نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دپارتمان مهندسی معماری، دانشکده فنی پسران سمنان، دانشگاه فنی و حرفه­ ای استان سمنان، ایران.

2 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

10.34785/J011.2019.899

چکیده

حسینیه­ها و تکایای ایرانی، مظهر پیوند زمان، مکان و مردم است و به دلیل ویژگی فضای شهری بودن آنها، نه­تنها در قیاس با مکان­های هم­­عملکرد خویش در سایر کشورها هویتی متمایز داشته، بلکه به عنوان تنها فضاهای باز شهری با عملکرد مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمانان منحصر به فرد هستند. با توجه به ویژگی­های فرهنگی کشورمان و به ویژه نقش اسلام و باورهای دینی در هویت ملی و اجتماعی ایرانیان، بررسی چیستی و ویژگی­های کالبدی حسینیه­ها بدیهی می­نماید. در مقاله حاضر، براساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و با استفاده از الگوی مسیر حرکت انسان در خصوص این که فضاهای باز شهری چیست و فضاهای مذهبی مانند حسینیه­ها باید دارای چه مؤلفه­هایی باشند تا در زمره­ فضای باز شهری قرار گیرند، بررسی شده است. سپس با مطالعه­ ساختاری هفت نمونه از حسینیه­های شهر نائین، به بررسی شاخص­های کالبدی حسینیه­ها و تطبیق این شاخصه­ها با عوامل تأثیرگذار بر شکل­گیری بنا به عنوان فضای باز شهری و بررسی مسیر حرکت انسان در این حسینیه­ها با استفاده از الگوی جریان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ویژگی کلی دسترسی و ارتباط با گذرهای اطراف، داشتن ورودی­های متعدد، تعامل ایجاد شده بین مردم و وجود روح حیات شهری، عوامل مؤثر و تعیین­کننده­ای در احتساب فضاهای باز مذهبی مانند حسینیه­ها به عنوان فضای باز شهری هستند. به­گونه­ای که مسجد نوگاباد با شش ورودی، دارای بیشترین و حسینیه گودالو (سنگ) با دو ورودی، دارای کمترین آلترناتیو الگوی حرکتی هستند.  با شناخت و به­کارگیری هرچه بیشتر اصول طراحی چنین فضاهایی از قبیل مکانیابی، انعطاف­پذیری در فرم و عملکرد و مفاهیم غنی نمادین، می­توان تداوم بیان کالبدی یک فرهنگ در محیط و هویت­بخشی به شهر ایرانی کمک مؤثری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Function of Hosseiniyehs' Architecture as Urban open space Using Path pattern in the Hosseiniyeh of Nain

نویسندگان [English]

  • Mahya Ghouchani 1
  • Mohammad Taji 2

1 Master of Architecture, Department of Intelligent Decision Making, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahrood, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The husseiniye is a religious place in Shia Islam, where the mourning ceremony of Imam Hussein (PBUH) and the martyrs of the Battle of Karbala is mainly held. Apparently, the husseiniye has come into existence as an extension of the structures of the mosque and religious places such as the zaviye and the tekiye and as a result of integration and reproduction of parts of their structures and functions. Many concepts have been lost in the design of the contemporary husseiniye as a single building, which is open to the public only in the months of Muharram and Safar. The husseiniye and the tekiye are among the entities that are responsible for the important celebration of the Battle of Karbala. Sanctuaries have always had a particular status as internal organs of any city or village, and religious buildings have always been regarded as one of the most fundamental components of the fabric, structure, and shape of a city. Therefore, the mosques, religious buildings, worship centers, and social and cultural centers in a city constitute a long-standing identity that can never be separated from its social and urban structure. Moreover, man is a social being, and needs social interactions and communication with others. Urban spaces play a significant role in the realization of this characteristic, and the courtyards of mosques and religious places such as the husseiniye are among these spaces. The Iranian husseiniye or tekiye is a symbol of the link between time, place, and people, with an identity distinct  from that of public places with the same function in other countries due to its quality as an urban space. It is also unique as the only open urban space with a religious function in the Islamic urban development culture. Given the cultural characteristics of our country, particularly the role of Islam and religious beliefs in Iranians’ national and social identity, the necessity of investigating the physical qualities of the husseiniye seems obvious. The purpose of this research was to recognize the effect of the Ashura rituals on the configuration of the city of Na'in, Iran based on the pathway pattern. On that basis, it can be stated as the research hypothesis that the pathway pattern of the groups of Ashura mourning, routinely held in the city, has such a significant effect on the formation and spatial organization of the city and locations of the husseiniye buildings that it cannot be disregarded in their analysis. According to what was stated, the research question concerns the aspects of the social and religious identification by the rituals in Na'in. Therefore, we conducted a structured study of seven husseiniye buildings in Na'in to examine the physical indicators of the husseiniye and their adaptation to the factors influencing the formation of buildings as open urban spaces and to analyze human pathay in the husseiniye using the pathway pattern. The research results indicate that the factors effective on consideration of open religious places like the husseiniye as open urban spaces include the general quality of convenience and communication with the surrounding passages, multiple entrances, the interaction established between the people, and urban life spirit. Thus, Nowgabad Mosque has the greatest number of alternative pathway patterns with six entrances, and the Husseiniye of Gowdalu has the lowest with two entrances. Better recognition and employment of the principles for design of such spaces, including location, flexibility in form and function, and rich symbolic concepts, can greatly contribute to persistence of the physical expression of a culture in the environment and identification of the Iranian city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husseiniye
  • Open Urban Space
  • Pathway Pattern
  • Na'in
-         Ahari, Z. (2014), Isfahan School of Urban Planning: Designing the Language of Urban Design, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Academy of Art, Tehran. [in Persian]
-         Alalhesabi, .M and Paykan, AS. (2013), Developing a Conceptual Framework for the Interaction of the City and the Communal Rites and Examination of it in the Ashura Religions, Iranian-Islamic Studies Journal, No. 12, pp. 27-44 [in Persian]
-         Alam, S., Vaziri, V.and Rezaei Sharif, AS. (2013), The Relationship between Religious Architecture and Social Bonding, Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Bukan, Saze Kavir Co. [in Persian]
-         Alice Sabrina, I., Mohd, T., Mohd, R., (2010), Mosque architecture and political agenda in twentieth-century Malaysia, The Journal of Architecture, Vol 15, No. 2, pp. 137-152.
-         Aminzadeh, B. (1999), Hosseiniyya and Takayya Statement of Iranian Cities Identity, Journal of Fine Arts, Vol 6, pp. 55-66 [in Persian]
-         Aminzadeh, B. (2007), Recognizing the Effect of Mass Rituals on Traditional City Configuration (Case Study: Semnan), Journal of Fine Arts, No. 32, pp. 5- 13 [in Persian]
-         Daneshmir, R. & Spiridonoff, C. (2012), Vali-e Asr Mosque, Fluid Motion Architects, (Accessed in 2012-05-29).
-         Daryani, M. (2015), 15 Years Skis Master of Architecture, Asrak Publications, Tehran. [in Persian]
-         Daviran, A., Khodaei, D., Gholami, S. and Daneshdoost, M. (2012), Assessing the Components of Visual Comfort in Urban Landscape (with Emphasis on Hosseinieh Azam Zanjan), Journal of Geography and Environmental Studies, No. 3, pp. 45-60 [in Persian]
-         Emami, M. and Zebardast, A. (2014), Evaluation of Urban Development Plans Based on Interconnection and Connection Principles Using AHP Method Case Study: Imam Ali Square Rehabilitation Project in Isfahan, Journal of Urban Studies, No. 11, pp. 21-37. [in Persian]
-         Falahat, M. (2005), The Role of Physical Design in the Sense of the Mosque Location, Journal of Fine Arts, No. 22, pp. 35-42 [in Persian]
-         Francis R.L., McGinnis L.F., White J.A., (1998), "Facility Layout and Location: An Analytical Approach", Pearson Education POD.
-         Grouter, Y. (2014), Aesthetics in Architecture, Translated by Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayoun, Shahid Beheshti University Press, Tehran. [in Persian]
-         Hamzehnejad, M. and Arabi, M. (2014), The Study of Iranian Islamic Originality in Contemporary Modern Mosques, Case Study: Design of Tehran's Fourteenth Vali-e-Asr Mosque, Quarterly Iranian Islamic Studies, No. 15, pp. 47-61 [in Persian]
-         Hemati, Sh., Zabihi, H. and Kameli, M. (2013), An Analysis of the Role of Mosque Yards in Islamic Cities as Urban Spaces, Case Study: The Scene of the Islamic Revolution of Hazrat Masoumeh (Q) Shrine, Quarterly Iranian Islamic Studies, No. 14, pp. 43-50 [in Persian]
-         Heydari, AS., Ghasemiyan Asl, AS. and Kiyaei, M. (2017), Analysis of the Spatial Structure of Traditional Iranian Homes Using the Space Syntax Method; Case Study: Comparison of Yazd, Kashan and Isfahan Homes, Iranian Islamic Journal, Vol 7, No. 28, pp. 21-33 [in Persian]
-         Hosseini, B. and Zolfaghar, N. (2014), The Lost Circle of Contemporary Hussein Designs Based on Islamic Architecture and Urban Design in Zavareh Large and Small Husseinies, Second International Congress on Structural Design, Architecture and Urban Development, Tabriz. [in Persian]
-         Jae-yongKimAfshin J.Ghajar, (2006), A general heat transfer correlation for non-boiling gas–liquid flow with different flow patterns in horizontal pipes, International Journal of Multiphase Flow, Vol 32, No. 4, pp. 447-465
-         Jafarmohammadi, S. and Hamzehnejad, M. (2015), A Balanced Blend of Emotion and Relaxation in the Imam Mosque in Isfahan, Quarterly Iranian Islamic Studies Journal, No. 20, pp. 17- 25 [in Persian]
-         Karmona, M., Hit, T. and Tisdel, T. (2015), Public Places Book, Urban Spaces (Different Dimensions of Urban Design), Translated by Fariba Gharai et al., Tehran University of Art Press, Tehran. [in Persian]
-         Mogher, H., Pourjafar, M., Ranjbar, A. and Nasri, R. (2017), Identifying Factors Influencing the Formation, Content, and Nature of Local Fields in the Historical Texture of Nain City, Armanshahr Journal, No. 21, pp. 217-229 [in Persian]
-         Mohammadian Mansour, S. (2007), The Hierarchy of Privacy in Iranian Mosques, Journal of Fine Arts, No. 29, pp. 59-68 [in Persian]
-         Mokhtabad, M., Habib, F. and Shoaei, H. (2011), An Analytical Discourse on the Sustainability of Hosseinies as Functional Actuators of Urban Public Spaces in Reflecting Collective Beliefs and Rituals, Journal of Urban Management, No. 28, pp. 241- 254. [in Persian]
-         Motamedi Shafigh, Sh. and Zolfagharzadeh, H. (2015), Evaluation of Prayer Position in Iranian Past and Contemporary Architecture, First Iranian Conference on Architecture and Urban Planning, Kharazmi Institute of Science and Technology, Shiraz. [in Persian]
-         Naghizadeh, M. (2016), Design and Design of Urban Spaces, 3rd Edition, Jahad-e-Daneshgahi Publications, Tehran. [in Persian]
-         Nari Ghomi, M. (2016), Physical Patterns of Hosseinias: Origins and Evolution, Iranian Journal of Architectural Studies, No. 9, pp. 25-46 [in Persian]
-         Penn, A. (2003), space syntax and spatial cognition or why the axial line?, Environment and Behavior, Vol 35, No.1, pp 30-65.
-         Razavipour, M. and Zakeri, .M (2013), A Comparative Study of Qajar Hosseinias in Mazandaran and Isfahan. Journal of Islamic Iranian Studies, Vol 14, pp. 73-63 [in Persian]
-         Rezaei Ghale, M. and Ramezani, M. (2014), The Influence of Muharram on the Tradition of Contemporary City in Contemporary Period (Case Study: Aran and Bidgol City), Journal of City Landscape Research, Vol 1, No. 2, pp. 63-78 [in Persian]
-         Ribats kiab Lixin Chenga Gherhardt John R.Thomea, (2008), New prediction methods for CO2 evaporation inside tubes: Part II—An updated general flow boiling heat transfer model based on flow patterns, nternational Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 51, No. 1–2, pp. 125-135
-         Saadatjoo, S., Hamzehnejad, M. and Noghrehkar, AS. (2013), An Analysis of the Evolution of Concepts and Physical Patterns of Mosques in the Four Courses of Iranian Architecture, Iranian Islamic Studies Quarterly, No. 13, pp. 15- 30 [in Persian]
-         Sadrzade A. (2012), "A genetic algorithm with the heuristic procedure to solve the multi-line layout problem", "Computers and Industial Engineering.", Vol 62, No. 4, pp 1055-1064 [in Persian]
-         Saremi, H., Khodabakhsi, S. and Khalaghdoost, M. (2016), Evaluation of Matching and Orientation of Shabestan in Traditional and Contemporary Mosques, Quarterly Iranian Islamic Studies, No. 24, pp. 65-84 [in Persian]
-         Shaterian, A. (2011), Architectural Analysis of Iranian Mosques, Nourpardazan Publications, Tehran. [in Persian]
-         Soulatanzadeh, S. (2011), Nayin Shahr Historical Millennium, Second Edition, Office of Cultural Research, Tehran. [in Persian]
-         Taghvaei, AS. and Marofi, S. (2010), Assessing the Role of Mosques in Promoting Environmental Quality, Case Study: Imam Mosque in Tehran, Journal of Urban Management, No. 25, pp. 219- 234 [in Persian]
-         Taji, M. Abbasi, A. (2017), The effect of flow pattern of materials in explosives storage to maximize passive defense considerations, SAIMM, Under review. [in Persian]
-         Tavasoli, M. (2007), Hosseiniyehs, Takayas, Moslaees of Iranian Architecture: The Islamic Period, Collected by Mohammad Yousef Kiani, Vol 1, Jihad-e-Academic Press, Tehran. [in Persian]
-         Verkaaik, Oskar, (2012), Designing the ‘anti-mosque’: identity, religion and affect in contemporary European mosque design, Social Anthropolgy,Vol 20,No. 2, pp. 161–176
-         Wiryomartono, B. (2009), A Historical View of Mosque Architecture in Indonesia, The Asia Pacific Journal of Anthropology, Vol 10, No. 1, pp. 33-45
-         Yang T., Hung Ch.C. (2007), "Multiple-attribute decision making methods for plant layout design problem", Robotic and Computer-Integrated Manufacturing.", Vol. 23, No. 1, pp. 126-137
-         Yang T., Kuo, Ch. (2003), "A hierarchical AHP/DEA methodology for the facilities layout design problem", "Europen Journal of Operational research.", Vol. 147, No. 1, pp128-136
-         Yousefi. Y., Azad, M. and Soultani Mohammadi, M. (2017), A Study of the Relationship between the Day of Mourning and the City of Nayin, Iranian-Islamic Studies Journal, Vol 8, No. 29, pp. 37-50 [in Persian]