نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد - واحد قزوین

2 استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

ظهور عصر اطلاعات در قرن 20 بواسطۀ تحولات عظیم حوزۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ، رویکرد غالب حل حداکثری مسائل شهری و نجات‌بخشی این فن‌آوری‏ها را پیشروی برنامه‏ریزان، طراحان و سیاست‏گذاران شهری قرار داده است. باوجود جدیدبودن این تحولات، سرعت رشد و توسعۀ گستردۀ آن، میان‏کنش گسترده‏ای را در بین بخش‏های مختلف مطالعات شهری فراهم ساخته است. همزمان با روند روبه‏افزایشی آن، سرتاسر دنیا با شیوع ویروس کرونا از دسامبر 2019، مواجه شد و نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بازخوانی مجدد قرار داد. با توجه به پژوهش‌های داخلی کم (در حدود 17 عنوان مقاله) در ارتباط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و شهر و وجود خلا در این ارتباط، و اهمیّت توجه به این حوزه در مطالعات شهری، هدف این مقاله، شناسایی، استخراج و ارائۀ فضای تعاملی و پژوهشی بین توسعۀ فن‌آوری‏های اطلاعات و ارتباطات بر زیرحوزه‏های مطالعات شهری، به منظور معرفی، طبقه‌بندی موضوعات، رهیافت‌ها و روش‌ها و همچنین بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها است. در این راستا با استفاده از روش تحقیق مرور سیستماتیک، محتوای پژوهش‏های علمی خارجی انتشاریافته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. این امر با جستجوی مقالات معتبر آغاز شد و با مطالعۀ چکیده و نتایج تحقیق بیش از 150 مقاله و پایش آن‏ها، و در نهایت انتخاب 93 مقاله پس از ورود در محیط نرم‏افزار اکسل، انجام پذیرفت. مقاله‏های انتشار یافته به زبان انگلیسی و بین فاصلۀ زمانی 30 سالۀ 1990-2020 هستند. پایش، بررسی و استخراج محورهای کلیدی و اصلی مقالات در نهایت ما را به طبقه‌بندی 8 گانۀ مندرج در ذیل شامل 1) سیاست‌گذاری شهری، 2) مشارکت الکترونیک، 3) شهر هوشمند، 4) ساختار و سازمان فضایی شهر، 5) رفتار سفر، 6) شکاف دیجیتال، 7) فضای عمومی، 8) رقابت‏پذیری، و 30 زیرمحور هدایت نمود، که به تفکیک هر یک، نویسندگان مطرح، روش انجام کار و یافته‌های تحقیقات ارائه گردید. مطالعات اخیر گویای این موضوع هستند که شیوع کرونا‌ویروس میزان بهره‏مندی از فن‌آوری‏های اطلاعات و ارتباطات را چندین برابر کرده است و این امر به‌طور قطع شدت اثرگذاری آن بر شهر و برنامه‌ریزی و طراحی شهری را با سرعت بیشتری دچار تحول و دگردیسی خواهد کرد. از این‌رو این مقاله در راستای تبیین ابعاد گوناگون این موضوع ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology and the covid Pandemic on Urban Studies: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Nikoo Medghalchi 1
  • Hossein Bahrainy 2
  • Mojtaba Rafieian 3

1 Qazvin Branch of Azad University/PhD student in Urban Planning

2 1Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The advent of the information age in the 20th century Due to the great changes in the field of information and communication technology, the prevailing approach to maximizing the solution of urban problems and saving these technologies has advanced urban planners, designers and policy makers. Despite the novelty of these developments, the speed of its growth and extensive development has provided a wide range of interactions between different sections of urban studies. Coinciding with its growing trend, the corona virus has been spreading around the world since December 2019, re-examining the role of information and communication technology. Due to the lack of internal research (about 17 articles) in relation to information and communication technology and the city and the existence of a gap in this relationship, and the importance of paying attention to this area in urban studies, the purpose of this article is to identify, extract and provide interactive space. And is a research between the development of information and communication technologies on the subfields of urban studies, in order to introduce, classify topics, approaches and methods, as well as to use the results of research. In this regard, using the method of systematic review research, the content of published foreign scientific research was reviewed and analyzed. This started with searching for valid articles and by studying the abstracts and research results of more than 150 articles and monitoring them, and finally selecting 93 articles after entering the Excel software environment. The articles are published in English between the 30-year period 1990-2020. Monitoring, reviewing and extracting the key points of the articles will finally lead us to the following 8 categories, including 1) urban policy, 2) electronic participation, 3) smart city, 4) structure and spatial organization of the city, 5) travel behavior, 6) Digital divide, 7) Public space, 8) Competitiveness, and 30 sub-axes, each of which presented authors, work methods and research findings. Recent studies show that the spread of coronavirus has multiplied the use of information and communication technologies, and this will definitely change the intensity of its impact on the city and urban planning and design more rapidly. Therefore, this article is presented in order to explain the various dimensions of this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication technology(ICT)
  • City
  • urban studies
  • coronavirus