نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب ، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, تهران, ایران.

3 گروه شهرسازی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, همدان, ایران.

10.34785/J011.2019.599

چکیده

تخریب­گرایی به عنوان یکی از انواع جرم­های رایج در شهرهای امروز، پیامدهای منفی متعددی را در بر داشته و موجب مشکلات اجتماعی، فرهنگی، خسارات مالی و... شده که نمود بصری آن نیز بیش از سایر جرائم در فضاهای عمومی شهری ماندگاری دارد. در این میان گروهی اعم از روان­شناسان و جامعه­شناسان بر نقش عوامل درونی و شخصیتی و گروهی از جمله معماران و شهرسازان بر چگونگی نقش موقعیت مکانی بر تخریب­گرایی معتقدند. دیدگاه اصلی این مقاله بر نقش توأمان هر دو عامل استوار است. هدف اصلی دستیابی به نقش مکان و موقعیت مکانی بر پیشگیری از رفتارهای تخریب گرایانه از طریق ایجاد مخاطرات ادراکی و حس ترس از ارتکاب به تخریب (جرم) است. با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی، فرهنگی و... در فضاهای شهری ایران به این موضوع پرداخته شده است. مطالعه موردی محله برج قربان شهر همدان است که با توجه به عوامل درونی، به عنوان یک محله دارای افراد بالقوه تخریب­گرا مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق اسنادی، تحلیلی است که به روش همبستگی به بررسی نسبت متغیرها می­پردازد. فرض مقاله بر پراکنش یکسان افراد تخریب­گرا در فضاهای عمومی شهری این محله است. برداشت متغیرهای مکانی مورد نظر و میزان وقوع رفتارهای تخریب گرایانه از طریق  مشاهدات میدانی عینی و  پرسشنامه صورت  گرفته است.  سپس با  نرم­افزار   spss و آزمون­های آماری، داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. یافته­ها با انتظارات نظری و پیشینه پژوهشی مقاله مطابقت دارد. نتایج حاکی از آن است که چگونگی میزان نظارت و تراکم جمعیتی موجود و موقعیت مکانی اعم از دید پی­درپی، حس مکان، بهداشت محیط، بهداشت بصری، بهداشت رفتاری و فضاهای پنهان در فضاهای عمومی شهر بر میزان مخاطرات ادراکی تخریب گرایان در هنگام ارتکاب به تخریب مؤثرند. به عبارتی حضور در موقعیت­های مکانی خاص، منجر به ایجاد حس ترس از تخریب (جرم) به دلیل پیامدهای پیشِ رو شده و در نهایت موجب از بین رفتن رفتارهای تخریب گرایانه و یا جابه­جایی مکان تخریب می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of place-based Perceptual risks of Vandalisms in public places of Borje Ghourban neighborhood in Hamedan

نویسندگان [English]

  • sahar esmaeilpourhamedani 1
  • Esmaeil shieh 2
  • Kianoosh Zakerhaghighi 3

1 Department of Urban planning , Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

2 Department of Urban planning , Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

3 Department of Urban planning, Islamic azad university, Hamedan branch, Hamedan, Iran

چکیده [English]

A common type of crime in modern cities, vandalism has had many negative consequences, causing social and cultural problems, financial losses, etc., and its negative image is more persistent in public urban spaces than those of other crimes. Moreover, the necessity of concern for the issue of vandalism becomes clearer than for other crimes by consequences such as the sense of insecurity, feeling of being victimized, sense of carelessness about urban spaces, ignorance of aesthetic aspects. At the same time, a group including psychologists and sociologists believe in the impact of internal and personality factors, and other groups including architects and urban planners believe in the effect of spatial conditions on vandalism. The main view of this paper is based on the simultaneous roles of both factors. The major purpose is to examine the role of setting and spatial conditions in prevention of vandal behavior through development of hazard perception and fear of crime commitment given the environmental, social, cultural, and other conditions in Iranian urban spaces. The case study investigates the Borje Ghorban neighborhood in the city of Hamadan, Iran, evaluated given the internal factors as containing potential vandals. This is an analytical documentary study that examines the relationships between the variables with the method of correlation. The paper assumes that vandals are uniformly distributed in the public urban spaces of the neighborhood. The spatial variables and prevalence of vandal behavior were extracted from objective field observations and questionnaires. The data were then analyzed with SPSS and statistical tests.
The roles of location, monitoring, and population density were considered as spatial indicators under investigation. In data collection from the passages in the public urban spaces in the Borje Ghorban neighborhood, a very important role was considered for movement to make it possible to classify and separate the information on the target passages and spaces. The parameters considered in the separation of the spaces included wave movement, change of level, the floor, typicality, details, publicity, complexity, suitability, scale, street lighting, and here and there. The assessment of the independent variable of monitoring involved parameters such as inside-outside and outside-inside control, land use installation and space involvement in time periods, and street restaurant tables. The data concerning the independent variable of population density were collected given the available documents and residential density based on land uses including local and extra-local uses.
Residential population density and peripheral population density were assessed at the same time. The parameters considered for collection of data on the role of the setting included the quality of successive views, sense of the setting, healthy environment, healthy image, healthy behavior, and covert spaces in public urban spaces.
The findings were consistent with the theoretical expectations and research literature, and the results indicated that the quality and quantity of monitoring, population density, and setting are effective on vandals’ hazard perception as they commit vandalism. In other words, presence at particular settings causes a sense of fear of crime commitment due to the expected consequences, which ultimately prevents vandal behavior, or causes it to occur elsewhere.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Population Density
  • Public Urban Space
  • Hazard Perception
  • Spatial Location
  • Monitoring
-Alavi,S.A, Hoseini,S.M,Ebrahimi,M.(2014). Investigating the Impact of Environmental Quality on Vendalist Behaviors (Case Study: Mashhad City). Joghrafiaye ensani Research journal , Second Year, No. 8, Winter 2014. [in Persian]
-Aldrin, Abdullah, , Mohd Salleh, Mohd Najib , Md Sakip, Siti Rasidah,2012, Fear of Crime in Gated and Non-gated Residential Areas, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay, Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2012.
Andresen, M., & Malleson, N. (2011). Testing the stability of crime patterns: Implications-
for theory and policy. Journal of Research in Crime and Delinquency, 48, 58–82.
Andresen, M. A. (2006). Crime measures and the spatial analysis of criminal activity-
British Journal of Criminology, 46, 258–285.
Andresen, M. A. (2011). The ambient population and crime analysis. The Professional-
Geographer, 63, 193–212.
-Andresen, M. A., & Jenion, G. W. (2010). Ambient populations and the calculation of crime rates and risk. Security Journal, 23, 114–133.
Brantingham , P. L., & Brantingham, P. J. (1993). Nodes, paths and edges: Considerations-
on the complexity of crime and the physical environment. Journal of Environmental
Psychology, 13, 3–28 .
Clarke ,r . v .g .1991. tracking vandalism . a home office research unit report, London.-
-Esmaeilpourhamedani, S .(2013). Urban Growth Strategy Analysis for Sustainable Development with Emphasis on Compact Growth Pattern Case Study: Hamedan City Growth, The First National Symposium on Smart City , aali  Sepehr Institute, Isfahan. [in Persian]
Felson , M., & Boivin, R. (2015). Daily crime flows within a city. Crime Science, 4, 31.-
-Felson,M., & Newton, A. (2015). Crime patterns in time and space: The dynamics of crime opportunities in Urban areas. Special issue. Crime Science, 4.
-Ghasemi,V,Zolaktaf,V,Noralivand,A.( 2009). Sociological Description of Factors Affecting Vandalism and Thuggery in Soccer Sports. Olampic  journal,17 year,No.1. [in Persian]
-Hauber ,a.r.1991, delinquency and vandalism in the netherland public transportation system. Economic research center. Netherlands
-Home Office (2013). Theft from the person: Information pack for partners. London: Home Office
-Hoseini,S.B, Kameli, M.(2012). Spatial Analysis of Contemplation, Conflict and Evil Causes by Geographic Information System (Case Study: Qom City), daneshe entezami  Journal, 15rd time, No. 3, autumn. [in Persian]
-Jeikobz, J.(2006), The death and life of big American cities,  Translator: Parsi.H. Tehran. [in Persian]
-Joon TagCho,  Jisun Park, 2017, Exploring the effects of CCTV upon fear of crime: A multi level approach in Seoul , International Journal of Law, Crime and Justice
Volume 49, June 2017, Pages 35-45.
-Kalen,G.(1998). Selection of Urban Landscape, Translator: Tabibian, M. Tehran  daneshghah Press. [in Persian]
Kautt, P., Kurland, J., & Morina, A. D. (2011). The event effect: Demonstrating the impact-
of denominator selection on floor and ceiling crime rate estimates in the context of
public events. Crime rates, types and hot spots. Nova Publishers
Kinney, J. B., Brantingham, P. L., Wuschke, K., Kirk, M. G., & Brantingham, P. J. (2008-
Crime attractors, generators and detractors: Land use and urban crime opportunities
Built Environment, 34, 62–74
-Kurland, J., Johnson, S. D., & Tilley, N. (2014). Offenses around stadiums: A natural
experiment on crime attraction and generation. Journal of Research in Crime and
Delinquency, 51, 5–28.
-LiHe, Antonio, Pez ,Desheng Liuc, 2017. Built environment and violent crime: An environmental audit approach using Google Street View, Volume 66, November 2017, Pages 83-95.
-Lowlin Davis,( 2010). Secure Places for Crime Prevention and Prevention, Translator: Honarvar .M, Amini, Arman Shahr. [in Persian]
-Maghsoudi, S, Bani-Fatemeh, Z.(2003). Analysis of the content of wall-classes of classrooms in Kerman University of Shahid Bahonar. Refah e ejtemai Research Papers,N. 13. [in Persian]
-Malleson, Nick,. Andresen, Marti, , 2016,Exploring the impact of ambient population measures on London crime hotspots,School of Geography, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK  Institute for Canadian Urban Research Studies.
-Mapping Organization of Hamedan Province, (2015). [in Persian]
-Marsh,P. et all(1996)"Football Violence In Europe", Amsterdam School For Social Issues Research Center.
-Mohseni Tabrizi, A. (2000). Theoretical and Empirical Foundations and vandalism: A Review of the Findings of a Study. Oloum ejtemai journal ,N. 16: 227-193. [in Persian]
-Mohseni Tabrizi, A, Ghahremani, S, Yahak, S. (2011). Urban Defenseless Spaces and Violence (A Case Study of Dwelling Spaces in Tehran). Jamehe shenasi karbordi,N. 22: 70- 51. [in Persian]
-Mohseni Tabrizi, A. (2004). Vanalism, The Basics of Social Psychology. Tehran: Aan Publications. [in Persian]
-Mohseni Tabrizi, A. et al. (1997). The issue of vandalism in Tehran and ways of preventing and treating it. Tehran: Deputy of Social Affairs of Tehran Municipality and Institute of Social Studies and Research of Tehran University. [in Persian]
-Navah, A. Kupai, M.(2011). Social and Personality Factors Affecting Vandalism (Subversion) among High School Students in Ahvaz City. Motaleat tosehe ejtemai iran Journal . 4 year, N.2. [in Persian]
-Office for National Statistics (2014a). Chapter 1: Property crime — Overview. Crime statistics ,focus on property crime, 2013/14 Release. London: Office for National Statistic.
-Organization of Statistics of Iran ,(2015). [in Persian]
-Sherman, L.W., Gartin, P. R., & Buerger, M. E. (1989). Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology, 27, 27–5.
-Tavasoli, M.(1996). Principles and Methods of Urban Design and Residential Spaces in Iran, Vol. 1, markaz e motaleat va tahghighat e shahrsazi va memari iran. [in Persian]
--Thompson, Kirrilly,Offler, Naomi,Hirscha, Lily, Daniell, Everya, Matthew,,2012,From broken windows to a renovated research agenda: A review of the literature on vandalism and graffiti in the rail industry, J.ThomasaDrewDawsona
-Weisburd, D, & Amram, S, (2014). The lawof concentrations of crime at place: The case of Tel Aviv-Jaffa. Police Practice and Research, 15, 101–114.
-Weisburd, D. L., Groff, E. R., & Yang, S. -M. (2012). The criminology of place: Street segments and our understanding of the crime problem. Oxford; New York: OUP US