نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

باوجود گذشت سالیان طولانی از ورود مفهوم منظر به ادبیات معماری و شهرسازی ایران، هنوز از جانب نظریه‌پردازان و پژوهشگران توافق معنایی بر سر مفهوم آن وجود ندارد. بااین‌حال می‌توان گفت که منظر شهری واجد جنبه عینی شهر است که کاربران شهری با آن مواجه می‌شوند و آن را تجربه می‌کنند و بازنمایی‌های شکل‌گرفته در ذهن که حاصل تجربه محیط است به جنبه ذهنی منظر اشاره دارد. بطور کلی منظر شهری از تعامل عینیت و ذهنیت شکل می‌گیرد. برای پژوهش در حوزه منظر شهری مانند هر مفهوم دیگری روش‌ها و فرآیندهایی مطرح است. بااین‌حال مدلی جامع از روند پژوهش در منظر شهری موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده و ضرورت پژوهش حاضر را مطرح می‌کند. پیاز پژوهش به‌عنوان راهنمای طراحی پژوهش ابزاری است که به سازمان‌دهی تحقیق و توسعه طرح تحقیق به دنبال لایه‌های خود به‌صورت مرحله‌به‌مرحله کمک می‌کند. از آنجائیکه پیاز پژوهش ارائه‌شده توسط ساندِرز و همکارانش همه روش‌ها / رویکردهای تحقیق در منظر شهری را در برنمی‌گیرد. این مقاله باهدف ایجاد تغییراتی در آن سعی در تدوین مدل پیاز پژوهش منظر شهری دارد. ازاین‌رو پس از انجام مرور سیستماتیک در مقالات منتشرشده در این حوزه، با بکار گرفتن روش کیفی و تحلیل محتوا فرآیند پژوهش پیش برده شده است و ساختار و محتوای مقالات حوزه منظر شهری مورد بررسی قرار گرفتند. در انتها نتایج نشان داد که مدل پیاز پژوهش منظر شهری دارای هفت لایه به شرح زیر است: فلسفه (دولایه اول)، رویکرد، انتخاب روش‌شناختی و فرآیند انجام، راهبرد، افق زمانی، تکنیک‌ها و رویه‌ها. با بکارگیری این مدل می‌توان مسیر پژوهش را متناسب با پرسش مطرح‌شده و مسأله پژوهش مشخص‌تر و هدفمندتر پیش برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing the model of research method in urban landscape studies emphasizing Saunders research onion

نویسندگان [English]

  • Hajar Assadpour 1
  • Mahmoud Ghalehnoee 1
  • Armin Bahramian 2

1 Department of Urbanism, Department of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Department of Urbanism, Department of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Although many years have passed since the introduction of the concept of landscape in the Iranian architecture and urban planning literature, there is still no semantic agreement on its concept through theorists and researchers. However, it can be said that the urban landscape has an objective aspect of the city that urban users encounter and experience, and the representations formed in the mind that are the result of the experience of the environment refer to the mental aspect of the landscape. In general, the urban landscape is formed from the interaction of objectivity and subjectivity. Like any other concept, Research in the field of the urban landscape has methods and processes. However, a comprehensive model of the research process in the urban landscape is an issue that is less mentioned and raises the need for current research. Research onion as a research design guide is a tool that helps to organize and develop the research project following its layers step by step. Because the research onion presented by Saunders et al. does not cover all urban landscape research methods/approaches, this article tries to develop an urban landscape research onion model to make changes in it. Therefore, after conducting a systematic review of articles published in this field, the research process has been advanced by using a qualitative method and content analysis, and the structure and content of articles in the field of urban landscape have been reviewed. In the end, the results showed that the onion model of urban landscape research has seven layers as follows: philosophy (first two layers), approach, Methodological choice and process, strategy, time horizon, techniques and procedures. Following the research path through this model can answer the research question and issue more efficiency and purposeful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Systematic review
  • Research method
  • Research onion