نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

3 استاد گروه طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

10.34785/J011.2021.232

چکیده

نظام شهرسازی کشور در دهه‌های معاصر بسیار دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است. یکی از موضوعاتی که در این تغییر و تحول اثرات شایانی بر توسعه شهرهای ایران بر جای گذاشته، موضوع تراکم ساختمانی در طرح‌های توسعه شهری بوده است. به ‌منظور رسیدگی به این موضوع، هدف مقاله پیش رو، بررسی چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح‌های جامع شهرهای مراکز استان‌های ایران از زمان تهیه نخستین طرح تاکنون و ارائه یک گونه­شناسی از آنها و تشریح ویژگی‌های آن است. نوع تحقیق از حیث روش  توصیفی_تحلیلی و از حیث محتوای اطلاعات یک مقاله اصیل است. روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و مراجعه مستقیم برای دسترسی به آنها بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از طریق تشریح ساده روابط میان آنها صورت گرفته است. یافته‌های مقاله نشان داده است که می‌توان پنج گونه مختلف از روش تعیین تراکم ساختمانی مسکونی را شناسایی نمود. گونه نخست روش سنتی (که خود به سه زیرگونه کاهشی، افزایشی و سه سطحی تقسیم می‌شود)، گونه دوم روش شناور، گونه سوم روش راهبردی_ساختاری، گونه چهارم روش ترکیبی و گونه پنجم سایر روش‌ها. بر این اساس یک روند تاریخی در ‌گونه­شناسی ارائه شده مشخص گردید. به طوری که هر یک از گونه‌ها و زیرگونه‌ها در مقطع زمانی خاصی از ‏تاریخ چند دهه‌ای تهیه طرح‌های توسعه شهری کشور، بیشترین تأثیر خود را بر چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در ‏شهرها بر جای گذاشته‌اند. ‏همچنین بررسی سیر تحول تاریخی این گونه‌ها نیز نشان داد که قوانین و مقررات مصوب فرادستی در خصوص موضوع تراکم ساختمانی نقطه­عطف تعیین و به ‌کارگیری این روش‌ها در طرح‌های جامع شهری ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Typology of method of zoning and determining of building density in city comprehensive plans in I.R.Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Masoud 1
  • Shirzad Yazdani 2
  • Mostafa Behzadfar 3

1 Assistant Professor in Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

2 PhD student in Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran

3 Professor in urban planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran’s urban planning system has undergone many changes in recent decades. An issue that has had a significant impact on the development of Iranian cities has been that of building density in urban development plans. In order to address the issue, the present article was aimed at specifying the density of residential buildings in comprehensive plans of Iran’s provincial capitals since the preparation of the first plan so far and providing a typology thereof and explaining its features. This original descriptive-analytical article adopted a documentary data collection method with direct reference to access the data, analyzed simply through description of the relationships between them. The findings indicated that five different types of residential building density specification method could be identified: Traditional Method (with three subtypes: Reduction, Incremental, and Three-Level), Floating Method, Strategic-Structural Method, Combined Method, and Other Methods. On that basis, a historical trend was identified in the proposed typology, where each type or subtype in a certain period of the timeline has the greatest impact in specification of the density of residential buildings in cities. Moreover, the study of the historical evolution of such types demonstrated that laws approved by the upper hand and regulations concerning the issue of building density have functioned as turning points for application of these methods in Iran’s comprehensive urban plans.
The adoption of the Regulations for Increasing Density and High-Rise Buildings by the Iranian Supreme Council of Architecture and Urban Planning in 1990 turned the inverse relationship between the two variables of parcel size and building density into a direct relationship. This resulted in the development of open spaces and increase in building density in the municipal rules and regulations for construction and urban planning, considered particularly in the theoretical foundations and development patterns in plans. Another important factor in the shift from traditional to three-tier subtypes was the Rules and Regulations for Cities’ Residential Zoning to Apartment Complexes, Multi-households, and Single Units to Preserve Neighborhood Rights in Residential Units, ratified in 1992. Along with the earlier regulations, these induced a lasting change in the approach adopted in the plan to the issue of specifying building density. This approach causes the increase in the density of buildings to be conditioned upon increase in outdoor space, decrease in the level of residential infrastructure, avoidance of segregation, and observance of neighborhood rights through provision of light and sun and avoidance of overlook. Another influential factor that has led to the creation of a strategic-structural type involves the (Comprehensive) Strategic-Structural Plan of the city of Tehran, ratified in 2007, which was followed by nearly all the subsequent plans. Finally, the comprehensive plans of Tehran in 1969, 1991, and 2007 have played an important role in specification of density in other plans, where the widespread zoning of building density began from the comprehensive plan of Tehran ratified in 1969. In general, the study of density specification experiences in provincial capitals can provide urban planners and designers with guidelines for specification of the density of residential buildings. Thus, they can pathologize the existing methods and provide optimal density specification methods based on the requirements of each city and the internal and external advantages, so as to achieve the correct forecast in the use of resources, lands, natural environments, and infrastructures according to population capacity and upper-hand rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Zoning
  • Residential Building Density
  • Comprehensive Urban Plan
  • Provincial Capital
Abeles, P. (1989). Planning and Zoning. In C. Haar, & J. Kayden (Eds.), Zoning and the American Dream: Promises Still to Keep (pp. 122-152). Chicago: Planner’s Press.
Adabkhah, M., PourJa’far, M., & Taqvaei, A. (2003). Addressing condition of building density and offering a proposed model for Determination of FAR based on street network. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 13(13), 16-31. [In Persian]
Amood Consulating Engineers. (2006). Yasuj Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Arseh Consulating Engineers & Developers. (1996). TABRIZ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
ATEC Consultants. (1992). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Azizi, M. (1999). Assessing the Physical-spatial affects of High rise building in Tehran: Farmanie-Kamranie. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi(4 & 5), 33-46. [In Persian]
Azizi, M. (2003). The role of building density in urban development. 1st Seminar of Construction in Tehran (pp. 1-9). Tehran: University of Tehran. Retrieved from https://www.civilica.com/Paper-SCT01-SCT01_02.html. [In Persian]
Azizi, M. (2015). Density in Urbansim: principles and criteria of Determination of Urban Density (5th ed.). Tehran: Tehran University press. [In Persian]
Azizi, M., & Jamalabadi, F. (2016). A model for determining desirable construction density (F.A.R) for neighborhoods with especial respect to cultural factors (The case studies: Iran & Takhti neighborhoods, Tehran). Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 21(2), 19-32. [In Persian]
Barnett, J. (2003). Redesigning Cities: Principles, Practice, and Implementation. Chicago: Planner’s Press.
Bavand Consultants. (1991). Qom Comprehensive Plan. Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Bavand Consultants. (2008). QOM Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development . [In Persian]
Bavand Consultants. (2012). KARAJ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Bo’d-e Teqnique Consulating Engineers. (2005). KHORRAMABAD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Boom Saazgaan Paydar Consultants. (2008). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Cheng, V. (2010). Understanding Density and High Density. In N. Edward (Ed.), Designing high-density cities for social and environmental sustainability (pp. 3-17). London: Earthscan.
Dabirkhane-Ye Shoraye-Ali-Ye Shahrsazi-Va-Memary-Y. (2010). Urbanism, architecture and urban development plans Regulations acted in Shoraye-Ali-Ye Shahrsazi-Va-Memary-Ye Iran. Tehran: Nashr-e Tose-e Iran Press. [In Persian]
Dr. Adibi Consulating Engineers. (1967). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
EMCO Iran Consulating Engineers. (1981). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
EMCO Iran Consulating Engineers. (1983). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Farhoodi, R., & Mohammadi, A. (2002). Affect of construction of highrise buildings on urban landuses. Geography Researches(41), 71-82. [In Persian]
Farmanfarmaian & Associates Consulating Engineers. (1969). TEHRAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Farnahad Consulating Engineers. (2014). MASHHAD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Hafeznia, M. (1999). Introduction on research method in human science, frist edition, : , Tehran. Tehran: SAMT Press. [In Persian]
Hamsou Consulating Engineers. (1991). Yasuj Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Hoseini, M., Hosseinpour, M., Soltani, A., & Areshiri, M. (2013). Peresenting a method for determination of maximum building density on scale of urban residential, , Volume 11, Issue 31, Pages: 27-40. Urban management, 11(31), 27-47. [In Persian]
Karimi, A., Delavar, M., & Mohammadi, M. (2009). A model of determination of urban desirable density usinf LIS (case study of Isfahan-Khomeini Shahr). Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi, 1(37), 17-26. [In Persian]
Kelly, D. E. (1993). Managing Community Growth: Policies, Techniques, and Impacts. Westport, CT: Praeger.
Lang, J. T. (2015). Urban Design: A Typology of Procedures and Products: Illustrated with 50 Case Studies (5th ed.). (S. Bahraini, Trans.) Tehran: Tehran University press. [In Persian]
Maskoun Consulating Engineers. (1981). Qazvin Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Mazand-Tarh Consulating Engineers. (2016). SARI Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Menda Consulating Engineers. (1972). Qazvin Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Mouzhda & Associates Consulating Engineers. (1972). HAMEDAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Naghsh-e-Moheet Consultants company. (2007). BABOLSAR Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Naghsh-e-Moheet Consultants company. (2017). TABRIZ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Naqsh-e-Jahan-Pars Consulating Engineers. (1994). ISFAHAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Nooraie, H., Tabibian, M., & Rezaie, N. (2013). Determination of Floor Area Ratio (FAR) According to Cultural and Social Issues in Spontaneous Settlements (Case Study: Neighborhood of Khaksefid-Tehran). ARMANSHAHR Architecture and Urban Development Journal, 5(9), 217-231. [In Persian]
Part Consulating Engineers. (2000). BOJNURD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Part Consulating Engineers. (2012). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Saeednia, A. (2003). Green Book of Municipalities Guidelines: Urban Landuse (2nd ed.). Tehran: Iran's Municipalities and village administrators Press. [In Persian]
Sarvar, H., Mobaraki, O., & Amiri, S. (2011). Analysis increase effective building density on transportationnetwork of urban old textures Tabriz city. Urban Management Studies, 2(4), 115-143. [In Persian]
Shahrbod Consulating Engineers. (1986). Yazd Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Sharestan Consulating Engineers. (1986). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Sharmand Consulating Engineers. (2009). BANDAR-ABBAS Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Tadbir Shahr Consulating Engineers. (2009). SANANDAJ Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Tadbir Tarh Consulating Engineers. (1978). SHAHR-e-KORD Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Tarh-o-Amayesh Consultants. (1996). SARI Comprehensive Plan. Tehran : Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Tarh-o-Kavosh Consulating Company. (2012). ARDABIL Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Tarh-Va-Memary Consulating Engineer. (1996). GORGAN Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Zista Consulating Engineers. (1996). ARDABIL Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Zista Consulating Engineers. (2003). ARAK Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]
Zista Consulating Engineers. (2003). BIRJAND Comprehensive Plan. Tehran: Ministry of Roads & Urban Development. [In Persian]