نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه

3 دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آسیب‌های ناشی از بحران جهانی بیماری کرونا، شهرها و مدیریت شهری را با وضعیت دشواری رو‌به‌رو کرده است. درجه و شدت این آسیب ها در اسکان‌های غیررسمی و زاغه ها به دلیل خصوصیات و ویژگی‌های کمی و کیفی پایین این مناطق، بیشتر می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ارومیه در برابر پاندمی کووید- 19 می‌باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمّی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سازمان‌های مردم نهاد فعال در شهر ارومیه با زمینه فعالیتی مقابله با کووید-19 بوده است. شیوه نمونه‌گیری تحقیق نیز به صورت تصادفی ساده و به روش قرعه‌کشی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده در این پژوهش، با استفاده از آمار توصیفی میانگین و آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و فریدمن در نرم‌ا‌فزار Spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که میزان نقش و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد جهت ارتقاء تاب آوری سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ارومیه در برابر کووید-19 در مولفه اجتماعی-فرهنگی با میانگین 66/3 متوسط رو به بالا، در مولفه اقتصادی-معیشتی با میانگین 95/2 متوسط رو به پایین و در مولفه کالبدی - محیطی با میانگین 11/3 در حد متوسط بوده است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود که با توجه به تاثیری که بیماری فراگیر کووید-19 بر اقتصاد و گسست سرمایه اجتماعی شهروندان ساکن در سکونتگاههای غیررسمی می‌گذراد، سازمان‌های مردم‌نهاد تمرکز خود را بر روی جذب حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی قرار دهند. همچنین لازم است توجه ویژه ای به ارائه مشوق‌ها و بسته های حمایت مالی برای حفاظت از سلامت و امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم ساکن در این سکونتگاهها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Non-Governmental Organizations in the Resilience of Informal Settlements of Urmia against Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Arasteh 1
  • mohammad hosein pour hasan zadeh 2
  • Maryam Baghaei 3

1 Shiraz University

2 MSc Student, Urban planning, University of urmia

3 Department of Urban planning, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The global crisis of the coronavirus pandemic has put cities and urban management in a difficult position. Pandemic outbreak of COVID-19 (Coronavirus Disease) is higher in informal settlements and slums due to the low quantitative and qualitative characteristics of these areas. The main purpose of this study is to investigate the role of non-governmental organizations in promoting the resilience of informal settlements in Urmia against the Covid-19 pandemic. The methodology of this research is based on descriptive-analytical study with a quantitative approach. The statistical population of the study includes all non-governmental organizations in the city of Urmia that are active in the field of countering Covid-19. The research sampling method is simple random and by lottery method. Data were analyzed with using descriptive mean statistics and Kolmogorov-Smirnov and Friedman tests in SPSS software. The results show that the activity of non-governmental organizations to improve the resilience of informal settlements in Urmia against Covid-19 in the social - cultural component is above average with score of 3.66. Also, in the economic - livelihood component, it is calculated with an average of 2.95 that is equivalent to downward average and in the environmental - physical component with an average of 3.11 that is evaluated as a moderate score. To this end, it is suggested that NGOs focus on attracting financial and economic support from the governmental; Because this study show that this pandemic disease has the most tangible impact on the economy of citizens of informal settlements. It is also necessary to pay special attention to providing incentives and financial support packages to protect the health and economic and social security of the people living in these settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Informal Settlements
  • Non-Governmental Organization
  • Covid-19 Pandemic
  • Urmia City