نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده

امروزه موضوع مدیریت تقاضای تخریب و ساخت به عنوان چالشی برای چگونگی حفاظت از ساختمان های بادوامی که همچنان قابل استفاده برای زندگی و فعالیت هستند، تبدیل گردیده است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که بر بهره وری شهری موثر است. بهره وری شهری؛ مفهومی کلی است که شهر و تمامی کارکردهایش را در برمی گیرد. ساختمان از جمله عناصر کلیدی در ساختار اقتصادی و هم چنین فضایی شهرها است و نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت و توسعه شهری دارد و بهره‌وری آن ها در مفهوم مدیریت تقاضای تخریب و نوسازی به معنای بهره برداری از تمام ظرفیت های سازه ای و کالبدی آن ها تعریف می شود.

ساختمان همواره یکی از اولویت های سرمایه گذاری در شهر تهران بوده است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و نظام حقوقی حاکم، فاقد ضوابطی جهت مدیریت تخریب و ساخت می باشد. این مهم از آنجایی نشات می گیرد که فواید سریع الوصول حاصل از تخریب و نوسازی، هزینه های بلندمدت ناشی از آن را پنهان نموده است. براین اساس، در این پژوهش با اتکا بر چند پیش فرض و بهره گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 4526 نمونه در سطح مناطق شهر تهران انتخاب و تحلیل روند تغییرات آن را با توجه به مبانی حقوقی و اقتصادی کلان، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که غلبه ی ارزش زمین بر ساختمان، اصلی‌ترین محرک تخریب و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران می باشد. به گونه ای که مناطق برخوردار از بافت فرسوده، لزوماً سهم بیش تری از صدور پروانه تخریب و نوسازی نداشته اند. همچنین دوام و سن ساختمان، مانعی از سوی ضوابط حقوقی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از تخریب ایجاد نمی کند. این در حالی است که تخریب ساختمان های واجد ظرفیت نگهداشت الزاما برای مدیریت شهری منفعتی ایجاد نمی کند. لذا؛ ایجاد تغییر در تعاریف و ضوابط در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تمایل به نگهداشت ساختمان از سوی مالک ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Managerial-Economic Triggers in Decreasing Buildings’ Productivity Period( Case Study: Tehran City).

نویسنده [English]

  • AmirHossein Pourjohari

Associate Professor, Urban planning Department, Faculty of Engineering, Azad University of Qods City.

چکیده [English]

Management of Deconstruction and Reconstruction Demand has been known as a challenge to prevention of Dorable buildings which are still available to use as a place to live or accept activity. Management of Deconstruction and Reconstruction Demand is effective on urban productivity. Urban productivity is a general concept that contains all the urban functions. Buildings are the main factors in economic and spatial structure in cities. They have a de terminative role in urban management and development and their productivity is interpreted to use of all the physical and structural capacities. Therefore, it can be claimed that buildings are important in urban productivity.

Nevertheless, Buildings are one of the priorities to invest in cities; specially in our country. However, managerial patterns and legal system are not prepared based on roles and rights to Deconstruction and Reconstruction Demand Management. This comes from fast access benefits from deconstruction and reconstruction which covers the costs. Due to importance of buildings as a national value and also considering the concept of sustainable development, it is necessary to analysis of statistic trends and study different aspects which impact public tendency to demolish and rebuild buildings.

In this research, static information of demolish and rebuild permit in a twenty-years period has been analyzed. In addition, with using of random sampling, 4526 cases as durable buildings has been selected. Also, evaluation of income codes of Tehran municipality in the defined period has been considered. Therefore, this research has studied either public and managerial trends which are related to keeping durable buildings or side effective factors in this issue.

In the result of this evaluation, it becomes obvious that value added creation arising from demolishment and rebuild is the most important factor to stimulate people to have demand to do that. However, analysis of urban management income shows that demolish of durable buildings has not great impact on urban management income. It seems that durable buildings' preservation needs to consider some changes in urban terms and also restrictions. In this case, definition new methods to value added creation to satisfy durable buildings’ owners to keep buildings must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Management of Deconstruction and Reconstruction Demand
  • Demolish Demand
  • urban sustainable development
  • Urban Productivity