نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

10.34785/J011.2021.887

چکیده

توسعه‌های شهری با هدف ایجاد منفعت عمومی صورت می‌پذیرد ولی گاهی به ایجاد تضادها بین اهداف و نتایج مورد قبول گروه مختلف و تعارضات منجر می‌گردد. از آنجا که تأثیر تعارضات مقوله‌ای زمینه‌دار است، اهمیت مدیریت آن را به مثابه‌ یک رویکرد روش‌شناختی و عملی برجسته می‌سازد. مدل‌های جدید مدیریت تعارضات، مدل مشارکت عمومی خصوصی در توسعه شهری(3P) و مدل مشارکت عمومی و خصوصی و مردمی(مدل شراکت) (4P) است. 4P یک مفهوم نسبتاً جدید است که هدف آن به کارگیری انواع بازیگران در فرایندهای برنامه‌ریزی با هدف ایجاد برنامه‌ریزی اثربخش‌تر و همه شمول‌تر برای پاسخ به چالش‌های مشارکت بخش‌های عمومی خصوصی با تقویت جایگاه مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی است. روش تحقیق در این مقاله از منظر هدف، کاربردی و از منظر راهبرد تحقیق، استفهامی است که با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و روش مروری ساده به کشف و توصیف مؤلفه‌های 3P و 4P پرداخته و مدیریت تعارضات در مدل جدید 4P را مطرح می‌نماید. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه شبه ساختار یافته به منظور فهم مشکلات پروژه ارگ جهان‌نمای اصفهان و تعیین تعارضات بین کنشگران اعم از گروه‌های ذی­نفع و ذی­نفوذ با استفاده از نمونه­گیری هدفمند است و داده‌های متنی مکتوب اعم از اسناد شهری و خبری، مطالعات پژوهشی و گزارشات مربوط به پروژه و محدوده آن، قبل، حین و بعد از انجام پروژه با روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار(قیاسی) بررسی و درنهایت با استفاده از «ماتریس دستیابی به اهداف» تعارضات میان‌ گروهی در این پروژه تحلیل شده‌است. تعارضات بین سازمانی و گروه‌های مردمی در این پروژه در سه حوزه تملک اراضی(مالکان قطعات موجود در کاروان­سرای تحدید)، نوع کاربری پیشنهادی برای محدوده(تغییر کاربری فضای سبز به فرهنگی و درنهایت تجاری) و ساخت پروژه جهان‌نما از لحاظ کالبدی(عدم توجه به حریم ارتفاعی و خط آسمان میدان نقش‌جهان) به وجود آمده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم شناخت کنشگران در پروژه جهان‌نما و عدم توجه به مشارکت و در مفهومی فراتر، شراکت (شریک بودن در سود و ضرر و نوآوری­های یک طرح) گروه‌های مختلف اعم از بخش عمومی، خصوصی و مردمی در فرآیند طرح باعث ایجاد تعارضات شده و این امر منجر به عدم تحقق اهداف طرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing Conflict of Interest in Large-Scale Participatory Projects with Emphasis on the "Public Private People Partnership" Model (4P) (Case Study: Isfahan Jahannema Citadel Project)

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi 1
  • Mojtaba Rafieian 2

1 PhD. Student of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Department of Urban Design and Urban planning, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Urban planning, Faculty of Art and Architecture, Department of Urban Design and Urban planning, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Urban development is aimed at meeting public interest, but it sometimes leads to conflicts between the goals and accepted results of different groups and contributors. The significance of managing these conflicts as a methodological, practical approach is highlighted by the background of its impacts. Recent models of conflict management include public-private partnership in urban development (3P) and public-private-people partnership (partnership model) (4P). Public-private-people partnership is a new concept in urban planning, establishing new ways to improve the inclusion of various public-sector actors, private actors, residents, NGOs, and other civil-society actors in planning processes. The notion of 4P has arisen partly to respond to the criticism of public-private partnerships for insufficient inclusion of citizens, NGOs, and other actors in the civil society, and is used to refer to a variety of processes involving public actors, private actors, citizens, and NGOs in urban planning. For an understanding of 4Ps, it is useful to have a basic understanding of the background of public-private partnerships. In general, partnerships are urban development tools involving changes where strategic planning arises alongside more traditional land-use planning, and the roles of public- and private-sector actors, residents, and associations are reassessed and changed in a process that is perceived as a shift from government to governance. The concept of governance focuses on the interplay between the public sector and other actors in a situation where the public sector is no longer delivering all public goods and instead has the role of coordinating public actors at different levels and private actors and other partners. Central in the shift from government to governance is also the blending of public and private resources for delivery of public goods. In high-standard urban development projects, therefore, where common visions are created, and conflicting goals are managed, the strengths of each type of actor are utilized. The government provides the resources and a long-term development framework, and citizen initiatives organize and activate citizens to act, while companies provide the kinds of service that are demanded, and produce tax revenues for the government.This applied, perceptual research uses a qualitative method involving interpretation, and provides descriptions of the 3P and 4P aspects, addressing conflict management in the new 4P model using library documentation and a simple overview. For data collection in a case study of Jahan-Nama Citadel in the city of Isfahan, Iran, a semi-structured interview method was used to identify the problems with the project and to specify the conflicts between actors, including beneficiaries and stakeholders. Finally, the intergroup conflicts in the project were analyzed using the achievement matrix. The inter-organizational conflicts between the public and private sectors and the groups of people in the project were considered in three areas: land ownership (the land owners in the caravanserai), the type of land use proposed for the area (switching from green space to cultural and, ultimately, commercial uses), and the physical type of construction of the citadel, (regardless of the Naghshe Jahan Square skyline altitude). It was concluded that both the public and private sectors and different groups of people involved in the design and planning process have caused conflicts through their failure to recognize the actors in the Jahan-Nama Citadel project and to consider partnership in a wider sense (sharing the profits and losses and innovations of the plan), which has hindered achievement of the plan objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict of Interest
  • Conflict Management
  • Participation
  • Public-Private-People Partnership Model (4P)
  • Isfahan
  • Jahan-Nama Citadel
Ahmadi, N. (2005). Esfahan Jahan-Nama Citadel. Etelaat Newspaper, May 8. [in Persian]
Alizadeh Aghdam, M., Abbaszadeh, M., Kohi, K., & Mokhtari, D. (2013). Urban institutions and citizen participation in urban affairs (Case study: City of Esfahan). Pazhoheshhaye Geographiaye Ensani Journal, 45(2), 214-195. [in Persian]
Brinkerhoff, D. W., & Brinkerhoff, J. M. (2011). Public–private partnerships: Perspectives on purposes, publicness, and good governance. Public administration and development, 31(1), 2-14.
Chardin, J. (2000). The Travels of Sir John Chardin (E. Yaghmaei, Trans.). Tehran Toos Publishing. [in Persian]
Cheema, G. S. (2005). Building democratic institutions: governance reform in developing countries: Kumarian Press.
Cultural Heritage News Agency, N. (2005a). Report about Esfahan Jahan-Nama Citadel Project. Retrieved from WWW.CHN.IR . [in Persian]
Cultural Heritage News Agency, N. (2005b). Speeches by the head of the Esfahan City Council on the  Jahan-Nama Citadel Project. Retrieved from WWW.CHN.IR. [in Persian]
Cultural Heritage News Agency, N. (2009). Experts from the World Heritage Center visit Isfahan Jahan-Nama Citadel. Retrieved from WWW.CHN.IR. [in Persian]
Department of Cultural Heritage, H. a. T. o. I. P., N. (2013, February 11th). Destroy the Esfahan Jahan-Nama Citadel at the last opportunity. Retrieved from WWW.ISFAHANCHT.COM. [in Persian]
Ejlali, P., Rafieian, M., & Asgari, A. (2012). Planning Theory: Tradition and New Perspectives. Tehran: Agah publication. [in Persian]
Esfahan Farda, N. (2013). Esfahan Municipality has not yet submitted a report on the destruction of the Esfahan Jahan-Nama Citadel to UNESCO. Retrieved from WWW.ESFAHANFARDA.COM . [in Persian]
Esfahan Farda, N. (2017). Jahan-Nama Citadel is a kind of rude to the sky of Isfahan. Retrieved from WWW.ESFAHANFARDA.COM. [in Persian]
Esfceo. (2002). Special Reports and researches about Esfahan Jahan-Nama Citadel Project. Civil Engineering Organization of Esfahan Province, Nama Journal, 94, 6-23. [in Persian]
Esfceo. (2004). Esfahan Jahan-Nama Citadel Project as a bitter reality. Civil Engineering Organization of Esfahan Province, Nama Journal, 121-120, 92-93. [in Persian]
Fars News Agency, N. (2013). The report of Esfahan Jahan-Nama Citadel Project was sent to UNESCO. Retrieved from WWW.FARSNEWS.COM. [in Persian]
Fars News Agency, N. (2016). Only 80 units of the 340 units of the Esfahan Jahan-Nama Citadel are active. Retrieved from WWW.FARSNEWS.COM. [in Persian]
Flick, O. (2009). An Introduction to Qualitative Research (H. Jalili, Trans.). Tehran: Ney. [in Persian]
Graham, J., Plumptre, T. W., & Amos, B. (2003). Principles for good governance in the 21st century: Institute on governance Ottawa.
Imani Jajarmi, H. a. F., A (2006). Investigating the Sociological Model of Measuring the Performance of Islamic City Councils. Name Sadegh(No. 30). [in Persian]
ISNA. (2017). Back to Esfahan Municipality's Promise to the World Agencies. Iranian Students News Agency. Retrieved from WWW.ISNA.IR. [in Persian]
Kotus, J., & Sowada, T. (2017). Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein's ladder. Cities, 65, 78-86.
Mahdavi Nejad, M., Yousefi, N., & Wahabi, Y. (2016). How social impact assessment helps conflict management.  Journal of Urban Queries(No 1). [in Persian]
Majamaa, W. (2008). The 4th P-People-in urban development based on Public-Private-People Partnership: Teknillinen korkeakoulu.
Mimicopoulos, M., Kyj, L., Sormani, N., Bertucci, G., & Qian, H. (2007). Public governance indicators: A literature review. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
Moghaddam, S. N. M., & Rafieian, M. (2019). Tears and smiles in the urban protests against local decisions: searching for footprint of power in urban management (Evidence from Tehran). Heliyon, 5(2), e01214.
Mohammadi, M., Moradi, D., & Salehi, M. (2014). Evaluation of Program Theory in the Evaluation Framework of the Isfahan Jahan-Nama Citadel Project. Geograghy and Motaleate Mohiti Journal(No 10). [in Persian]
Momeni Rad, A., Aliabadi, K., Fardanesh, H., & Mazini, N. (2013). Qualitative Content Analysis in Research: The Nature, Steps and Validity of Results. Andazegiri Tarbiati Journal( No. 14). [in Persian]
Okhovat, M. (2004). Esfahan Jahan-Nama Citadel, Another View. Nama Journal(No. 112-110), 43-49. [in Persian]
Perjo, L., Fredricsson, C., & Costa, S. (2016). Public-Private-People Partnership in Urban Planning. Baltic Urban City Lab.
Rafieian, M. (2017). Benefits Management In The Process of Regeneration Of Urban Inefficient Texture With Emphasis On the 4P Approach. Paper presented at the 17th Conference on Housing Development Policies in Iran. [in Persian]
Rafieian, M., Taghwaei, A., & Shah Mohammadian, H. (2018). An analysis of the power implications in the planning process of urban development plans. Geography and Tosee' Journal(No. 52), 97-116. [in Persian]
Salehi, M. (2013). Social Impact Assessment of Urban Plans (Case Study: Jahan-Nama Citadel Program). (Master thesis), Art University of Esfahan.   [in Persian]
Salehi, M., Mohrekesh, M., & Mahdieh, M. (2012). Evaluation of the Esfahan Jahan-Nama Citadel Project. Faculty of Architecture and Urban Planning. Urban Planning Studio. [in Persian]
Saman Gostar Company, N. (1994-2004). Videos and pictures related to the Esfahan Jahan-Nama Citadel Project. Retrieved from www.samangostar.com. [in Persian]
ShahroKhahne. (1997a). Esfahan Darvaze Dolat District Design (Esfahan Jahan-Nama Citadel Project). Consulting Planners Architect and Engineers Company. [in Persian]
ShahroKhahne. (1997b). Introducing Esfahan Jahan-Nama Citadel Business and Cultural Center. Consulting Planners Architect and Engineers Company,Nama Journal(Issue 11-26), 12-29. [in Persian]
Tabrizi, M. (2014). Qualitative content analysis from the perspective of deductive and inductive approaches. Motaleate Ejtemaei Journal(No. 64). [in Persian]
Velayati, A. (2005). The Role of Naghshe-Jahan Square in world View. Shargh Newspaper, August 18-23. [in Persian]
YJC. (2011). The pillars of the Esfahan Jahan-Nama Citadel are destroyed. Young Journalist Club. Retrieved from WWW.YJC.IR. [in Persian]
YJC. (2012). The danger of eliminating the Naghshe-Jahan Square from UNESCO World Heritage Site. Young Journalist Club. Retrieved from WWW.YJC.IR. [in Persian]
YJC. (2013). The last opportunity to submit a report on the destruction of the Esfahan Jahan-Nama Citadel to UNESCO next month. Young Journalist Club. Retrieved from WWW.YJC.IR. [in Persian]