نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

10.34785/J011.2021.335

چکیده

امروزه یکی از مهمترین راهبردهای ‏توسعه شهری، افزایش کیفیت محیط با رویکرد پیاده­مداری است. شبکه­های پیاده­راهی با افزایش ‏تعاملات اجتماعی و فرهنگی، ‏نقش مهمی در تجدید حیات شهری بر عهده دارند. بدیهی است تقویت محورهای پیاده، همچون ‏سایر فضاهای ‏شهری، با در نظر گرفتن معیارهای متناسب و توجه به نیازهای مختلف ‏کاربران امکان­پذیر است. در این مقاله بافت مرکزی شهرکرد که از قابلیت­هایی همچون دسترسی مناسب به منابع طبیعی، وجود بناهای شاخص تاریخی، قرارگاه­های رفتاری مشخص و ارتباطات فرهنگی مناسب برخوردار است، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. هدف مقاله شناسایی پهنه­های مستعد به منظور توسعه شبکه­های پیاده­راهی با تأکید بر معیارهای مؤثر در این زمینه است. نوع تحقیق کاربردی، روش آن توصیفی_تحلیلی و شیوه گردآوری و وزن­دهی داده­ها با استفاده از پرسشنامه است. در ابتدا به مطالعه مبانی ‏نظری پرداخته، معیارهای مؤثر در افزایش پیاده­مداری شناسایی و پرسشنامه­ای متناسب با مؤلفه­های ‏پیشنهادی تهیه شده است. سپس با استفاده از روش دلفی و امتیازدهی طیف لیکرت به سنجش میزان اهمیت معیارها پرداخته شده ‏است.‏ نتایج تحقیق بیانگر آنست که از میان 15 معیار انتخاب شده، معیارهای امنیت، آسایش و جذابیت بیشترین تأثیر را در افزایش پیاده­مداری در محدوده مورد مطالعه ‏داشته­اند. به منظور تعیین قابلیت هر مسیر، از روش مقایسه زوجی در نرم­افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. مقایسه امتیازهای ‏نهایی نشان می­دهد، محور تاریخی فرهنگی آقابزرگ، خیابان ولیعصر و خیابان ملت گزینه­های برتر برای تبدیل به پیاده­راه هستند. در­نهایت ‏به منظور تقویت شبکه پیاده­راهی در این ناحیه پیشنهادهایی متناسب با هر مسیر ارائه شده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of developing a pedestrian network in the central tissue of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • hossein mosharaf dehkordi 1
  • esmail shieh 2

1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic ‎Azad University, Qazvin, Iran

2 Professor of Urban Planning Department, Architecture and Urban Planning Faculty, Qazvin Azad ‎University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Nowadays, it is one of the most important urban development strategies to increase the quality of the environment with the pedestrian approach. Pedestrian networks play an important role in urban regeneration by increasing social and cultural interaction. Sidewalks, which connect people to the environment, can pave the way for public participation and facilitate the achievement of urban regeneration goals. Clearly, it is possible to enhance pedestrian axes and other urban spaces given users’ matching criteria and various needs. In this paper, the central texture of Shahrekord, which contains features such as proper access to natural resources, prominent historic monuments, specific behavior settings, and appropriate cultural communications, was selected as a case study. The aim of the paper was to identify areas that are prone to development of pedestrian networks with an emphasis on effective measures taken in the field. In this applied descriptive-analytical method, the data were collected and ranked using a questionnaire. In fact, what distinguishes this research from others is that planning was based here on criteria found by local experts as more important in the development of the sidewalk network. Given that it is effective in the physical, social, economic, and environmental fields to promote pedestrian indicators, the results of the present study could enhance certain sustainable urban development infrastructures, such as social security, the environment, and the urban economy. Studies have demonstrated that the traffic network in the central part of Shahrekord is composed of routes with relatively diverse structures, each with its own strengths and weaknesses for turning into a sidewalk.  For evaluation and prioritization of the potential areas, therefore, it was necessary first to identify the appropriate criteria for such areas and then to estimate the level of availability of each criterion for different routes based on distressed-area studies, field observations, and interviews. First, the theoretical foundations were reviewed, the effective criteria for increasing ‎pedestrianization were identified,‏ ‏and a ‎questionnaire was developed according to the proposed components. Then, we measured the significance of the criteria using the Delphi method and the Likert scale. The average weight of each criterion after numerical normalization was between zero and one, which provided an effective measure in location of the pedestrian network. The results of the research indicated that safety, comfort, and attraction  exhibited the greatest impacts among the fifteen selected criteria on the increase in pedestrianization  in the area under study. For specification of the capability of each route, Expert Choice was used, where the score ​​for each route was calculated through application of the coefficient of significance of each criterion. A comparison of the final scores indicated that the historical axes of Aghabozorg, Valiye Asr Street, and Mellat Street were the best options to turn into pedestrian axes. Finally, suggestions were made for enhancement of the pedestrian network in the area. These included reduction of traffic to increase pedestrian safety, change of land use on the main route to increase owners’ willingness to invest and participation, provision of new opportunities to increase citizens’ attendance through enhancement of supportive spaces over the pedestrian network, establishment of new construction laws to protect historic monuments and valuable public spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrianization
  • feasibility study
  • pedestrian network
  • Expert Choice
  • Central texture of Shahrekord
Abbaszadeh, shahab, tamri, soda. (2012), study and analysis of components affecting the improvement of spatial quality of sidewalks in order to increase the level of social interactions, case study: tabriz education and vali asr axes, kurdistan urban studies, (4): 10-1. ‎[in persian]‎
Abley, s.  (2005).  Walkability  scoping  paper.  Retrieved  from  http://www.Levelofservice.com/ walkability - research.pdf.
Ahadi, mr, hassanpour, mz, bashiri, p.(2016), strategies to promote safety to prevent pedestrian accidents in the city of qazvin. J saf promot inj prev. 2016; 4(3):143-150. ‎[in persian]‎
Ahlava, antti, suominen, jarmo, rossi,  saana). 2016(, controlling risks   through flexibility and urban integration: the regeneration of otaniemi campus in finland, handbook of theory and practice of sustainable development in higher education part of the series world sustainability series, (2016):21-35.
Akbari parviz, davoodi alborz. (2016), the role of pedestrians on improving the behavioral identity of citizens in the islamic city (case study: ferdowsi st., sanandaj), quarterly journal of islamic iranian city studies, summer 2015, no. 20, 49-59. ‎[in persian]‎
Alizadeh, katayoun, anbari, seyed hossein, (2017), the role of urban defenseless spaces in crime with emphasis on parks in district 9 of mashhad, quarterly journal of urban research and planning, 8 (29): 141-160. ‎[in persian]‎
Aumond, pierre. Arnaud, can. Bert, de coensel. Dick, botteldooren. Carlos, ribeiro. Catherine, lavandier. (2016). Soundscape, quality of life, and health: paper ica2016-265 sound pleasantness evaluation of pedestrian walks in urban sound environments. Buenos aires5to9 september. 2016 acoustics for the 21st century. Proceedings of the 22nd international congress on acoustics.
Balac, milos، ciari, francesco، axhausen, kay w، (2017)، modeling the impact of parking price policy on free-floating carsharing: case study for zurich, switzerland, transportation research part c: emerging technologies، 2017، (77):207-225.
Berke, p. R., macdonald, j., white, n., holmes, m., line, d., oury, k., & ryznar, r. (2003). Greening development to protect watersheds: does new urbanism make a difference? Journal of the american planning association, 69(4), 397-413.
Bohl, c c. (2000). New urbanism and the city: potential applications and implications for distressed inner‐city neighborhoods. Housing policy debate, 11(4), 761-801.
Conticelli, e. Maimaris a. Papageorgiou g. Tondelli s. (2018). Planning and designing walkable cities: a smart approach in: papa, r. Fistola, r. Gargiulo, c. (eds) smart planning: sustainability and mobility in the age of change. Green energy and technology. Springer, cham, (2018):251-269.
Cooper, R., Evans, G. and Boyko, C., (2009). Designing sustainable cities. , John Wiley & Sons.
Filingeri, victoria، eason, ken، waterson, patrick، haslam, roger. (2017)، factors influencing experience in crowds-the participant perspective، applied ergonomics ، university of derby, part a، march 2017 (59):431–441.
Frackelton, alexandra. (2013). Pedestrian transportation project prioritization incorporating app-collected sidewalk data, thesis(masters), department of  transportation, georgia institute of technology, united state of america.
Habibi, seyed mohsen, (2001), "tourism walking path", quarterly journal of fine arts, (9): 43-51. ‎[in persian]‎
holcombe ,Randall (2004). The new urbanism versus the market process, the review of austrian economics, kluwer academic publishers. Manufactured in the netherlands,2004:285-300.
Hosseini raheleh. (2015), development of criteria for the development of subsurface spaces from the perspective of urban crisis management indicators, bagh nazar scientific research monthly, 12 (35), 53-64. ‎[in persian]‎
Jepson, e. J. edwards, m. M. (2010). How possible is sustainable urban development? An analysis of planners' perceptions about new urbanism, smart growth and the ecological city. Planning practice & research, 25(4), 417-437.
Joshi, minu. (2017). Urban regeneration and sustainability: importance of sustainable transport systems in the concept of eco-city. Springer,pp139-147.
Karimi, forough, abdollahi, ali asghar. (1396). Creating a sidewalk to promote vitality and liveliness in urban spaces (case study: mellat st., shahrekord, between 12 moharram square and bazaar crossroads). Spatial planning (geography), (7), 81 – 100. ‎[in persian]‎
Kerra, jacqueline. Frankb, lawrence. Sallisa, jamesf. Chapmanc, jim. (2007). Urban form correlates of pedestrian travel in youth: differences by gender. Race-ethnicity and household attributes. Transportation research part d: ransport and environment. 3(12):177–182.
Kim, heung-ryel. Jang, yoonjeung. (2017). Lessons from good and bad practices in retail-led urban regeneration projects in the republic of korea. Cities. 2017 (61):36–47.
La rosa, daniele. Privitera, riccardo. Barbarossa, luca. Greca, paolo la. (2017). Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context:a case study in catania, italy. Landscape and urban planning, january 2017(157):180–192.
Lee, won do. Wim, ectors. Bellemans, tom. Kochan, bruno. Anssens, davy. Wets, geert. Choi, keechoo. Joh, chang-hyeon. (2017). Investigating pedestrian walkability using a multitude of seoul data sources. Transportmetrica b: transport dynamics. 6(1)54-73.
Leslie, e. Butterworth, i. Edwards, m. (2006). The next steps, the 7th international conference on walking and liveable communities, melborn, australia, october2006:23-25.
Macdonald, elizabeth. Szibbo, nicola. Eisenstein, william. Mozingo, louise. (2017). Quality of service: toward a standardized rating tool for pedestrian quality of urban streets. Journal of urban design, 23(1): 71-93.
Makki, s. Surat, m. Che-ani, a.i. Farkisch,h. Mokhtarian, h.r. )2016(, the importance of design characteristics in walking from student’s perspective: a case study in universiti kebangsaan malaysia. Journal of building performance, 2016(1):42-49.
Mateo-babiano, i. (2003). Pedestrin space management as a strategy in achieving sustainabl mobility, from website: http://www.oikos-international.org.
Millonig, a. Schechtner k. (2007). Decision loads and route qualities for pedestrians, key requirements for the design of pedestrian navigation services. In: waldau n., gattermann p., knoflacher h., schreckenberg m. (eds) pedestrian and evacuation dynamics, springer, berlin, heidelberg, 2007:109-118
Mirzaei, khalil, mohammad zaki, ahmad. (2016), evaluation of social effects of sidewalk construction on 15 khordad st., located in district 12 of tehran municipality (phase 2), journal of urban research and planning, 7 (24): 121 -142. ‎[in persian]‎
Mitchell, fiona، stalker, kirsten، matthews, lynsay، mutrie, nanette، melling, chris، mcconnachie, alex، murray, heather، melville, craig a. (2018)، a qualitative exploration of participants’ experiences of taking part in a walking programme: perceived benefits, barriers, choices and use of intervention resources، j appl res intellect disabil، 2018(1):110-121.
Moeini, mohammad mehdi. (2006), increasing the ability of pedestrians, a step towards a more humane city, quarterly journal of fine arts, (27): 5-1. ‎[in persian]‎
Muminovic, milica. (2017). Place identity and sustainable urban regeneration: public space in canberra city centre, international journal of sustainable development and planning, 12(4):734-743.
Nair, anurup kesavan. Basu, sanghamitra. (2016). Regeneration of a mixed use area in the historic core of a city, a case study of ‘chala’ in thiruvananthapuram, kerala. Sage journal of heritage management.2016(1):35-58.
Nasri elmira. (2015), the process of evaluating sidewalk road construction projects, soffeh, fall 2015, volume: 25, no. 70, 129-142. ‎[in persian]‎
Nosal,  b.  H. (2009).  Creating  walkable  and  transit supportive communities in halton, region health department of halton university.
Pakzad, jahanshah, (2007), urban space design guide in iran, tehran: armanshahr, 470 pages. ‎[in persian]‎
Parks, j. R. Schofer, j. L (2006), charavterizing neighborhood pedestrian environments with secondary data. Transportion reserch, 2006(11): 250-263.
Peyvastegar, Yaghoub, heidari ali akbar, kiai maryam. (2017), analysis of urban parks from the perspective of criminology using space layout technique (case study: laleh park in tehran), quarterly journal of urban studies, 6 ( 22), 15-26. ‎[in persian]‎
Pourjafar, mohammad reza, mahmoudnejad, javad. (2009), urban design and social capital in urban public spaces, tehran, tahan. ‎[in persian]‎
Raad, nowar. Burke, matthew i. (2018), what are the most important factors for pedestrian level-of-service estimation? A systematic review of the literature, sage journal, volume: 2672 issue: 35, page(s): 101-117.
rabbani abolfazli, Rahnama, mohammad Rahim ghazaleh, khakpour, baratali (1396). Evaluation of pedestrian capability with emphasis on nowshahrism approach in sajjad boulevard, mashhad, geography and urban space development, 4 (2), 24-1. ‎[in persian]‎
Rezakhani, m. (2018). Light in nightscape and perception of security among pedestrians, case study: tehran, advanced engineering forum, 2018(29):46-56.
Riza, dimitra.(2017). Walkability as a culture practice. Civil engineering and architecture, 5(2):61-65.
Saghapour, tayebeh. Moridpour, sara. Thompson,  russell g. (2019). Estimating walking access levels incorporating distance thresholds of built environment features, international journal of sustainable transportation,2019, 13(1):1-14.
Salvado, n. De rivera i. Lorenzo, d. (2017). Public space regeneration strategies: the case of salou, international journal of sustainable development and planning, 2(5):933 – 945.
Soltani, a. Primerano, f. Allan, a. (2006). Design for movement: linking non-work travel and activity level to local urban design dimensions, urban des int.2006(11):173.
stangl ,Paul. (2019) overcoming flaws in permeability measures: modified route directness, journal of urbanism: international research on placemaking and urban sustainability,2019, 12(1):1-14.
Talen, e. Koschinsky, j. (2011). Is subsidized housing in sustainable neighborhoods? Evidence from chicago. Housing policy debate, 21(1):1-28.
Terry s.wendt j. (2006). Specialty retail district. Planning and urban design standards, translated by behzadfar mostafa, transit corridors and tod. Center of transit oriented development. Department of transportation united state of america. american urban planning association, john wiley & sons, tehran: azarakhsh. ‎[in persian]‎
Zykofsky, paul, burden, dan. (2012), walkable communities, translated by sasan salehi milani, place and placemaking, urban planning and design standards, american urban planning association, john wiley & sons, volume 4, tehran: azarakhsh. ‎[in persian]‎