نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.34785/J011.2022.657

چکیده

ظهور عصر اطلاعات در قرن 20 به واسطۀ تحولات عظیم حوزۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، رویکرد غالب حل حداکثری مسائل شهری و نجات‌بخشی این فن‌آوری‏ ها را پیشِ روی برنامه ‏ریزان، طراحان و سیاست‏ گذاران شهری قرار داده است. باوجود جدیدبودن این تحولات، سرعت رشد و توسعۀ گستردۀ آن، میان‏ کنش گسترده ‏ای را در بین بخش‏ های مختلف مطالعات شهری فراهم ساخته است. همزمان با روند رو به‏ افزایشی آن، سرتاسر دنیا با شیوع ویروس کرونا از دسامبر  2019، مواجه شد و نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بازخوانی مجدد قرار داد. با توجه به پژوهش‌های داخلی کم (در حدود 17 عنوان مقاله) در ارتباط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و شهر و وجود خلأ در این ارتباط و اهمیّت توجه به این حوزه در مطالعات شهری، هدف این مقاله، شناسایی، استخراج و ارائۀ فضای تعاملی و پژوهشی بین توسعۀ فن‌آوری‏ های اطلاعات و ارتباطات بر زیر حوزه ‏های مطالعات شهری، به منظور معرفی، طبقه‌بندی موضوعات، رهیافت‌ها و روش‌ها و همچنین بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها است. در این راستا با استفاده از روش تحقیق مرور سیستماتیک، محتوای پژوهش ‏های علمی خارجی انتشاریافته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. این امر با جست و جوی مقالات معتبر آغاز شد و با مطالعۀ چکیده و نتایج تحقیق بیش از 150 مقاله و پایش آنها و در نهایت انتخاب 93 مقاله پس از ورود در محیط نرم ‏افزار اکسل، انجام پذیرفت. مقاله ‏های انتشار یافته به زبان انگلیسی و بین فاصلۀ زمانی 30 سالۀ 1990-2020 هستند. پایش، بررسی و استخراج محورهای کلیدی و اصلی مقالات در نهایت ما را به طبقه‌بندی هشت گانۀ مندرج در ذیل شامل 1) سیاست‌گذاری شهری، 2) مشارکت الکترونیک، 3) شهر هوشمند، 4) ساختار و سازمان فضایی شهر، 5) رفتار سفر، 6) شکاف دیجیتال، 7) فضای عمومی و 8) رقابت‏ پذیری و 30 زیرمحور هدایت نمود که به تفکیک هر یک، نویسندگان مطرح، روش انجام کار و یافته‌های تحقیقات ارائه گردید. مطالعات اخیر گویای این موضوع هستند که شیوع کرونا‌ویروس میزان بهره ‏مندی از فن‌آوری ‏های اطلاعات و ارتباطات را چندین برابر کرده و این امر به‌طور قطع شدت اثرگذاری آن بر شهر و برنامه‌ریزی و طراحی شهری را با سرعت بیشتری دچار تحول و دگردیسی خواهد کرد. از این‌رو این مقاله در راستای تبیین ابعاد گوناگون این موضوع ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology and the Covid-19 Pandemic on Urban Studies: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Nikoo Medghalchi 1
  • Hossein Bahrainy 2
  • Mojtaba Rafieian 3

1 Department of Urban Planning, Gazvin Branch, University of Islamic Azad University, Gazvin, Iran.

2 Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Faculty of Art & Architecture, University of Tarbiat Modares , Tehran, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- The development of information and communication technology is an important change that causes paradigm shift in urbanism.
- The COVID pandemic emphasizes the importance of information and communication technology.
- This study seeks to trace urban studies on information and communication technology and the COVID pandemic and provide appropriate data and knowledge for urban policy-making and future studies.
 
Introduction
The advent of the information age in the 20th century due to the great changes in the field of information and communication technology (ICT) has led to the prevailing approach to maximizing the solution of urban problems for advancing urban planners, designers, and policy-makers. The rate of growth and extensive development of urban studies has provided a wide range of interactions between its different sections. Coinciding with its growing trend, the corona virus has been spreading around the world since December 2019, re-examining the role of ICT.
Theoretical Framework
There is a lack of domestic research on ICT and the city. Given the existence of the gap and the importance of considering the area in urban studies, the purpose of this article is to identify, extract, and provide an interactive research space between the development of ICT and the subfields of urban studies in order to introduce and classify topics, approaches, methods, and results.
Methodology
Using the method of systematic review, the content of published foreign scientific research was reviewed and analyzed. This was carried out with a search for valid articles, a study of the abstracts and research results of more than 150 articles and their review, and a final selection of 93 articles after entering them into the Excel software environment.
Results and Discussion
The selected articles have been published in English in the period of 30 years between 1990 and 2020. Monitoring, examining, and extracting the key themes of the articles led us to 8 categories, including 1) urban policy, 2) electronic participation, 3) smart city, 4) city structure and spatial organization, 5) travel behavior, 6) digital gap, 7) public space, 8) and competitiveness, and 30 sub-themes. About 90% of the articles have been published in reputable scientific journals, and the rest appear in books and conference proceedings. An examination of the frequency of articles shows the growing worldwide trend in concern for this field in urban studies in recent years. According to the analysis made in the research, the use of ICT is applicable to planning theories at all levels, including the two levels of access and data processing and communication independent of time and place. These technologies enhance and promote the development of networks, social cohesion, and smart development of the city. The digital gap is intrinsically related to digital and urban inequalities. In network-oriented cities and societies, the issue of communication poverty is as important as traditional poverty. Many discussions have been raised by researchers on the impact of ICT on the structure and spatial organization of the city. Despite the initial premise of using the technology, which was to reduce concentration and increase urban dispersion, two more approaches, the centralization approach and the dual approach, have also been proposed in the field. The development of ICT has profound consequences on urban economic competitiveness. ICT is the basic driver for smartness in cities. A provider of access to the transfer of information and planning tools, granting the opportunity to share modes of transportation and work from a distance, the technology is of considerable importance for transportation systems. The relationship between the urban public space and technological developments and the development of ICT with the spread of the corona virus has been taken into consideration. Recent studies show that the spread of the corona virus has multiplied the use of ICT, which will definitely change the severity of its impact on the city and urban planning and design more rapidly. Therefore, this article is presented in order to explain the various dimensions of this issue.
Conclusion
Given the application of ICT in the field of urban planning, it is comprehensible that the creation of links with urban planning and design has proceeded slowly despite the increasing development of telecommunication technologies. It is necessary to consider the complex relationship between the city and ICT. On the one hand, the relationship has raised the challenge of polarization, inaccessibility, and urban injustice, and on the other hand, it has involved benefits such as increased participation and social networking, urban innovation and creativity, and urban sustainability and intelligence. In fact, it is necessary to fill the gap between ICT and urban planning. The central solution framework of the smart city is based on the city rather than intelligence. One of the most important challenges discussed in the previous studies is the issue of accessibility among different social classes. In spite of the initial hypothesis that the importance of place is reduced as that of distance decreases due to the development of ICT, place still matters. The point to be considered in regard to the relationship between the density and spread of the corona virus is the absence of a direct relationship between its population density and death. In fact, the ever-increasing development of ICT and the persistence of policies of closure and maintenance of social distancing during the pandemic are themselves factors effective in the development of digital facilities and technologies in the city. Urban spaces are changing and transforming due to the development of new technologies. In fact, the urban space paradigm established in 2020 promises the emergence of virtual open spaces. Future studies will be focused especially on an understanding of the shift towards the digital space and the emergence of a combination of the real space and the virtual space in developed countries. Moreover, it is necessary to know the social dimensions of urban spaces according to the conditions imposed by the corona virus in order to understand the type and method of changing the shape of the public space of the city and social interactions. Finally, the study and review of the valuable articles published in the area of ​​the interface between the city and ICT has raised wide, diverse issues that require familiarity, mastery, and theoretical specialization besides their practical applications for policy-makers, planners, and urban designers and managers.
Acknowledgment
The Article has been derived from the Ph.D thesis entitled “The Impact of Information and Communication Technology and the covid Pandemic on Urban Studies: A Systematic Review”, which has been defended by first author under the second author`s supervision and the third author`s advisory at the Qazvin Branch Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • city
  • urban studies
  • coronavirus
Abbaszadeh, Mohammad (2012). A reflection on validity and reliability in qualitative research. Journal of Applied Sociology, 23(45), 19-34.(in persian)
Abdel-Aziz, A. A., Abdel-Salam, H., & El-Sayad, Z. (2016). The role of ICTs in creating the new social public place of the digital era. Alexandria Engineering Journal55(1), 487-493.
Abusaada, H., & Elshater, A. (2020). COVID-19 Challenge, Information Technologies, and Smart Cities: Considerations for Well-Being. International Journal of Community Well-Being3(3), 417-424.
Audirac, I. (2005). Information technology and urban form: Challenges to smart growth. International Regional Science Review28(2), 119-145.
Avetisyan, S. (2020). Coronavirus and Urbanisation: Do Pandemics Are Anti-Urban?. Available at SSRN 3584395.
Ayon, H. S. (2017). The Relationship With Space In The Digital Era: A Reinvention of The Identity and The Environment. Jurnal InterAct, 6(1), 1-13.
Bajracharya, B., & Allison, J. (2008). Emerging role of ICT in the development of knowledge-based master planned communities. In Knowledge-Based Urban Development: Planning and Applications in the Information Era(pp. 279-295). IGI Global.
Bell, D. (1976). The coming of the post-industrial society. In The Educational Forum (Vol. 40, No. 4, pp. 574-579). Taylor & Francis Group.
Bell, D. (2000). The coming of post-industrial society. The Urban Lawyer, 6, 738.
Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). ICT of the new wave of computing for sustainable urban forms: Their big data and context-aware augmented typologies and design concepts. Sustainable cities and society32, 449-474.
Bifulco, F., Tregua, M., Amitrano, C. C., & D'Auria, A. (2016). ICT and sustainability in smart cities management. International Journal of Public Sector Management.
Bilandzic, M., & Venable, J. (2011). Towards participatory action design research: adapting action research and design science research methods for urban informatics. Journal of Community Informatics, 7(3).
Boland, A., Cherry, G., & Dickson, R. (Eds.). (2017). Doing a systematic review: A student's guide.
Chrysoulakis, N., Vogt, R., Young, D., Grimmond, S. C. B., Spano, D., & Marras, S. (2009). ICT for Urban Metabolism: The case of BRIDGE. In EnviroInfo (2)(pp. 175-185).
Chiodi, S. I. (2016). Crime prevention through urban design and planning in the smart city era. Journal of Place Management and Development.
Cohen‐Blankshtain, G., & Nijkamp, P. (2004). The appreciative system of urban ICT policies: an analysis of perceptions of urban policy makers. Growth and Change35(2), 166-197.
Cohen, G., Salomon, I., & Nijkamp, P. (2002). Information–communications technologies (ICT) and transport: does knowledge underpin policy?. Telecommunications Policy26(1-2), 31-52.
Collier, M. J., Nedović-Budić, Z., Aerts, J., Connop, S., Foley, D., Foley, K., ... & Verburg, P. (2013). Transitioning to resilience and sustainability in urban communities. Cities32, S21-S28.
Crang, M., Crosbie, T., & Graham, S. (2006). Variable geometries of connection: Urban digital divides and the uses of information technology. Urban Studies43(13), 2551-2570.
Dadashpoor, H., & Yousefi, Z. (2018). Centralization or decentralization? A review on the effects of information and communication technology on urban spatial structure. Cities, 78, 194-205.
Dameri, R. P. (2017). Using ICT in smart city. In Smart City Implementation(pp. 45-65). Springer, Cham.
Daneshpour, Z. A. (2020). Out of the coronavirus crisis, a new kind of urban planning must be born. Accessed on, 30.
Dijst, M. (2004). ICTs and accessibility: an action space perspective on the impact of new information and communication technologies. In Transport developments and innovations in an evolving world(pp. 27-46). Springer, Berlin, Heidelberg.
Drewe, P. (2005, February). What about time in urban planning & design in the ICT age. In Proceedings of the CORP conference.
Ercoskun, O. Y. (2011). Green urban planning and design for smarter communities. In Green Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications(pp. 884-901). IGI Global.
Fernback, J. (2005). Information technology, networks and community voices: Social inclusion for urban regeneration. Information, Community & Society8(4), 482-502.
Ferro, E., Caroleo, B., Leo, M., Osella, M., & Pautasso, E. (2013, May). The role of ICT in smart cities governance. In Proceedings of 13th international conference for E-democracy and open government. Donau-Universität Krems(pp. 133-145).
Firmino, R. J. (2005). Planning the unplannable: how local authorities integrate urban and ICT policy making. Journal of Urban Technology12(2), 49-69.
Firmino, R. J., Duarte, F., & Moreira, T. (2008). Pervasive technologies and urban planning in the augmented city. Journal of Urban Technology15(2), 77-93.
Foth, M., & Adkins, B. (2005). A research design to build effective partnerships between city planners, developers, government and urban neighbourhood communities. In 2nd Annual Conference of the Community Informatics Research Network(pp. 341-354). CIRN.
Foth, M., Bajracharya, B., Brown, R., & Hearn, G. (2009). The Second Life of urban planning? Using NeoGeography tools for community engagement. Journal of location based services3(2), 97-117.
Gessner, V., & Nelken, D. (Eds.). (2007). European ways of law: Towards a European sociology of law. Bloomsbury Publishing.
Gilbert, M. (2010). Theorizing digital and urban inequalities: Critical geographies of ‘race’, gender and technological capital. Information, communication & society13(7), 1000-1018.
Gössling, S. (2018). ICT and transport behavior: A conceptual review. International journal of sustainable transportation12(3), 153-164.
Graham, S.D.N., Dominy, G.R. (1991). Planning for the information city: The U.K. case. Progress in Planning, 35(3), 169-247.
Graham, S. D. (1992). The role of cities in telecommunications development. Telecommunications Policy16(3), 187-193.
Graham, S., & Marvin, S. (1999). Planning cybercities? Integrating telecommunications into urban planning. The Town Planning Review, 89-114.
Graham, S. (2002). Bridging urban digital divides? Urban polarisation and information and communications technologies (ICTs). Urban studies, 39(1), 33-56.
Gullino, S. (2009). Urban regeneration and democratization of information access: CitiStat experience in Baltimore. Journal of environmental management90(6), 2012-2019.
Hanzl, M. (2007). Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials. Design studies28(3), 289-307.
Hamidi, S., Sabouri, S., & Ewing, R. (2020). Does density aggravate the COVID-19 pandemic? Early findings and lessons for planners. Journal of the American Planning Association, 86(4), 495-509.
Hampton, K. N. (2003). Grieving for a lost network: collective action in a wired suburb special issue: ICTs and community networking. The Information Society19(5), 417-428.
Huang, W. J. (2012). ICT-oriented urban planning strategies: A case study of Taipei City, Taiwan. Journal of Urban Technology, 19(3), 41-61.
Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?. City, 12(3), 303-320.
Honey-Rosés, J., Anguelovski, I., Chireh, V. K., Daher, C., Konijnendijk van den Bosch, C., Litt, J. S., ... & Nieuwenhuijsen, M. J. (2020). The impact of COVID-19 on public space: an early review of the emerging questions–design, perceptions and inequities. Cities & Health, 1-17.
Houghton, K. (2010). Augmenting public urban spaces: The impact of the digital future on the design of public urban spaces. In Utopia 2010 PIA Queensland State Planning Conference(pp. 19-23).
Houghton, K., Miller, E., & Foth, M. (2014). Integrating ICT into the planning process: impacts, opportunities and challenges. Australian Planner51(1), 24-33.
Jasiński, A. (2020). Public space or safe space–remarks during the COVID-19 pandemic. Technical Transactions117(1).
Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques.
Jon, I. (2020). A manifesto for planning after the coronavirus: Towards planning of care. Planning Theory, 19(3), 329-345.
Kang, M., Choi, Y., Kim, J., Lee, K. O., Lee, S., Park, I. K., ... & Seo, I. (2020). COVID-19 impact on city and region: what’s next after lockdown?. International Journal of Urban Sciences24(3), 297-315.
Kasvio, A. (2001). The Emergence of ‘Information Society’as a Major Social Scientific Research Programme. 2001) Informational Societies. Understanding the Third Industrial Revolution, 19-47.
Keivani, R., Parsa, A., & Younis, B. (2003). Development of the ICT sector and urban competitiveness: the case of Dubai. Journal of Urban Technology10(2), 19-46.
Kellerman, A. (2009). The end of spatial reorganization? Urban landscapes of personal mobilities in the information age. Journal of Urban Technology16(1), 47-61.
Khan, Z., Ludlow, D., Loibl, W., & Soomro, K. (2014). ICT enabled participatory urban planning and policy development. Transforming Government: People, Process and Policy.
Kingston, R., Babicki, D., & Ravetz, J. (2005, June). Urban regeneration in the intelligent city. In Proceedings of the 9th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management(pp. 1-17).
Krizec, K. J., & Johnson, A. (2007). Mapping the terrain of information and communications technology (ICT) and household travel. In Essays on Transport Economics(pp. 363-381). Physica-Verlag HD.
Kunzmann, K. R. (2020). Smart Cities After Covid-19: Ten Narratives. disP-The Planning Review56(2), 20-31.
Kwan, M. P., Dijst, M. J., & Schwanen, T. (2007). The interaction between ICT and human activity-travel behavior. Transportation research. Part A, policy and practice41(2), 121-124.
Lasch, F., Robert, F., & Le Roy, F. (2013). Regional determinants of ICT new firm formation. Small Business Economics40(3), 671-686.
Larsen, T. K. (2003). ICT in urban planning. Aalborg University, June1.
Long, Y., & Liu, L. (2016). Transformations of urban studies and planning in the big/open data era: A review. International Journal of Image and Data Fusion7(4), 295-308.
Maeng, D. M., & Nedović-Budić, Z. (2008). Urban form and planning in the information age: Lessons from literature. Spatium, (17-18), 1-12.
Maeng, D. M., & Nedovic-Budic, Z. (2010). Relationship between ICT and urban form in knowledge-based development: empirical analysis of Washington, DC metro region. International Journal of Knowledge-Based Development1(1-2), 97-117.
Masuda, Y. (1981). The information society as post-industrial society. World Future Society.
Moon, M. J. (2020). Fighting COVID‐19 with agility, transparency, and participation: Wicked policy problems and new governance challenges. Public administration review, 80(4), 651-656.
Mokhtarian, P. L., Salomon, I., & Handy, S. L. (2006). The impacts of ICT on leisure activities and travel: a conceptual exploration. Transportation, 33(3), 263-289.
Moss, M. L., & Townsend, A. M. (2000). How telecommunications systems are transforming urban spaces. Cities in the Telecommunications Age: the fracturing of geographies, Routledge, London.
Musil, R., & Eder, J. (2016). Towards a location sensitive R&D policy. Local buzz, spatial concentration and specialisation as a challenge for urban planning–Empirical findings from the life sciences and ICT clusters in Vienna. Cities, 59, 20-29.
Neubauer, R. (2011). Neoliberalism in the information age, or vice versa? Global citizenship, technology, and hegemonic ideology. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 9(2), 195-230.
Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A. C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2014). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 38, 25-36.
Njoh, A. J. (2012). Implications of spatial and physical structures for ICT as a tool of urban management and development in Cameroon. Habitat International36(3), 343-351.
Odendaal, N. (2011). Splintering urbanism or split agendas? Examining the spatial distribution of technology access in relation to ICT policy in Durban, South Africa. Urban Studies48(11), 2375-2397.
Pinkett, R. (2003). Community Technology and Community Building: Early Results from the Creating Community Connections Project Special Issue: ICTs and Community Networking. The Information Society19(5), 365-379.
Priemus, H., & Hall, P. (2004). Multifunctional urban planning of mega-city-regions. Built Environment30(4), 338-349.
Rangaswamy, N., & Bombay, L. S. I. (2007). ICT for development and commerce: A case study of internet cafés in India [Research in progress paper]. In Proceedings of the 9th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries.
Raspe, O., & Oort, F. V. (2004). ICT loves agglomeration the urban impacts of ICT in the Netherlands.
Rezapour Nasrabad, Rifat (2017). Validity and reliability criteria in qualitative research. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6(4), 499-493.(in persian)
Rutherford, J. (2011). Rethinking the relational socio-technical materialities of cities and ICTs. Journal of Urban Technology18(1), 21-33.
Salama, A. M. (2020). Coronavirus questions that will not go away: interrogating urban and socio-spatial implications of COVID-19 measures. Emerald Open Research2.
Sariyildiz, S. (2000). ICT influence on spatial planning, building and the built environment.
Shin, Y., & Shin, D. H. (2012). Community informatics and the new urbanism: Incorporating information and communication technologies into planning integrated urban communities. Journal of Urban Technology, 19(1), 23-42.
Smith, S., Bellaby, P., & Lindsay, S. (2010). Social inclusion at different scales in the urban environment: Locating the community to empower. Urban studies47(7), 1439-1457.
Staffans, A., & Horelli, L. (2014). Expanded urban planning as a vehicle for understanding and shaping smart, liveable cities. The Journal of Community Informatics10(3), 27.
Stratigea, A., Papadopoulou, C. A., & Panagiotopoulou, M. (2015). Tools and technologies for planning the development of smart cities. Journal of Urban Technology22(2), 43-62.
Talvitie, J. (2002, April). The influence of information technology on spatial development. In Basical Planning Aspects and Examples. Worldwide FIG XXII International Congress. Washington, DC USA, April(pp. 19-26).
Talvitie, J. (2004). Incorporating the impact of ICT into urban and regional planning. European Journal of Spatial Development10, 1-32.
Turner, J., Holmes, L., & Hodgson, F. C. (2000). Intelligent urban development: An introduction to a participatory approach.
Ülkeryıldız, E. (2020). Transformation of Public and Private Spaces: Instrumentality of Restrictions on the Use of Public Space During COVID 19 Pandemic. In International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020)(Vol. 6, p. 8).
Van den Berg, L., & Braun, E. (1999). Urban competitiveness, marketing and the need for organising capacity. Urban studies36(5-6), 987-999.
Van den Berg, L., & van Winden, W. (2002). Should cities help their citizens to adopt ICTs? On ICT-adoption policies in European cities. Environment and Planning C: Government and Policy20(2), 263-279.
Van der Meer, A., & Van Winden, W. (2003). E-governance in cities: a comparison of urban information and communication technology policies. Regional Studies37(4), 407-419.
Van Winden, W., Van Der Meer, A., & Van Den Berg, L. (2004). The development of ICT clusters in European cities: towards a typology. International Journal of Technology Management28(3-6), 356-387.
Vicente, J., & Suire, R. (2007). Informational cascades versus network externalities in locational choice: evidence of ‘ICT clusters’ formation and stability. Regional Studies41(2), 173-184.
Virtudes, A., & Sá, J. (2017). Approach of ICT application to governance in urban planning. In IOP conference series: materials science and engineering(Vol. 245, No. 5, p. 052086). IOP Publishing.
Wolfram, M. (2012). Deconstructing smart cities: an intertextual reading of concepts and practices for integrated urban and ICT development (pp. 171-181). na.
Yigitcanlar, T. (2015). Smart cities: an effective urban development and management model?. Australian Planner52(1), 27-34.
Yigitcanlar, T., Baum, S., & Stimson, R. (2003). Analyzing the patterns of ICT utilization for online public participatory planning in Queensland, Australia. Assessment10(2), 5-21.