نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان ، اصفهان ، ایران.

3 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.34785/J011.2022.009

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل شکل‌گیری پراکنده‌رویی به تفکیک زیرسیستم‌های برنامه‌ریزی و تحلیل پیامدهای برآمده از شکل‌گیری پراکنده‌رویی و دستیابی به شرایط زمینه‌‌ای، علّی و تداوم آن در شهر_ منطقه مورد مطالعه است. پژوهش ماهیت توصیفی_تحلیلی داشته و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای_اسنادی و پیمایشی است. در بخش نخست پرسشنامه‌ای از متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری پراکنده‌رویی که مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی هستند با نمونه‌گیری هدفمنددر اختیار کارشناسان قرار گرفته و سپس با استفاده از روش دلفی فازی به تحلیل نتایج پرداخته شده است. در بخش دوم با استفاده از مصاحبه ساختارمند از متخصصین در دستگاه نظریه زمینه‌ای و با استفاده از نرم افزار Max qda به بررسی، تحلیل و کدگذاری مصاحبه‌ها پرداخته شده است. برای بررسی علل شکل‌گیری پراکنده‌رویی  38 متغیر در شش عامل به صورت پرسشنامه در اختیار  25 نفر از متخصصین که براساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار داده شد. در راستای تحلیل پیامدهای پراکنده‌رویی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 34 نفر از مشارکت کنندگان در محدوده مطالعاتی به بررسی پیامدهای فضایی پراکنده‌رویی در شهر_منطقه مورد مطالعه پرداخته شده و 249 کد اولیه و 28 کد کانونی تعیین گردید. بیشترین علل شکل‌گیری پراکنده‌رویی در محدوده مطالعاتی شامل سرانه درآمد خانوار، سوداگری زمین و مسکن و قیمت زمین است. در تحلیل پیامدهای پراکنده‌رویی، شرایط زمینه‌ای توسعه و تغییر ساختار اقتصادی، شرایط علی ناکارآمدی سیستم مدیریت و نظارت، شرایط تداوم شامل تحول اجتماع بومی و تخریب ساختار طبیعی و پیامد تغییر ساختار کالبدی و فضایی منطقه تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Causes and consequences of sprawl in the central city- region of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • fardis salarian 1
  • mahin nastaran 2
  • Hashem Dadashpoor 3

1 Department of urban planning, College of Architecture and urban planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of urban planning, College of Architecture and urban planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Department of urban planning, College of Art, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- Sprawling has turned into a very important issue in Mazandaran Province, because it has affected the natural, socio-cultural, and economic subsystems besides changing the spatial structure and its physical effects.
- The important issue in regard to sprawling is to study the causes of its occurrence and its consequences on urban and regional subsystems to enable optimal planning and management based on a deep understanding of the issues.
- Research pertaining to the issue of sprawling should be influenced by diverse perspectives and adoption of a multidimensional approach.
- Sprawling is a dynamic phenomenon with a complex nature, which must be investigated with a layered approach for a comprehensive understanding.
 
Introduction
The central city-region of Mazandaran Province, including the cities of Sari, Qaemshahr, Babol, and Amol, contains more than 53% of the population in only 30% of its area. Based on the set of issues that the spatial patterns of sprawling have brought about in the central city-region of Mazandaran Province, a research gap seems to be there in the presentation of a conceptual model of the relations governing the causes of sprawling and the consequences in this city-region. This research attempts to take an effective step in that regard.
Theoretical Framework
There are two perspectives on the issue of sprawling: spatial and non-spatial. From the spatial point of view, issues such as land use changes, housing and land demands, transportation and infrastructure development, and inefficient land development have been raised, which directly or indirectly affect the causes and consequences of sprawling. From the non-spatial point of view, on the other hand, socio-demographic, economic, environmental, and management and supervisory system issues are discussed, the impacts of which on the causes and consequences of sprawling cannot be ignored. In line with the diversity in the spatial patterns of this type of growth in the urban and regional space, the causes of occurrence and the consequences arising from the spatial patterns of sprawling are different, an issue that is controversial due to the dynamic nature of the phenomenon. If sprawling is accompanied by poor control and supervision, there will be many negative consequences such as development inefficiency, extensive change in land use, destruction and waste of natural lands, excessive growth, increase in land and housing prices, formation and prosperity of temporary residence and second housing patterns, unplanned formation of residential centers, spatial imbalance, change in peri-urban and rural landscape, and combination of urban and rural boundaries. This causes many more issues in the physical and spatial subsystem of the planning environment and also has negative effects on spatial development processes.
 
Methodology
The purpose of this study is to investigate the causes of sprawling by planning subsystems and to analyze the consequences of sprawling and achieve the underlying, causal, and continuity conditions in the city-region under study. This applied descriptive-analytical survey adopts a library-documentary method of data collection.
Result and Discussion
In the first part, the experts were provided with a questionnaire on the variables affecting sprawling extracted from studies around the world using purposive sampling, and the results were then analyzed using the fuzzy Delphi method. In the second part, structured interviews were made with the experts in the grounded theory system using the MAXQDA software, and they were then reviewed, analyzed, and coded. To investigate the causes of sprawling, 38 variables on 6 factors were provided to 25 experts who were selected based on purposive sampling. We used semi-structured interviews with 34 participants in the study area in order to analyze the consequences of sprawling, studied the spatial consequences of sprawling in the city-region, and specified 249 initial codes and 28 focal codes. Then, we formulated with the technique of continuous comparison the underlying conditions of development and economic structure change, the causal conditions of the inefficiency of the management and supervision system, the conditions to continue the transformation of the local community and destroy the natural structure, the consequences of change in the physical and spatial structure of the extraction area, and the grounded theory of the consequences of sprawling.
Conclusion
The most common causes of sprawling in the study area include per capita household income, land and housing trade, and land prices. In the analysis of the consequences of sprawling, we explained the background conditions for economic development and restructuring, the causal conditions of the inefficiency of the management and supervision system, the conditions of continuity including the transformation of the indigenous community and the destruction of the natural structure, and the consequences of physical and spatial restructuring of the region. To interrupt the process of formation and reduce the negative effects of sprawling, proposals were made on attempts to regulate and reform the decision-making structure, apply economic policies and adjust the market, slow down the accelerated process of destruction of the natural environment, improve the structure of regional planning (draft a codified, updated land use plan, apply detailed policies and ones to avoid promotion of land speculation, avoid provision of construction and building permits for peri-urban lands in the study area, partition natural lands and prioritize future developments in low-value lands, adopt approaches to endogenous development, development in brown lands, and intermediate development, and achieve a sustainable local society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes and consequences
  • sprawling
  • city-region
  • Mazandaran
Bahreini, H. (2013). Urban Design Process. Entesharat Daneshgah Tehran. [in Persian]
Pourahmad, A. Ziari, K. Zanganeh Shahraki, S. Arvin, M. (2020). dentifying and analyzing the factors affecting on urban sprawl (Case Study: Ahvaz City). Goghrafia va Tosee. [in Persian]
Dadashpoor, H. & Salarian, F. (2015). Analysis the impact of land use changes on the sprawl in Sari Urban region of Mazandaran​​. Pazhuhesh-ha-ye Goghrafia-iy Barnamerizi Shahri, 3(2),145-163. [in Persian]
Dadashpoor, H. & Salarian, F. (2015). Analysis of the impact of demographic factors and land development on sprawl in Mazandaran. Goghrafia va Tosee Nahie-iy, 13(24),157-183. [in Persian]
Dadashpoor, H. & Salarian, F. (2021). Simulating of changes of land use in the central city- region of Mazandaran province by using SLEUTH model. Pazhuhesh-ha-ye Boom Shenasi Shahri, 12(23),43-64. [in Persian]
Zebardast, E. & Shahabi Shahmiri, M. (2014). Analyzing the Capability of Synergic Development in Polycentric Urban Regions Case Study: Metropolitan area, The Central Mazandaran (Amol, Babol, Ghaemshahr, Sari). Faslname Elmi Barname-rizi Mantaghe-iy, 4(16), 33-48. [in Persian]
Salarian, F. & Dadashpoor, H. (2018). Typology of spatial patterns of sprawl in city-regions (Case study: central city-region of Mazandaran) . 7(27), 79-92. [in Persian]
Statistical yearbook of the Mazandaran province. (2020), Chapter 3. [in Persian]
Abass, K. Bour, D. Afriyie, K. Dumedah, G. Yao Segbefi, A. Goudaar, L. Kofi Garsonu, E. Adu- Gyamfi, S. Forkour, D. OFOSU, A. Mohammed, A. Gyasi, R. (2020). Urban sprawl and green space depletion: Implications for flood incidence in Kumasi, Ghana. International hournal of disaster risk reduction. Journal pre- proof.
Al Jarah, S. Zhou, B. Jalil Abdullah, R. Lu, Y. Yu, W. (2019). Urbanization and Urban Sprawl Issues in City Structure: A Case of the Sulaymaniah Iraqi Kurdistan Region, Journal Sustainability, 11(2), 1-21.
Angel, S. & Blei, A. (2015). The spatial structure of American cities: The great majority of workplaces are no longer in CBDs, employment sub-centers, or live-work communities, Journal Cities, online access.
Bhatta, B.(2010). Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data. Jadavpur University, India.
Boitier, V. (2018). The role of labor market structure in urban sprawl, Regional Science and Urban Economics. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2018.06.003.
Chen, Z. He, S. Cui, J. (2014). A Multi-Level and Multi-Dimensional Measuring on Urban Sprawl: A Case Study in Wuhan Metropolitan Area, Central China, Journal of sustainability, 6 , 3571-3598.
Coughenour, C. Fuente-Mella, H. Paz, A. (2019). Analysis of Self-Reported Walking for Transit in a Sprawling Urban Metropolitan Area in the Western U.S.. Public Health Faculty Publication. 11(3), 1-16.
Dadashpoor, H. & Salarian, F. (2018). Urban sprawl on natural lands: analyzing and predicting the trend of land use changes and sprawl in Mazandaran city region, Iran, Environment, Development and Sustainability. 22 (2), 593-614.
Deng, Y. & Srinivasan, S. (2016). Urban land use change and regional access: A case study in Beijing, China, Habitat international, 51, 103-113.
Fernandez Milan, B. & Creutzig, F. (2016). Municipal policies accelerated urban sprawl and public debts in Spain. Land Use Policy. 54, 103-115.
Gómez-Antonio, M. Hortas-Rico, M. Li, L. (2016). The Causes of Urban Sprawl in Spanish Urban Areas: A Spatial Approach. Spatial Economic Analysis, 11(2, 1-28.
Guite, L.T. (2018). Assessment of urban sprawl in Bathinda city, India. Journal of Urban Mnagement, org/10.1016/j.jum.2018.12.002
Inostroza, L. Baur, R. Csaplovics, E. (2013). Urban sprawl and fragmentation in Latin America: A dynamic quantification and characterization of spatial patterns. Environmental Management, 115, 87-97.
Karakayaci, Z. (2016). The Concept Of Urban Sprawl And Its Causes. Journal of International Social Research, 9(45), 815-821.
Li, G. & Li, F. (2019). Urban sprawl in China: Differences and socioeconomic drivers. Science of the Total Environment, 673(2019), 367-377.
Lin, H. Shoulu, K. Espey, M. Allen, J. (2005). Modeling urban sprawl and land use change in a coastal area a neural network approach. American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Rhode Island.
Liu, Z. Liu, S. Qi, W. Jin, H. (2018). Urban sprawl among Chinese cities of different population sizes. Habitat International. doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.08.001
Lv, Z. Wu , Z. Wei , J. Sun, C, Zhou, Q. (2010). Monitoring of the urban sprawl using geoprocessing tools in the Shenzhen Municipality, China. Environ Earth Sci.62, 1131-1141.
Morote, A. & Hernandez, M. (2016). Urban sprawl and its effects on water demand: A case study of Alicante, Spain. Land Use Policy, 50, 352-362.
Moroni, S & Minola, L. (2019). Unnatural sprawl: Reconsidering public responsibility for suburban development in Italy, and the desirability and possibility of changing the rules of the game. Land Use Ploicy. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.032
Næss, P. (2020). Sustainable Development: A Question of ‘Modernization’or ‘Degrowth’? Innovation in public planning. Palgrave Macmillan, Cham.
Oueslati W. Coinon T. Salanié J. (2014). Urban sprawl occurrence under spatially varying agricultural amenities. Regional Science and Urban Economics, 44(1), 38–49.
Reis, J. Silva, E. Pinho, P. (2015). Spatial metrics to study urban patterns in growing and shrinking cities. Urban geograohy, 37, 246-271.
Ronsi, N. Ponrahono, Z. Mohd Noor, N. (2016). Segregated Land Use Sprawl: TOD approach for mixeduse housing development in Kuala Lumpur. Journal of the Malaysian Institute of Planners. 16(1), 145-154.
Steurer, M. & Bayr, C. (2020). Measuring urban sprawl using land use data. Land use policy, 97(2020)104799.
Sha, M. & Tian, G. (2010). An analysis of spatiotemporal changes of urban landscape pattern in Phoenix metropolitan region. Journal Procedia Environmental Sciences, 2, 600-604.
Senecal, G. Hamel, P. Collin, J. Jastremski, K. Vachon, N. Lafortune, M. (2013). Daily Mobility and Residential Migrations in the Montréal Metropolitan Region: The Axis Hypothesis, SAGE.
Sutphin, W. (2013). Creating sustainable urban land use patterns: A comparison of Portland, Oregon and St. Louis, Missouri, Masters of Science in Geography, Southern Illinois University. Carbondale.
Torrens, P. (2008). A Toolkit for Measuring Sprawl. Journal of Spatial Analysis, 1 , 5-36.
Yue,W. Yong, L. Fan, P. (2013). Measuring urban sprawl and its drivers in large Chinese cities. Land Use Policy, 31, 358-370.
Wang, J. Qu, S. Peng, K. Feng, Y. (2019). Quantifying Urban Sprawl and Its Driving Forces in China. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2019(5),1-14.