نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی (شهری)، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس‌ارشد مدیریت شهری؛ دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«ساخت‌وساز شهری»، عمل ایجاد فضای کالبدی برای پیش‌برد عملکردهای شهری است؛ و سازمان فضایی شهر در همبستگی با استمرار آن شکل می‌گیرد. در این‌راستا مدیریت توسعه فضایی-کالبدی شهر، یکی از ماموریت‌های مدیریت شهری است؛ که با رد گسست میان محتوا و فرم، می توان تجربه‌زیسته افراد از مواجهه با این سازمان عمومی را به عنوان یکی از ابعاد واقعیت برای «توضیح و تاویل پیرامون چگونگی نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران» تلقی کرد. از این‌رو هدف این پژوهش ارائه «تبیینی تفسیری از وضع موجود نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در تجربه زیسته سازندگان شهر تهران» معرفی می‌شود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش متشکل از سازندگان شهر تهران است که بصورت هدفمند نمونه‌گیری شدند. و در نهایت با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی ذیل روش‌ کیفی و پارادایم تفسیری، هشت مصاحبه عمیق با ایشان ترتیب داده‌شد. در این‌راستا پژوهشگر ضمن رعایت اصول اپوخه در تمام مراحل پژوهش، به خوشه‌بندی و در نهایت ترکیب تجربیات‌زیسته، برای رسیدن به توصیفی‌غنی اقدام کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد، در تجربه‌زیسته سازندگان، چهار دسته مضمون فراگیر، شامل «مفروضات اساسی ساخت‌وساز شهری تهران»؛ «عوامل توانمندساز سازندگان»؛ «ناکارآمدی‌های تحمیلی از سوی نظام مدیریت ساخت‌وساز»؛ و در نهایت «نقش ذی‌نفعان مختلف در ساخت‌وساز شهری تهران و پیامد آن» قابل شناسایی است. نتیجه‌ این پژوهش را می‌توان بصورت خلاصه چنین بیان کرد که نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران، در پی «تثبیت جایگاه و اعمال قدرت» و برای «انجام آن دسته از ماموریت‌هایی است که تبعات تخطی از آن‌ها، هزینه‌ و پیگرد قانونی دارد» به پیگیری «تحقق درآمد‌های مورد نیاز خود» از ساخت‌وساز مشغول بوده؛ و این مسیر را با اتکا به «عوامل توانمندساز سازندگان(مهارت‌ها، امکانات، انگیزه‌ها و نوآوری‌ها)»، بوسیله «فرآیندها و محتواهای ناکارآمد خود» و به قیمت «کالایی شدن فضای شهری» طی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of the Lived Experiences of land developer in Tehran's Building Management System

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kazemian 1
  • Hosein Aslipour 2
  • Arash Taqipour Akhtari 3

1 Associate Prof., Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba'I University, Tehran,Iran

2 Faculty of Management and Accounting,Allameh Tabataba'i University

3 M.A of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

"Urban Building" is the act of creating a physical space to advance urban functions and the city's spatial organization is formed in solidarity with its continuity. In this regard, managing the spatial-physical development of the city is one of the missions of urban management; By rejecting the gap between content and form, the lived experience of people facing this public organization can be considered as one of the aspects of reality to "explain and interpret how is Tehran’s urban building management system". The study population of this research consists of Tehran’s land developer who were purposefully sampled. Finally, eight in-depth interviews were conducted with the phenomenological strategy under the qualitative method and interpretive paradigm. In this regard, while Epoché’s principles were observed in all stages of the research, the researcher clustered and finally combined lived experiences to achieve a rich description. The findings of this study showed that in the lived experiences of builders, four categories of global themes were finally formed; which include "basic assumptions of Tehran urban building"; "empowering factors of builders"; "inefficiencies imposed by the building management system"; and finally, "the role of various stakeholders in the urban building of Tehran and its consequences." In a nutshell It can be summarized that Tehran urban building management system seeks to "stabilize its position and exercise its power" and to "perform those missions that have consequences, costs and legal prosecution", it pursues realization of the revenues he needs" from the building; and it follows this path, relying on the "empowering factors of builders (skills, facilities, motivations and innovations)", through its "inefficient processes and contents" and at the cost of "commoditizing urban space".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building
  • Phenomenology
  • Urban management
  • political economy of space