نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

3 بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول ایران

چکیده

با توسعه فیزیکی شهرها و گسترش استفاده از وسایل نقلیه موتوری، فضاهای عمومی شهرهای امروز، کمتر برای انجام رفت وآمدهای روزمره عابران پیاده مورد استفاده قرار می گیرند. در چنین شرایطی رویدادهای فرهنگی صورت گرفته در دل فضاهای شهری اهمیتی دوچندان در ارتقای پتانسیل اجتماع پذیری این فضاها می یابند. خنیاگری یا موسیقی خیابانی، گونه‌ای از خُرد-رویدادی فرهنگی در قلمروهمگانی است که با اثرگذاری بر کیفیت های قلمرو همگانی شهر، زندگی همگانی در فضاهای عمومی شهر را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه میزان تاثیرپذیری هریک از اشکال حضور شهروندان در فضاهای همگانی، شامل: حضور انتخابی، حضور اجتماعی غیرفعال و حضور اجتماعی فعال، در زمان اجرای موسیقی خیابانی و همچنین، مقایسه میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی و عوامل درونی مرتبط، بر تمایل شهروندان به حضور در این فضاهاست. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده های آن از طریق توزیع 250 پرسشنامه در قالب طیف لیکرت، به صورت تصادفی میان افراد حاضر در شش محدوده اجرای موسیقی خیابانی در کلان شهر شیراز به دست آمده است. نتایج تحلیل رگرسیون رتبه ای حاکی از آن است که حضور اجتماعی غیرفعال، بیش از دو مولفه دیگر، متاثر از اجرای موسیقی خیابانی می باشد. همچنین، عوامل محیطی مرتبط با موسیقی خیابانی در مقایسه با عوامل درونی تاثیر بیشتری بر حضور شهروندان در فضاهای شهری مذکور دارند. با تکیه بر نتایج حاصل از نمونه های مورد مطالعه، سیاست تجهیز مکان اجرا به زیرساخت های پیشرفته، تناسب سطح فنی اجراکنندگان با میزان اهمیت مکان، و به کارگیری ترکیبی از سیاست های تشویقی و بازدارنده در راستای تعدیل کیفیت محیطی مکان اجرا با هدف افزایش قابلیت حضورپذیری قلمروهمگانی، پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Street Music Performance on the Public Life in Urban Spaces, Case Study: Public Realm of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Fakhrahmad 1
  • Sahand Lotfi 2
  • Golrokh Zolghadri 3
  • Zahra Namdari Noruzani 3

1 School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University

3 Department of Urban Planning Faculty of Art and Architecture Jondi Shapoor University Dezful Iran

چکیده [English]

Physical expansion of cities and the proliferation of motor vehicle use have led to the fact that the contemporary public spaces are less primed to people's daily commuting. In such circumstances, the cultural events held at the heart of the urban settings turn up essential to the socializing potentials improvement of the public realm. Street music is a type of cultural micro-events emerging in the public domain, which affects the public life of the city's spaces by boosting the socio-cultural qualities of the public domain. The purpose of this study was to compare the impact of each of the forms of citizen presence in public spaces, including selective presence, inactive social presence, and active social presence during the street music performance, and also comparing the impact of environmental and related internal factors on the audience enthusiasm. Citizens are present in these spaces. The present study is descriptive-analytical, using the data obtained by distributing 250 questionnaires in the form of a Likert scale, randomly among people present in six areas of street music performance in Shiraz. The results of ordinal logistic regression analysis indicate that passive social presence, more than the other two components, is affected by street music performance. Also, environmental factors related to street music have a predominant impact on the citizens' attendance in these urban spaces than the internal factors. Based on the results derived from case studies, the policy of providing the venues with advanced equipment and adapting the musicians' technical level appropriateness according to the importance of each space have been proposed, aiming the increase of the public realm vibrant attendance. Another suggestion has been to Apply a policy combined with incentives and deterrent initiatives leading to the adjustment of the venues' environmental quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street Music
  • sociability
  • Public Realm
  • Elective Presence
  • Active Social Presence
  • Inactive (Passive) Social Presence