نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران.

10.34785/J011.2022.175

چکیده

جداشدگی شهری به عنوان یکی از ویژگی­ های ذاتی شهرها، به فاصله اجتماعی و جدایی فیزیکی میان ساکنان در یک بستر شهری اشاره دارد؛ هنگامی که این پدیده مانع از دسترسی برخی گروه‌ها به خدمات، فعالیت‌ها و فضاها ‌شود، به یک مسئله و مشکل شهری تبدیل می‌گردد. ماهیت بین رشته ­ای و ابعاد گسترده و در هم تنیده این پدیده باعث شده در سه دهه اخیر، پژوهشگرانی از گروه ­های تخصصی مختلف به بررسی آن بپردازند. اگرچه تعداد پژوهش­ها در این زمینه کم نیست، اما پراکندگی محورها و موضوعات مورد بررسی و در نتیجه فقدان چارچوب­ های مفهومی منسجم به دلیل تنوع تخصص­ های مرتبط به چشم می ­خورد. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی وضعیت مقاله­ های فارسی و ارائه صورت­ بندی منظمی از آنها گامی در جهت روشن ­تر شدن خلأهای پژوهشی در حوزه مفهومی جداشدگی بردارد. در این پژوهش از روش­ شناسی کیفی به عنوان رویکرد پژوهش و از تکنیک­ های متن پایه­ ای چون مرور نظام ­مند و فراتحلیل کیفی استفاده شده است. بدین منظور 50 مقاله منتخب فارسی در بازه سال­های 1400-1375در موضوع جداشدگی، در دو بخش ویژگی­ های ساختاری و محتوایی در قالب 15مقوله­ بررسی شده ­اند. یافته ­های این پژوهش، مقالات منتخب را بر اساس نوع پرسش اصلی آنها (چیستی، چرایی و چگونگی) در قالب پنج محور موضوعی اصلی دسته ­بندی کرده ­است. همچنین سیر تحول مفهوم جداشدگی در پژوهش ­های این حوزه به چهار دوره کلی اولیه، میانی، متأخر (دوره کنونی) و آینده تقسیم و با یکدیگر مقایسه شده ­اند و بر اساس آن تعریفی برای جداشدگی اجتماعی _ فضایی ارائه شده ­است. نتایج این مقایسه بیانگر آن است که جداشدگی شهری به عنوان موضوعی میان رشته ­ای، چندوجهی و زمینه­ گرا، دارای ابعاد اجتماعی _ اقتصادی، کالبدی _ فضایی و سیاسی _ مدیریتی بوده که در شرایط کنونی پژوهشی کشور، نیازمند پژوهش­ های کیفی با محوریت موضوعاتی چون مدل­ سازی مفهومی و مدل­ سازی سنجش جداشدگی (در تبیین چیستی)، شناسایی و بررسی عوامل زمینه ­ای مؤثر بر جداشدگی از جمله ساختار و پیکره ­بندی شهرها (در تبیین چرایی) و همچنین  شناسایی و بررسی سیاست­ ها و گرایش ­های اثرگذار بر جداشدگی (در تبیین چگونگی) با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن است. در این صورت می­ توان با دستیابی به درک درستی از این مفهوم، در مباحث شهرسازی، برنامه ­ریزی و طراحی شهری دقیق­تر به بررسی الگوهای فضایی آن در طول زمان پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Socio- spatial Segregation in Iran: Systematic Review and Qualitative Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Narges Ghodsi 1
  • mahin nastaran 2
  • Vahid Ghasemi 3

1 Department of Urban & Regional Planning, Faculty of Architecture & Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of Urban & Regional Planning, Faculty of Architecture & Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Department of Social Sciences, Faculty of Literature & Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- A systematic classification of studies based on questions of what, why, and how with a systematic review and qualitative meta-analysis.
- The importance of reviewing the phenomenon of segregation from a wide range of dimensions (physical-spatial, political-management, and socio-economic).
- The importance of qualitative research explaining whats, focusing on conceptual modeling, and modeling measurement.
- The importance of research explaining whys, and focusing on identification and examination of the contextual factors affecting segregation.
- The importance of research explaining hows and identifying and examining the policies and effective trends according to all the dimensions.
 
Introduction
An inherent characteristic of cities, segregation pertains to the social distance between residents and their physical separation. When this phenomenon prevents some groups from accessing services, activities, and spaces, it leads to urban problems. Due to the interdisciplinary nature and large scope of this phenomenon, many researchers from different expert groups have investigated it in the past three decades. Although the number of studies is not small, it is important to note the dispersion of the principles and topics and the lack of coherent conceptual frameworks as a result of the variety of relevant specialties. Therefore, the purpose of this article is to study the diagnostic status of the scientific Persian articles addressing the concept of segregation and to analyze the nature and quality of these research topics and present a systematic categorization thereof.
Theoretical Framework
The review of the literature shows different concepts proposed for definition of segregation. In the middle of the 20th century, segregation was first recognized as a social issue (Legeby, 2013), the main purpose of which is to investigate the distinction between two demographic groups (Feitosa et al., 2007) or the separation of several groups (Morgan, 1975; Sakoda, 1981; Jargowsky, 1996; Reardon & Firebaugh, 2002). In the 1970s, new studies were conducted for identification of the causes of the segregation of social groups, linked with spatial analysis (Morgan, 1975; Sakoda, 1981; Jargowsky, 1996; Dupont, 2004; Lima, 2001: 494; Reardon & Firebaugh, 2002; Smith, 2009: 682; Romero et al., 2012: 76).
Depending on whether one has the freedom to choose to separate, segregation can happen in two ways: voluntary and involuntary (Izadi et al., 2016: 83; Lotfi & Ghazaei, 2019: 20). Therefore, segregation includes various dimensions, such as socio-economic and spatial dimensions, in which terms it has been investigated in recent studies under the title of socio-spatial segregation.
Systematic review is made using regular methods to identify, select, and critically evaluate the conducted research and collect and analyze the obtained data in order to respond to a specific question (Crocetti, 2016: 3). A function of this technique is to examine the history of the research and extract and summarize it to improve the approaches to the study to obtain appropriate results (Ghazi Tabatabaei & Vadadhir, 2010: 59). Generation of the meta-analysis involves the statistical analysis of a large set of results from individual studies, which is performed for integration of the findings (Glass, 1976: 3). Although this technique is usually considered as part of quantitative methods, however, it can also be used for qualitative approaches (Tizchang & Azam Azadeh, 2020: 10).
Methodology
The qualitative research approach is adopted here. The method of data collection is based on the basic text type using documentary methods. The systematic review and open coding techniques were used for data analysis, followed by qualitative meta-analysis. For this purpose, 50 Persian articles based on the topic of segregation and published from 1996 to 2021 were selected and reviewed in 15 categories. The research was conducted in four stages. First, all available information from the selected studies were collected and summarized. Then, classification and coding was performed based on the evaluation parameters (principles and categories) in two groups of structural and content features. Next, all the information extracted from the studies were processed, analyzed, and interpreted based on their frequency and percentages. Finally, the research questions were answered.
The structural section sought to investigate the general characteristics of the selected articles to explain the state of research in the field of urban segregation in Iran using the results. The content section attempted to outline the researchers’ views of the original concept, research method, type of research, attributes used for segregation, type of main question, thematic principles, and aspects investigated in the field of segregation.
Results and Discussion
The findings helped to categorize the selected articles based on the types of their main questions (what, why, and how) in the form of 5 main thematic principles. These principles include investigating the concept and methodology of segregation, examining the lived experiences of residents, identifying background factors affecting the formation of segregation, and investigating the relationship between segregation and contextual factors affecting it. In addition, the evolution of the concept of segregation in the research conducted in the field was divided into four general periods: early, middle, late (current period), and future, which were then compared. Socio-spatial separation was defined on that basis. The results demonstrate that segregation is an interdisciplinary, multifaceted, context-oriented issue involving socio-economic, physical-spatial, and political-management dimensions. In the current research conditions of the country, there is need for qualitative research on subjects such as conceptual and measurement modeling of segregation (to explain what it is), identifying and investigating the background factors affecting segregation, including the structures and compositions of cities (to explain why), and identifying and examining policies and trends effective on segregation (to explain how) considering all the dimensions. In this case, it is possible through a correct understanding of the concept to more precisely investigate its spatial patterns over time in the fields of urban development, planning, and design.
Conclusion
Since segregation is an interdisciplinary discourse, many researchers from different fields have investigated it from their specialized perspectives. The necessity of using methods such as meta-analysis can be explained by the large, increased amount of available research, the authors’ different views of the subject, and the need to summarize and combine them and to identify the repetitive and problematic research areas. The results of the research demonstrate that there are still many ambiguities about the meaning of segregation despite the abundance of research and urban science experts’ greater concern in the past ten years. This is confirmed by all the results highlighted in this research, concerning the use of different Persian translations of the concept, multiple attributes involved in its description, and unclear optional or mandatory aspects of the phenomenon. Therefore, it is necessary to review the multifaceted phenomenon of segregation in Iran in the form of new issues, taking into account its wide range of dimensions, to obtain a better, more accurate, more comprehensive understanding thereof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-spatial Segregation
  • Systematic Review
  • Qualitative Meta-analysis
  • Persian Research Articles
  • Urban Segregation
Afroogh, E (1997). Space and Social Inequality: Spatial Segregation and Poverty Concentration in Tehran Residential Neighbourhoods. Tehran: Tarbiat Modares University. [in Persian]
Alaily-Mattar, N. (2010). Segregation for aggregation? The pattern and logic of spatial segregation practices of young affluent heads of households in the post-war city of Beirut. Doctoral thesis, University College London, London, UK.
Azadi Ahmadabadi, Qasim (2012). Meta-analytical approach: Capacities and gaps, Social Sciences ‎Monthly, 71 (8), 82-89.‎ [in Persian]
Azam Azadeh, M (2003). Residential Segregation in Tehran. Journal of humanities of Alzahra University, 44 & 45, 25-50. [in Persian]
Charalambous, N. (2011). Understanding segregation: the relationship between urban form and social exclusion.
Creswell, J., and Clark, P. (1945). Mixed Methods Research, translated by Alireza Kiamanesh and Javaid Saraei, first edition, Tehran: Aizh Publications. [in Persian]
Crocetti, E. (2016). Systematic Reviews with Meta-Analysis: Why, When, and How?, Emerging Adulthood, 1(4), 3-18.
Dadashpoor H, Ghazaie M. (2019). The application of phenomenography paradigm in understanding the urban phenomena Case study: How residents experience the consequences of living in segregated neighbourhoods, The Journal of Spatial Planning, 23 (4), 1-35. [in Persian]
Deng, X. (2015). The Residential Segregation of Same-sex Partnered Households from Heterosexual Partnered Households: Metropolitan Statistical Areas in The U.S., 2010, Ph.D. thesis in Sociology, Office of Graduate and Professional Studies of Texas A&M University.
Duncan, O. D., & Duncan, B. (1955). A methodological analysis of segregationindices.American Sociological Review, (20), 210-217.
Dupont, V. (2004). Socio-spatial differentiation and residential segregation in Delhi: a question of scale? Geoforum, 35(2), 157-175.
Esfandiari Khalvat, Z., Babaie Aghdam, F., (2013), "Segregation in cities, a challenge to sustainable urban development", the frist National Conference of Architecture, Restoration, Urrabnism and Stable Environment, Hegmatane Environment Evaluators Association,Hamadan, 19 September, 293-303. [in Persian]
Fallahi H, Mohammadi, J. (2018). Geographic explaining of spatial differences in Tehran, Geographic Space, (61)18 .293-271. [in Persian]
Feitosa, F., Câmara, G., Monteiro, A., Koschitzki, T., Silva, M. (2007). Global and local indicators of urban segregation, Journal of Geographical Information Science, 21(3), 299-323.
Feitosa, F., Le, Q., Vlek, P. (2011). Multi-agent simulator for urban segregation (MASUS): A tool to explore alternatives for promoting inclusive cities. Computers, Environment and Urban Systems, 104–115.
Firman, T. (2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation. Habitat International (28), 349–368.
Franzen, M. (2009). Matters of Urban Segregation. In Proceedings to the 7th International Space Syntax Symposium, edited by Daniel Koch, Lars Marcus, and Jesper Steen, Stockholm: KTH.
Ghazi Tabatabaie,M., Vedadhir. A. (2010).The applications of meta- analysis in social behavioral researches, Tehran: Sociologists Publications. [in Persian]
Glass, G. (1976).Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, (5)10, 3-8.
Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S. (2009). The Dictionary of Human Geography. 5th ed. Oxford: Wiley-Blackwell, Print.
Hillier B. & Vaughan L. (2007). The City as One Thing, UCL Eprints‏.‏
Hooman, H. A. (2008). Meta - analysis in scientific research. Tehran: The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). [in Persian]
Ibraimović, T. (2013). Investigating the role of ethnic preferences in residential location decisions: Choice analysis on Stated Preferences data. Ph.D. thesis in Economic, Faculty of economics University of Lugano.
Izadi, M. S. Masoud, M. & Moazezi Mehr-e-Tehran, M. A. (2016). “Designing a holistic framework in ‎studying urban segregation.” Journal of Urban Studies, 5(20), 79-91. [in Persian]
Jalilisadrabad, S., & Hashemi, S. (2020). The Evolution of the Concept of Segregation in the Thinkers’ Opinions. Armanshahr Architecture & Urban Development, 13(32), 283-299. [in Persian]
Jargowsky, P. A. (1996). Take the money and run: Economic segregation in U.S. metropolitan areas. American Journal of Sociology, (61), 984–999.
Jargowsky, P. A. (2002). Sprawl, concentration of poverty, and urban inequality. Urban sprawl: Causes, consequences, and policy responses, 39-72.
Legeby, A. (2013). Patterns of Co-presence Spatial Configuration and Social Segregation. PhD Dissertation, KTH Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology.
Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social capital and Race in British Neighbourhoods. Political Studies, (56), 99-126.
Levitt, H.M. (2018).How to conduct a qualitative meta-analysis: Tailoring methods to enhance methodological integrity, Psychotherapy Research, (28)3, 367-378.
Lima, J. J. (2001). Socio-spatial segregation and urban form: Belem at the end of the 1990s. Geoforum 32(4), 493-507.
lotfi, S., ghazaie, M. (2019). Studying the Role of Segregation in the Emerging of Deteriorated Urban ‎Fabrics Case Study: ‘Qāssem-Ābād’ District (Mashhad, Iran). Geography and Development, ‎‎17 (54), 15-36. [in Persian]
Maffini A, Maraschin C. (2018). Urban Segregation and Socio-Spatial Interactions: A Configurational Approach.Urban Science. 2(3), 1-12.
Massey, D.S. and Denton, N.A. (1993). American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Harvard University Press. Cambridge, MA.
Miranda, A.S. (2020).The shape of segregation: The role of urban form in immigrant assimilation, Cities, (106), 1-18.
Moazezi Mehre Tehran, A. M. (2015). Urban differentiation; Reading the pattern of social-spatial separation in cities (case study: neighborhoods of Isfahan city), doctoral dissertation in restoration of buildings and historical textures, Isfahan University of Arts. [in Persian]
Morgan, B.S. (1975). The segregation of socioeconomic groups in urban areas: A comparative analysis. Urban Studies, (12), 47–60.
Musterd, S. & de Winter, M. (1998). Conditions for spatial segregation: some European perspectives, International Journal of Urban and Regional Research, (22), 665-673.
Musterd, S. (2005). Social and ethnic segregation in Europe: Levels, causes, and effects. Journal of Urban Affairs, 2, 27–36.
Nieuwenhuis, J., Tammaru, T., Van Ham, M., Hedman, L., Manley, D. (2017). Does segregation reduce socio-spatial mobility? Evidence from four European countries with different inequality and segregation contexts.
Nightingale, C. (2012). Segregation: A Global History of Divided Cities. New York: The University of Chicago Press.
Park, R., Burgess, E. W. and Mchenzie, D. (1925). The City, University of Chicago Press, Chicago.
Pourjafar, M., Rafieian, M., Ghazaie, M. (2019). Studying the effective factors involved in non-formation of mixed communities in Iranian cities: Content-Analysis. Journal of Urban Social ‎Geography, 6(2), 87-108. [in Persian]
Rafieian, M., Alizadeh, A., Taghvayee, A. (2016). Analysis of Spatial Fragmentation in the Spatial Organization of Yazd Using Network Analysis and Space Syntax. Human Geography Research, 48(3), 441-459. [in Persian]
Rahmatabadi, E., Alirezanejad, S., Abolhasan Tanhaee, H. (2019). City, spatial segregation and social relations of Solitary people: A study in Tehran. Urban Sociological Studies, 9(32), 191-216. [in Persian]
Rahnama, M. R. (1988). Urban Spatial Segregation; The case of the old context of Mashhad city, ‎. Journal of Lanquage and Literature Faculty of Letters and Humanities, (1, 2), 201-218. [in Persian]
Reardon, S.F. & Firebaugh, G. (2002). Measures of multi group segregation. Sociological Methodology (32), 33–67.
Romero, H., Vásquez, A., Fuentes, C., Salgado, S., Schmidt, A., Banzhaf, E. (2012). Assessing urban environmental segregation (UES). The case of Santiago de Chile, Ecological Indicators Journal, (23), 76–87.
Rosen, G. and Grant, J. (2011). Reproducing Difference: Gated Communities in Canada and Israel. International Journal of Urban and Regional Research, (35), 778-793.
Sakoda, J. (1981). A generalized index of dissimilarity. Demography, (18), 245–250.
Salimi, J., Maknoon, R. (2018). Qualitative Meta-analysis of Scientific Researches Concerning the Issue ‎of Governance in Iran. Journal of Public Administration, 10(1), 1-30. [in Persian]
Shakoui, H‏.‏‎ (2011). Social Geography of Cities: Social Ecology of the City, First Edition, Tehran: Jahad ‎University Publishing Organization.‎ [in Persian]
Smith, Ch. L. (2009). Economic deprivation and racial segregation: Comparing Superfund sites in Portland, Oregon and Detroit, Michigan. Social Science Research (38), 681-692.
Timberlake, J. M., and Ignatov, M. D. (2015). Residential Segregation. Sociology.
Tizchang, M., azadeh, M. (2020). A Meta-Analysis of Inequality in Regional Development ‎ Social Development & Welfare Planning, 12(42), 1-39. [in Persian]
Vaughan, L. (2005). The relationship between physical segregation and social marginalisation in the urban environment. World Architecture, (185), 88-96.
Vaughan, L. and Arbaci, S. (2011). The challenges of Understanding Urban Segregation.Built Environment, 37(2), 128-138.
White, M.J. (1983). The measurement of spatial segregation. American Journal of Sociology, (88), 1008-1018.
Wildschut, F. (2016). Spatial justice in spatial planning: differences and similarities in theory vs. spatial planners’ thoughts. MSc in European Spatial and Environmental Planning at Radboud University Nijmegen.
WU, Q., Cheng, J., Chen, G., Hammel, D., & Wu, X. (2014). Socio-spatial differentiation and residential segregation in the Chinese city based on the 2000 community-level census data: A case study of the inner city of Nanjing.
Zahirnejad, A., Dadashpoor, H. (2018). Examining socio-spatial segregation of educational and ‎occupational groups in Isfahan metropolitan region. Physical Sacial Planning, 5(1), 25-44. [in Persian]
Zavodny, M. (1999). Determinants of Recent Immigrants' Locational Choices. The International Migration Review, 4, 1014-1030.