نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر و معماری. گروه معماری منظر

2 دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 هیأت علمی گروه معماری منظر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پارک‌های محله‌ای در ارتباط بین مردم با طبیعت نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در واقع فضای سبز مهمترین انگیزه برای حضور و تفریح در پارک می‌باشد. به منظور ارتقای کیفیت فضای سبز پارک‌های محله‌ای و افزایش مشارکت مردمی، طراحی منظر پارک در ارتباط با ترجیحات مردم و ادراک آنها از منظر مطلوب ضروری به نظر می‌رسد، در حالی که در این زمینه کاستی‌هایی وجود دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی پسندهای بصری مردم در راستای طراحی مطلوب پوشش گیاهی می‌باشد. پژوهش حاضر قصد دارد این پسندها را در زمینه ترکیب فضایی پوشش گیاهی بر اساس شاخصه مهم و تاثیر گذار مقیاس بصری مورد مطالعه قرار دهد. در این بررسی عوامل زمینه‌ای سن، جنسیت و تفاوت‌ سطح اجتماعی- اقتصادی در نظر گرفته شد. روش پژوهش حاضر ترکیب روش کیفی و کمی می‌باشد؛ ابتدا با مطالعه منابع و مشاهده میدانی ترکیب فضایی گیاهان در ایجاد انواع مقیاس بصری مورد شناسایی قرار گرفت سپس برای روش علی-مقایسه‌ای داده‌ها مبتنی بر پیمایش جمع‌آوری شدند. با نمونه‌گیری تصادفی، 363 نفر از مراجعه‌کنندگان به پارک‌های محله‌ای در دو منطقه شهر تهران، مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها بیانگر این مهم است که بین نظرات پاسخ‌دهندگان در زمینه مقیاس بصری مطلوب در گروه‌های مختلف تفاوت کمی قابل مشاهده است. برای همه گروه‌ها مقیاس بصری کاملا بسته و دید کاملا باز مطلوب نیست. مناظر با مقیاس بصری میانه و دید باز در فضای سایبانی مطلوب‌تر می‌باشند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر الگوی کاشت بر اساس ترکیب گیاهان در لایه های عمقی فضای سبز و در ارتفاعات مختلف پیشنهاد شد. پژوهش حاضر گام‌های نخستین را در برنامه‌ریزی منظر براساس آگاهی از پسندهای عمومی برداشته و این یافته‌ها ارائه کننده راهکارهای عملی برای طراحی کاشت در منظر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Planting Pattern Based on Desirable Visual Scale in Neighborhood Parks (Case Study: Neighborhood Parks in Districts 18 and 1 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • zahra sadeghi 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Mehdi Haghighat Bin 3

1 Tarbiat Modares University

2 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Neighborhood parks play an important role in the relationship between people and nature. In fact, vegetation and planting are the most important motivation to attend and recreation in the parks. In order to improve the quality of the green spaces in the neighborhood parks and increase public participation, it is necessary to design the park landscape in relation to people's preferences and their perception of the desired landscape, while there are some shortcomings in this regard. Therefore, the purpose of this study is to investigate the visual preferences of people in order to optimally design vegetation. The present research intends to study these preferences in the field of the spatial configuration of vegetation based on the important and effective feature of visual scale. In this study, the sociodemographic factors of age, gender and socio-economic differences were considered. The method of the present study is a combination of qualitative and quantitative methods; First, by studying the sources and field observation, the spatial configuration of plants in creating different types of visual scale was identified, then data were collected for the causal-comparative method based on survey. By random sampling, 363 people who referred to the neighborhood parks in two district of Tehran were interviewed. Data were analyzed using Bonferroni post hoc test using SPSS software. The results of data analysis indicate that there was little difference between the respondents' visual preferences in terms of desirable visual scale in different groups. And for all groups, fully closed visual scale and fully open and wide view is not desirable. Landscapes with moderate visual scale and Open visibility under overarching canopy are more desirable. Based on the findings of the present study, the planting pattern was proposed based on the composition of plants in the deep layers of green space and at different heights. The present study took the preliminary steps in landscape planning based on awareness of public preferences and these findings provide practical solutions for landscape planting design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual scale
  • Spatial Configuration of Plants
  • Neighborhood Park
  • Landscape Visual preferences