نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

10.34785/J011.2021.174

چکیده

چارچوب فرایند پژوهش برنامه­ریزی برای به کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت­گرا، پیوستار عناصر هستی­شناسی، معرفت­شناسی، روش­شناسی و روش را چگونه تعریف می­کند؟ این مقاله با هدف تمهید پایه­ منطقی برای کاربرد روش نظریه مبنایی برساخت­گرا در مطالعات برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای به نگارش درآمده است. نظریه مبنایی با قرار گرفتن در چارچوب رهیافت اِمیک در پژوهش­های برنامه­ریزی، آن­ را از نقطه­نظر مشارکت کننده توصیف کرده و دیدگاهی از این که مشارکت­کنندگان چگونه آن­ را به مثابه امری واقعی و معنادار درک و قبول می­کنند، تولید می­کند. با تشخیص اهمیت داستان­ها و روایت­های عاملان درگیر در فرایندهای برنامه­ریزی، رمزگشایی از ارزش­های زیرکار و ادراکات مشترک در کاربست­های برنامه­ریزی ممکن می­شود. در این روش رویکرد پژوهشگر صراحتاً مبتنی بر این فرض است که هر گونه تفسیر نظری، یک تصویر تفسیری از جهان مورد مطالعه را پیشنهاد می­دهد نه یک تصویر دقیق از آن. در همین راستا، کاربست این روش مطابق با فرایند پیشنهادی چارمز توصیف و تحلیل شده است. داده­های تحلیل عناصر ذهنی پژوهش­شوندگان به واسطه روش مصاحبه­های عمیق نیمه_ساختار­ یافته فراهم شده و پس از انجام مراحل پیش کدگذاری اعم از گردآوری داده­ها و پیاده­سازی آنها­، مرحله تحلیل داده­ها و طیف­های سه­گانه کدگذاری( کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و  کدگذاری نظری) تشریح شده­اند.  افزون بر آن، فرایندهای انگاشت­پردازی نظریه مبنایی برساخت­گرا با به کار بردن یادداشت­نگاری و اشباع نظری نیز مورد تأکید قرار گرفته­اند. شناخت این رویکرد در میان سایر رویکردهای نظریه مبنایی و فرایند متواتر قابل کاربرد آن در پژوهش­های برنامه­ریزی به واسطه روش توصیفی_تحلیلی برخاسته از مطالعات گسترده نظری و تجربه عملی به ­کارگیری این فرایند با روش پیمایشی بوده است.این مهم در انتظام برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای در ردیابی درک برنامه­ریزان از برآمدهای برنامه­ریزی، محیط برنامه­ریزی و بستر اجتماعی و نیز با توجه به ماهیت مکان­مند نظریه برنامه­ریزی، در عمل­آوری نظریه برنامه­ریزی محتوایی و میانی مرتبط با موقعیت خاص قابلیت کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constructivist Grounded Theory Method Application in Urban and Regional Planning Researches

نویسنده [English]

  • pouya Joudi

. Lecturer, Architecture and Urbanism faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

How does the framework of the planning research process define the elements of the ontology, epistemology, methodology, and methods continuum to employ a constructivist grounded theory method? This paper aimed to provide a rationale for use of such a method for urban and regional planning research. Embedded within the framework of the emic approach in planning research, the theory describes it from the participants’ points of view, generating a perspective on how they recognize it as a real, meaningful process. The underlying values and shared perceptions can be deciphered in urban and regional planning applications through recognition of the significance of stories and narratives on the factors involved in planning processes. In a constructivist grounded theory method, the researcher’s approach is explicitly based on the assumption that any theoretical interpretation suggests an interpretive image of the universe under investigation rather than a detailed image thereof. Constructivist inquiry begins with experience and how members construct it. In other words, constructivists recognize their interpretation of the studied phenomenon as a construction, a step forward in participants’ understanding of meaning. The application of the theory was described and analyzed in this research in accordance with the process proposed by Charmaz. The data for analysis of the participants’ mental elements were provided through semi-structured in-depth interviews. After the pre-coding steps, including data collection and implementation, were taken, the data analysis stage and the three phases of coding, i.e. initial coding, focused coding, and, finally, theoretical coding, were delineated.Furthermore, the conceptualization processes in constructivist grounded theory were highlighted using memo-writing and theoretical saturation. The recognition of this approach among those adopted to the theory and its successive process, which is applicable to planning research with a descriptive-analytic method, has resulted from extensive theoretical studies and the practical experience of applying the process  as a survey. It can be concluded that the constructivist grounded theory method can be applied to arrangement of urban and regional planning, detection of planners’ understanding of the outcomes of planning, the planning environment, and the social context. Given the spatial nature of planning theories, middle-range content planning associated with a particular situation is applicable in their practice. In the present study, the scholar’s philosophical position was realized through adoption of constructivism. The ontological and epistemological bases of the research—the relativist ontological position and the subjectivist epistemological position—are consistent with the research purposes, plan, and methodology. The constructivist grounded theory was focused here on the measures, interactions, and social processes of planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivist grounded theory
  • urban and regional planning research
  • qualitative research
  • methodology
Alemu, G., Stevens, B., Ross, P., & Chandler, J. (2015). The Use of a Constructivist Grounded Theory Method to Explore the Role of Socially-Constructed Metadata (Web 2.0) Approaches. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 4, 517-540.
Avruch, K. (2002). Culture and conflict resolution, Washington, DC, United States Institute of Peace.
Birks, M. & Mills, J. (2015), Grounded Theory: A Practical Guide, (translated by Arabi, B. & Baneshi, E.), Tehran: Cultural Research Bureau. [in Persian]
Bourdieu, P. (2000). Pascalian Meditations. Polity Press: Cambridge.
Bowen, G. (2006). Grounded theory and sensitizing concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3).
Bryant, A., & Charmaz, K.C. (Eds.). (2007). The SAGE Handbook of Grounded Theory. Sage Publications, Los Angeles, CA.
Burr, V. (2016). Social Constructivism, 2nd, ed., (translated by Salehi, A.), Tehran: Ney Press. [in Persian]
Charmaz, K. (2002). Qualitative interviewing and grounded theory analysis. In J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.), Handbook of interview research: context and method (pp. 675-94). Thousand Oaks, CA: Sage.
Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Wiltshire: Sage Publication.
Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis 2ed. Los Angeles: Sage.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
Creswell, J.W. & Clark, V.L. (2016), Mixed Methods Research, (translated by Kiamanesh, A.R & Saraei, J.), Tehran: Ayeezh Press. [in Persian]
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dey, I. (1999). Grounding grounded theory: Guidelines for qualitative inquiry. London: Academic Press.
Edley, N. (2001). Unravelling social constructionism. Theory and Psychology, 2(3), 433-441.
Farasatkhah, M. (2017), Qualitative Research Method in Social Science –with focus on Grounded Theory, Tehran: Agah Press. [in Persian]
Gaber, J., Gaber, S., (2007). Qualitative Analysis for Planning & Policy: Beyond the numbers. Chicago: APA Planners Press.
Gall, M. & Borg, W. (1989), Educational research: an introduction, New York: Longman.
Gehrels, S. (2013). Grounded theory application in doctorate research. Research in Hospitality Management, 3(1), 19–25. doi:10.2989/RHM.2013.3.1.3.1216
Gergen, K. (1985). the social constructionist movement in modern social psychology. American Psychologist, 40(3), 266-275.
Glaser, B. (2007). Doing formal grounded theory: A proposal. Mill Valley: Sociology Press.
Guba, E., & Lincoln, Y. (1998). Competing paradigms in qualitative research. In N. Denzin, & Y. Lincoln, The Landscape of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Heacocka, E., & Hollanderb, J., (2011). A grounded theory approach to development suitability analysis, Landscape and Urban Planning, 100: 109–116, doi:10.1016/j.landurbplan.2010.12.001.
Hoch, C.E. (Ed.). (2000). The Practice of Local Government Planning, third ed. Washington, DC: International City/County Management Association.
Holton, J. (2007). Coding process and its challenges. In A. Bryant, & K. Charmaz, Handbook of Grounded Theory (pp. 265-290). Los Angeles: Sage Publications.
Hooman, H. (2007), Practical Guidance of Qualitative Research, Tehran: Samt Press. [in Persian]
Jorgensen, M. & Philips, M. (2015), Discourse Analysis as Theory and Method, (translated by Jalili, H.), Tehran: Ney Press. [in Persian]
Joudi, P. (2019), Institutional behavior of planners in the planning discourse of Tehran metropolis, PhD thesis, Shahid Beheshti University of Tehran. [in Persian]
Kempster, S., & Parry, K. (2014). Critical realism and grounded theory. In P. K. Edwards, J. O’Mahoney, & S. Vincent (Eds.), Studying organizations using critical realism: A practical guide (pp. 86–108). Oxford, England: Oxford University Press.
 Klotz, A. & Linch, S. (2018), Strategies for Research in Constructivist International Relations, (translated by Salimi, H.), Tehran: Ney Press. [in Persian]
Lee, F. S. (2016). Critical realism, method of grounded theory, and theory construction. In F. S. Lee & B. Cronin (Eds.), Handbook of research methods and applications in heterodox economics (pp. 35–53). Cheltenham, England: Edward Elgar.
Miles, M., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage.
Othengrafen, F. (2012). Uncovering the Unconscious Dimensions of planning: Using Cultures as a Tool to Analyse Spatial Planning Practices. Burlington: Ashgate.
Potter, J. (1996). Discourse Analysis and constructionist approaches: Theoretical background. In J.T.E Richardson (Ed.) Handbook of Qualitative Research Methods for Psychology and the Social Science. Leicester: BPS Books.
Saldana. J. (2016), The Coding manual for qualitative researchers, (translated by Giviyan, A.), Tehran: Elmi va Farhangi Press. [in Persian]
Schwandt, T. (1998). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In N. Denzin, & Y. Lincoln, The Landscape of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (2015). Basics of Qualitative Research Grounded Theory-Procedures & Techniques, (translated by Mohammadi, B.), Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Timonen, V., & Foley, G., and Colon, C. (2018) Challenges When Using Grounded Theory: A Pragmatic Introduction to Doing GT Research, International Journal of Qualitative Methods. Volume 17: 1–10, DOI: 10.1177/1609406918758086.