نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.34785/J011.2021.670

چکیده

شهرها در جهان معاصر در حال دگرگونی­اند که از مهمترین ابزارهای این تحول بهره­گیری از مؤلفه زمان و امتزاج آن با فرهنگ، هنر و فناوری در بازتولید فضاهای شهری است. امری که موجد پیدایش مفهوم زندگی شبانه و فضاهای شبانه شهری است. با توجه به اهمیت زمان در زندگی معاصر و تغییر ساختارهای زمانی به دلیل تغییر سبک زندگی، استفاده مطلوب­تر از زمان در زندگی شهری در این فضاها می­تواند تحقق یابد و سرزندگی حاصل از رخداد فعالیت­های روزانه در ساعات شبانه امتداد یابد. در شهر یزد فضاهای شبانه ترغیب­کننده حضور بیشتر شهروندان در فضا به ویژه در فصول گرم خواهند بود و با توزیع زمانی تراکم جمعیت و نگهداشت آنها در فضا در بازه زمانی طولانی­تر نشاط و سرزندگی شهر که در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه­های مدیریت شهری است را ارتقا می­بخشد. با علم به این موضوع که بستر فضای شبانه ملاحظات طراحانه خاص خود را می­طلبد، هدف پژوهش تبیین عوامل و معیارهای مؤثر بر طراحی فضاهای شبانه است. بر این اساس، پس از استخراج معیارهای مؤثر از میان متون نظری و تجارب مرتبط، این معیارها با بهره­گیری از ترکیب روش کمی و کیفی، اولویت­بندی و در خیابان کاشانی یزد ارزیابی شدند. در روش کمی به منظور اولویت­بندی معیارها از ابزار پرسشنامه و آزمون­های کلموگروف_اسمیرنوف و فریدمن استفاده شده­ و در روش کیفی این معیارها با استفاده از تکنیک­های ارزیابی محیط (مشاهده، مصاحبه­های باز، برداشت میدانی) در خیابان کاشانی یزد تحلیل شدند. براساس نتایج پژوهش ملاحظات طراحانه فضاهای شهری شبانه به دو دسته عوامل زمینه­ساز در ارتباط با جذب جمعیت و عوامل پشتیبان در ارتباط با چگونگی نگهداشت جمعیت در فضای شهری، دسته­بندی می­شوند. عوامل زمینه­ساز پتانسیل فضا برای ایجاد فضای شبانه هستند که با امتزاج با عوامل پشتیبان تقویت می­شوند و نهایتاً با ارتقای کیفیت تجربه محیط موجب عملکرد صحیح فضای شبانه می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Design Factors Affecting the creation of Nightlife in Urban Space (Case study: Kashani St., Yazd)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Alizadeh 1
  • samaneh khosravaninezhad 2
  • Mohammad Falahati 3
  • reza akbari 4

1 Department of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Department of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

 
Highlights
The most important criteria in nightlife spaces is "Being" and  "safety" has the least impact on creating an urban night space.
Factors that affect night urban spaces design can be classified in two categories: "Creator factors" and "Supporter factors".
Creator factors are related to attraction and producing the night space and the Supporter factors are related to its population maintenance and how space is used and Determines the type and quality of space experience.
 
Introduction
Cities are changing in the contemporary world, and the most important tools for this transformation involve the time component and it synthesis with culture, art, and technology to reproduce urban spaces. The result is the concept of nightlife and urban night spaces. Due to the importance of time in contemporary life and changing time structures resulting from lifestyle transformation, better utilization of time in urban life can be achieved in these spaces, and the vitality of daily activities can extend into the night hours. In the city of Yazd, Iran, night spaces encourage greater presence in space, especially in hot seasons, and enhance the city vitality, which is currently one of the most important urban management concerns, temporally distributing population density and keeping them in space for longer periods of time. Given that night urban spaces require their own design considerations, this study was aimed at explaining the factors and criteria that affect urban night space design.
Theoretical Framework
Two dimensions were identified for night spaces through a review of the literature on the definition of nightlife and 24-hour cities and their analysis from the aspect of night urban space design. These included sociability arising from the physical space and perception of the function of space. Then, criteria and indicators were defined for the above dimensions.
Methodology
After the effective criteria were extracted from the literature and experience, they were prioritized using a combination of quantitative and qualitative methods and evaluated with respect to Kashani Street in Yazd. The most important advantage of this hybrid method, focused more on the qualitative aspect, involved the assessment and analysis of quantitative data in urban spaces and confirmation of the accuracy of the results through interpretation and enrichment. In order to prioritize the criteria in the quantitative method, the questionnaire tool and the Kolmogorov-Smirnov and Friedman tests were used (The reliability of the questionnaire was 0.812). In the qualitative method, these criteria were analyzed using environmental assessment techniques (field study and observation at different times in the period from 7 PM to 12 AM and open interviews) on Kashani Street.
Results and Discussion
The prioritization of the criteria indicated that flexibility had no effect on urban nightlife. Moreover, attendance exhibited the greatest and safety had the least impacts on the development of urban night spaces. The criteria were prioritized as attendance, security, inclusiveness, attractiveness, legibility, continuity, enclosure, spatial enticement, eventfulness, visual accessibility, and safety. A qualitative evaluation of these criteria in regard to Kashani Street demonstrated that the most important criteria, including attendance and security, provided the greatest potentials of this street for turning into an urban night space due to the density of activities and appropriate population. In contrast, criteria such as attractiveness, continuity, spatial enticement, and eventfulnessrequired plenty of design and planning to create urban night spaces.
Conclusion
Based on the results, the design considerations of night urban spaces were classified into two categories: creator factors and supporter factors. The former concerns attraction and construction of night spaces, while the latter pertains to their population maintenance and how space is used to specify the type and quality of space experience. The creator factors included attendance, security, inclusiveness, and attractiveness. The supporter factors included legibility, continuity, enclosure, spatial enticement, eventfulness, visual accessibility, and safety. The creator factors indicated the potentials of spaces for creation of the night space, reinforced through synthesis with the supporter factors and bringing about the correct performance of night spaces through improvement of the quality of the space experience. This proposed two-fold framework could serve to complement the other aspects of night urban spaces (economic, cultural, governance, tourism, etc.) and to function as a guide to design of such spaces. In Yazd, night spaces provide contemporary responses to the new lifestyle to meet the needs of different groups, especially the youth, who can lead cultural challenges to creative use of their abilities. Combination of nocturnal spaces with urban tourism can create a new experience of being there at historical places and presenting the contemporary assets of the city along with its historical assets. It provides a booming service economy for sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time in urban spaces
  • night urban space design
  • environmental quality of night spaces
Abdi, M. (2007). 24-Hour City. Councils, 11, 48-58. [In persion].
ACT Planninig and land Authority,planning for cabberra’s night-time economies (2011). Australian Capital Territory: Canberra.
Alimardani, M., Sharghi, A., & Mahdenshin, N. (2015). Study of the role of security in the vitality and night life of urban public spaces. Applied Arts, 8, 15-26. [in persion].
Anizadeh, A. (2018). Night life in the Iranian people culture. Culture and Folk Literature, 21, 73-98 [In persion].
Ayatollahi, F. (2011). A comparative study of the dimensions of night life in Qom, thesis for master's degree in urban planning, University of Science and Technology,Iran,Tehran. [In persion].
BasiriMozhdehi, R., & MahmoliAbyaneh, H. (2012). Night landscape in Tehran, evaluation of necessities and opportunities. Manzar, 21, 29-36. [In persion].
Bianchini, F., & Parkinson, M. (1993). Cultural Policy and Urban Regeneration: the West European Experience. Manchester University Press.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2010). Public Places Urban Spaces. Routledge.
Chapman, D. (1996). Creating Neighbourhoods and Places in the Built Environment. Taylor & Francis.
Chase, M., & Drummond, P. (1993). Shopping after the Millennium, proceedings of the town and country planning summer school. University of Lancaster, 16-19.
Chatterton, P., & Hollands, R. (2002). Theorising Urban Playscapes: Producing, Regulating and Consuming Youthful Nightlife City Spaces. Urban Studies, 39, 95-116.
Cowan, R. (2005). The dictionary of Urbanism. streetwise press, Wiltshire.
Eastham, R. (2010). The city after dark- Who are we lighting for? . Lighting Journal, 13, 38-40.
Escalante, S. O. (2016). Where is women’s right to the night in the New Urban Agenda? The need to include an intersectional gender perspective in planning the night. International journal of urban planning, 16(1), 165-180.
Gehl, J. (2004). Public Spaces, Public Life. The Danish Architectural Press.
Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life. Island Press.
Ghazanfarpour, H., Kish, M. S., Soleimani, M., & Afzali, M. (2020). Measuring the vitality and nightlife of Naghsh Jahan Square in Isfahan with emphasis on sustainable urban security. Sustainable City, 2(2), 87-106. [In persion].
Grutter, J. K. (1987). Aesthetics in Architecture. Wahrnehmung.
Hae, L. (2011). Dilemmas of the nightlife fix:post-industrialization and the gentrification of nightlife in new York city. Urban Studies, 48(16), 3449-3465.
Heath, T. (1997). The twenty‐four hour city concept—A review of initiatives in British cities. Urban Studies, 2, 193-204.
Hosseini, F., & Gheibi, D. (2012). Study of effective approaches in urban public space with emphasis on dynamics and social interactions in the case of Shiraz, National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Management, Gorgan, Iran. [In persion].
Johnston, J. (2002). Open 24hours: A case study of Vancouver and the twenty – four hour city concept, thesis for master of art faculty of Graduate studies, school of community and regional planning, the university of Winnipeg].
Krier, R. (1993). Urban Space. Rizzoli.
Maalouf, H. E., Ghadban, S., & Shames, M. (2015). Nightlife Tourism: A Blessing or a Curse for Host Communities? “A Case Study on Gemmayzeh, Lebanon. Tourism Research & Hospitali, 4(2), 1-13.
Madanipour, A. (2003). Public and Private Spaces of the City. Routledge.
Montgomery, J. (1998). Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design. Urban Design, 1, 93-116.
Nikolopoulou, M., Baker, N., & Steemers, K. (2001). Thermal Comfort in Outdoor Urban Spaces: the Human Parameter. Solar Energy, 70, 227-235.
Nofre, J., Giordano, E., Eldrdige, A., Martins, J. C., & Sequera, J. (2018). Tourism, nightlife and planning: challenges and opportunities for community liveability in La Barceloneta. Tourism Geographies, 20, 377-396.
Pakzad, J. (2012). Guide to designing urban spaces in Iran. Tehran: Shahidi. [In persion].
Pakzad, J. (2014). Theoretical and process of urban design. Tehran: Shahidi. [In persion].
Paumier, C. B. (2004). Creating a Vibrant City Center: Urban Design and Regeneration Principles. Urban Land Institute.
Peper, B., & Dulk, L. D. (2003). The Dutch Situation: Work-Family Issues in the Netherlands. Boston: Sloan Foundation.
PourMohamadi, M. (2012). Worn-out urban texture and night life strategy to improve its quality. Panjereh, 44, 15-30. [in persion].
Roberts, M., & Gornostaeva, G. (2007). The night-time economy and sustainable town centres: dilemmas for local government. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2, 134–152.
SaeediRezvani, N., & SiniChi, P. (2006). Strategies for realizing the concept of 24-hour city International Conference on the Best City, Hamedan, Iran. [In persion].
Seijas, A. (2018). Latin American Nocturnal Cities Manifesto. Bogota, Colombia.
SheikhBiglou, R., & Soltani, Z. (2020). The desirability of night urban tourism from the perspective of tourists, case study of tourists in Shiraz. Urban Tourism, 6(1), 67-85. [In persion].
Sourrey, E., RazzaqiAsl, S., & Faizi, M. (2013). The concept of the sense of time and its application in urban design. Hoviate-Shahr, 13, 73-82. [In persion].
Tabibian, M., & Mousavi, M. (2016). Investigating the role of beautification and improving the quality of the environment on urban vitality, case study of the historical garden city of Maragheh. Armanshahr, 17, 249-262. [In persion].
Tibbalds, F. (2000). Making People-Friendly Towns: Improving the Public Environment in Towns and Cities. Taylor & Francis.
Tan, W., & Klaasen, I. (2007). 24/7 Environments: a Theoretical and Empirical Exploration from an Urban Planners Perspective, 10th Anniversary Conference, University of Glasgow, Scotland.
VanLiempt, L., vanAalst, L., & Schwanen, T. (2014). Introduction: Geographies of the urban night. Urban Studies, 52, 407-421.
In which provinces do the happiest people of Iran live?. (2018). https://www.yjc.ir/fa/news/6455943/, Retrieved 15-6-2019.