژوهش حاضر، اتخاذ راهکارهایی در پنج دسته شکل کلی بافت مسکونی (قطعه‌بندی، توزیع کاربری‌ها، همجواری‌ها و...)، فضاهای سبز و باز عمومی، شبکه دسترسی، تراکم جمعیت و کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز می‌تواند در ارتقای ایمنی محله‌های منطقه شش در برابر زلزله مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of vulnerability of residential areas to earthquake disasters and it's planning guidelines (Case study: District number 6, Tehran municipality)

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Tabibian 1
 • negin mozafari 2

1 School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran

چکیده [English]

Geographical location and seismic records of many Iranian cities, including Tehran, draw attention to the vulnerability to earthquake hazards in various fields and specialties. Due to its nature, urban planning examines this issue in the urban fabrics. In line with this, the present study investigates the texts and documents related to the earthquake and the role of urban planning in reducing its effects in terms of safety issues of settlements as well as crisis management. The residential fabric planning and its dimensions and features (including land use, plotting, texture formation, density, communication network, open space, service centers), as interfaces between the residential fabric and vulnerability, and thus the linkage between crisis management in these contexts and urban planning provides an operational model for earthquake vulnerability assessment of the residential areas in the 6th District of Tehran. This model is based on two important issues related to earthquake: the destruction rate and the number of human casualties, divided accordingly into two categories of factors and sub-factors. Based on this model, indicators were determined to study the vulnerability level. The physical resistance index of the fabric was extracted from the first category of the model sub-factors and the post-crisis fabric accountability index was extracted from the second one. Based on these 15 indicators, the vulnerability of the 6th District of Tehran was investigated separately for the residential neighborhoods. The vulnerability of residential neighborhoods was evaluated based on the values of evaluation factors extracted using the AHP method. Finally, the goals, strategies and policies needed to reduce the vulnerability according to the coefficient of significance were obtained separately for 7 neighborhoods using the same method. Based on the results, the following measures can be effective in promoting the safety of neighborhoods in the 6th district against earthquakes: setting objectives for increasing the physical strength of the fabric in order to reduce the destruction rate and increase the fabric efficiency in post-crisis response and relief efforts to reduce human mortality, and adopting strategies for increasing resistance in residential buildings and to strengthen the role and efficiency of open spaces, creating and strengthening an effective access network appropriate for the population, and controlling and guiding demographic indicators. In general, the proposed solutions are developed in five categories: the general form of residential fabric (segmentation, distribution, neighborhood...), green spaces and public open spaces, access networks, population density, and construction monitoring and supervision. Finally, the spatial priority of the implementation of proposed policies for neighborhoods, as well as the priority of policy implementation in each neighborhood is determined to look at the developed goals and strategies more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthquake
 • Residential Planning
 • Vulnerability
 • Urban Fabric
 • Risk Assessment
 • Abdollahi, M. (2004). Crisis management in urban areas (earthquake and flood). Organization of municipalities and government agencies. [in Persian]
 • Ahmadi, H. (1997). The role of urbanization in reducing urban vulnerability. Maskan va Enghelab, 61-70. [in Persian]
 • Ahmadi, H., & Sheikh Kazem, M. (2006). The role of planning of building densities in reducing earthquake damage. The second International Conference on Crisis Management in Natural Disasters, P. 1-9. [in Persian]
 • Amini, E., Habib, F., & Mojtahed Zade, G. (2010). Land use planning and earthquake crisis management. Environmental science and technology, 11th time, No.3, PP. 161-174. [in Persian]
 • Ashrafi, M., & Haghighat Naeeni, G. (1995). Strategies for designing earthquake resistant housing. Proceedings of the Seminar on Housing Development Policies in Iran 3-5 October 1994 University of Tehran (Volume II),Ministry of Housing and Urban Development (National Land and Housing Organization), pp. 29-39. [in Persian]
 • Azizi, M., & Akbari, R. (2008). urban planning considerations in assessing the vulnerability of cities to earthquakes Case study: Farahzad area, Tehran. Fine Arts Journal, No. 34, pp. 25-36. [in Persian]
 • Azizi, M., & Homafar, M. (2012). Seismic Pathology of Urban Roads (Case Study: Karmandan neighborhood, Karaj). Fine Arts Journal of Architecture and Urban Planning, 17th time, No. 3, pp. 5-15. [in Persian]
 • Bahreini, S. (1996). Land use planning in the earthquake-prone areas of the cities of Manjil, Loshan and Roodbar. Islamic Revolution Housing Foundation (Center for Natural Rescue Studies in Iran). [in Persian]
 • Habib, F. (1995). The role of city form in reducing the risks of earthquake. Proceedings of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 15-17 May 1995 Tehran, Volume II. [in Persian]
 • Habibi, K., Pour Ahmad, A., Meshkini, A., & Askari, A. (2008). Determining Structural / Constructional Factors Influencing Vulnerability in the Old Fabrics of Zanjan using FUZZY LOGIC & GIS. Fine Art Journal, No. 33, pp. 27-36. [in Persian]
 • Hamidi, M. (1995). Evaluation of Segmentation Patterns of Land and Urban Texture in Housing Vulnerability from Natural Disasters. Proceedings of the Seminar on Housing Development Policies in Iran 3-5 October 1994 University of Tehran (first Volume),Ministry of Housing and Urban Development (National Land and Housing Organization), pp. 211-236, 1995. [in Persian]
 • Hamidi, M. (1995). The Role of Urban Planning and Design in Risk Reduction and Crisis Management. Proceedings of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 15-17 May 1995 Tehran, Volume II, pp. 1653-1664. [in Persian]
 • Hatami Nejad, H., Fathi, H., & Eshgh Abadi, F. (2009). Evaluation of seismic vulnerability in the city, case study: District 10 of Tehran Municipality. Human Geography Research, No. 68, pp. 1-20. [in Persian]
 • Jadali, H. (1995). Sustainability of residential centers against earthquake hazards. Proceedings of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 15-17 May 1995 Tehran, Volume II, pp. 1597-1606. [in Persian]
 • Mohammad Zade, R. (2010). Investigating the role of open spaces and transit network in decreasing earthquake damage in Bagmishah region of Tabriz. Soffeh, No. 50, pp. 103-112. [in Persian]
 • Naghsh-e-Jahan Pars consulting engineers. (2003). studies on urban development issues in District 6 of Tehran, Volume I, Land Use Studies. [in Persian]
 • Naghsh-e-Jahan Pars consulting engineers. (2003). Study of Urban Development Issues in the 6th District of Tehran, Volume 11 Summing up, Conclusions and Recommendations.  [in Persian]
 • Naghsh-e-Jahn Pars consulting engineers. (2007). Development pattern and detailed plan for Tehran 6 area, final report of documents 1: 10000. [in Persian]
 • Nateghi Elahi, F. (1999). Understanding the crisis and managing it. Proceedings of the Third International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 17-19 May 1999 Tehran, Volume Four, pp. 709-744. [in Persian]
 • Nayeb Asadollah, S. (1998). Tehran is waiting for an earthquake. Alavi Publications. [in Persian]
 • Partoee, P. (1995). Review the barriers to the constraints and conflicts in implementing the criteria for reducing earthquake vulnerability. Proceedings of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 15-17 May 1995 Tehran, Volume II, pp. 1683-1690. [in Persian]
 • Pooyan, Z., & Nateghi Elahi, F. (1999). Urban Vulnerability to Earthquake, Case Study - Tehran. Proceedings of the Third International Conference on Seismology and Earthquake Engineering 17-19 May 1999 Tehran, Volume Four, pp. 777-790. [in Persian]
 • Pour Mohammadi, M., & Mosayeb Zade, A. (2008). vulnerability of Iranian cities against earthquakes and the role of neighborhood participation in their relief. geography and development, No. 12, pp. 117-144. [in Persian]
 • Sasan Pour, F., & Mousa Vand, J. (2010). The Effect of Man-made Factors on Exacerbating the Consequences of Natural Hazards in Metropolitan Environment by Using Fuzzy Logic and Geographic Information Systems. Applied Geosciences Research Journal, No. 16, pp. 29-50. [in Persian]
 • Shokr Gozar, A. (2006). Development of urban housing in Iran. Hagh Shenas. [in Persian]
 • Takbiri, S. (2005). Earthquake, crisis management, environmental design. Haft Shahr Quarterly Journal, o. 18 & 19, pp. 49-58. [in Persian]
 • Zangi Abadi, A., Saniei, R., & Varesi, H. (2009). Statistical Analysis of Vulnerability in 11th and 12th District of Tehran against Earthquake. Modares-e- Olum Ensani Quarterly Journal, 13th time, No. 3, pp. 91-111. [in Persian]
 • Zebardast, E. (2001). Application of Analytic Hierarchy Process in urban and regional planning. Fine Arts Journal, No. 10, pp. 13-21. [in Persian]