نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.34785/J011.2023.009

چکیده

زمانی که در یک محدوده زیستی، پدیده پراکنده ­رویی کالبدی پدیدار شود، می توان گفت که درون شهر فضاهای بلااستفاده، رها شده، ناکارآمد و فرسوده شکل می­ گیرد؛ از این روست که توجه و برنامه­ ریزی برای استفاده از این فضاها اهمیت پیدا می­ کند. در واقع رشد هوشمند شهری یکی از راهکارهای اساسی در پاسخ به پراکنده ­رویی است. بنابراین توجه به اصول توسعه میان افزا در محدوده­ های دارای ظرفیت شهر مانند بافت­های فرسوده، مخروبه ها، اراضی بایر و بافت­های ناکارآمد شهری می تواند به عنوان یکی از راهبرد های اساسی برای دستیابی به رشد هوشمند شهری کمک نماید. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی محدوده های با قابلیت توسعه درون‌زا با تأکید بر شاخص های قابل دستیابی از داده های دورسنجی شامل بخش های فرسوده و زمین های بایر در محدوده قانونی شهر اهواز است. برای این منظور پس از تهیه و استانداردسازی تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده ETM) و IRS (سنجنده 1D)، با استفاده از مدل های WS (تقسیم حوزه ای) و MLC (بیشترین همانندی) به طبقه بندی و استخراج بافت های مورد نظر پرداخته و سپس در GIS با ترکیب خروجی‌های پیشین، نقشه کلاسه‌بندی مناطق قابل پیشنهاد توسعه میان‌افزا ارائه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که از مساحت 18 هزار و 650 هکتاری محدوده قانونی شهر اهواز، بیش از شش هزار و 726 هکتار (شامل مناطق شناسایی شده بایر و بافت فرسوده) قابلیت توسعه میان‌افزا را دارند. این مقدار 36.2درصد از مساحت شهر را شامل می ­شود. همچنین از کل پهنه پیشنهادی برای توسعه میان افزای اهواز، در بافت های فرسوده و اراضی بایر، بیشترین مساحت متعلق به اراضی بایر  با بیش از پنج هزار و 768 هکتار و کمترین مقادیر مربوط به قطعات بافت فرسوده با بیش از 958 هکتار، به ترتیب با 85.7 و 14.3 درصد از کل مناطق اختصاص یافته به توسعه میان افزای منطقه مورد پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying potential areas for infill development using Remote Sensing: Ahvaz metropolis

نویسندگان [English]

  • Ali Shojaeian 1
  • Amer Nikpour 2
  • Naser Aligholizadeh Firouz jaei 3
  • Mohamad Soleymani 1

1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and social sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and social sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and social sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- When infill occurs in a scattered pad area, it can be said that an unused, inefficient space is formed in the city.
- Of the 18,650-hectare legal area of the city of ​​Ahvaz, more than 6,726 hectares has the possibility of infill development.
- Infill development with a suitable design can be a new type of development with a mixed residential structure and residents with different income levels.
 
Introduction
In the country of Iran, while the growth and development patterns of towns were determined by local, endogenous parameters, there was some balance between life and the growth of urban economy. As exogenous factors began to play a role, however, some cities grew extremely and irregularly. The city of Ahvaz has undergone extensive physical-spatial changes due to the increase in population, the development of oil industries, the centrality of the province, the establishment of urban services, and the attraction of the residents of the cities and villages of the province in the past decades. This caused the uneven expansion of the city and the emergence of the phenomenon of dispersion therein. The physical parameters that trigger development in Ahvaz include industrial towns, military lands, the airport complex and its facilities, the academic functions of the city, its role as the main communication pathway, the market line to the east of the river, and the integration of suburban areas. These factors have caused many domestic capacities and potentials to remain unused, such as distressed and less developed or undeveloped lands in the city. Therefore, according to the current conditions in Ahvaz, it is a necessity to know about the areas and regions that are prone to infill development, in order to present plans to prevent the phenomenon of dispersion and realization of infill development.
Theoretical Framework
To describe the notion of infill development, a large number of definitions have been proposed. The most common cause in the world is people’s residence in less wild areas of the city. Given that civilization has often happened in developing countries, and that many of the urban districts in these countries have undergone enormous growth that could be efficient in regard to the key principles of development, a three-dimensional strategy could be adopted for the development of a vast area, involving:1- new construction on a land that has not been developed, or, at least, cultivated, 2- physical rehabilitation of the current unusable buildings, and 3- compatibility with the forms and functions of these buildings.
Methodology
The data used in this research includes Landsat and IRS satellite images, which were processed in the PCI Geomatica environment. The first stage of pre-processing (geometric correction) in this research includes integration of the coordinates of the prepared images. For this purpose, 25 control points were used. In order to better distinguish body spaces from shadows, the histogram equalization operation was also performed on the corresponding images. Then, the distressed fabric map was extracted using the WS model. MLC classification was applied to the images in order to generate and present a map of empty and barren lands in Ahvaz. For this purpose, different bands of two types of data were merged (fused) with image-merging operations to obtain the best combination of bands for classification.
Results and Discussion
The statistical investigations showed that of the total 18,650-hectare area of Ahvaz, 958.2 hectares was identified as distressed fabric, which makes up 5.13% of the city. The identified areas mostly correspond to the central parts of the city (the border between Salman Farsi and Taleghani Streets) and the old fabric around the Ali Mahziar Shrine. Moreover, in almost all the eight districts of the city, more or less scattered parts were identified as distressed fabric.
Conclusion
The results of the research showed that of the 18650-hectare legal area of Ahvaz, more than 6726 hectares (including the identified barren areas and distressed fabric) have the potentials for infill development. This value represents 36.2% of the city’s area, which is a relatively large ratio. Furthermore, over the entire area prone to infill development in Ahvaz, including distressed fabric and barren lands, the largest area concerns barren lands, with more than 5768 hectares, and the lowest values pertain to parts of the distressed fabric, with more than 958 hectares, representing 85.7% and 14.3%, respectively, of the entire area studied as prone to infill development. The results concerning the distribution of distressed fabric as identified in this research show that Municipal Districts One and Seven exhibit the largest values, with 3197360 and 3231110 square meters, representing 33.36% and 33.75% of the total distressed fabric of Ahvaz, respectively, and District Five has the smallest values, with 5850 square meters, making up 0.06%. These statistics are highly consistent with the field data, because Districts Seven and One of Ahvaz are considered as the old parts of the city and mainly contain the historic fabric. On the other hand, District Two, with a little more than 1720 hectares, and District One, with about 80 hectares, representing 28.5% and 0.3%, respectively, are known as the most and least severely barren and empty lands. The data in this section seem logical because District One (Old Ahvaz) is considered as part of the historic fabric and the primary, central core of Ahvaz, so the least severely abandoned, barren, and empty land occurs in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill development
  • Barren lands
  • Distressed fabric
  • Remote sensing data
  • City of Ahvaz
Abedini. A, A. (2019). Determining the capacity infill development in growing metropolitans: A case study of Urmia city. Journal of Management, 8. 316-327. [in Persian]
Ahmadpour, A, Solaimani, Karim, Shokri, M, Ghorbani, J. (2014), Comparison of three common methods in supervised classification of satellite data for vegetation studies, Journal of RS and GIS for Natural Resources, 5 (3), 77-89. . [in Persian]
Ahvaz Municipality Website 2020. [in Persian]
American Planning Association (APA) (2006), Planning and Urban Design Standards, John Wiley and Sons, Inc, New York.
American planning association. (2008). Planning and Urban Design Standards, Planning and Urban Design Standards, (G. Etemad, & Bhzadfar, M. & Rafieian, M. & Kazemian, Trans.), Tehran: Iranian Society of Consulting Engineers.
Arvin, M, Pourahmad, A, Zanganeh Shahraki, S. (2017), Evaluation of vacant lands for infill development by used of hybrid decision-making techniques and ARCGIS (case study: Ahvaz city), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 7 (26), 163-182. [in Persian]
Arvin, M, Zanganeh, S. (2020), Investigation barriers infill development approach (case study: Ahvaz City), Journal Sustainable city, 3 (1), 71-87. . [in Persian]
Beucher, S., Meyer, F.(2019) The morphological approach to segmentation: the watershed transformation. mathematical morphology in image processing. Opt. Eng. 34, 433–481.
Chrysochooua, M., Browna, K., Dahala, G., Granda-Carvajalb, C., Segersonb, K., Garricka, N., Bagtzoglou, A (2012). A GIS and endexing scheme to screen brownfields for erea-wide redevelopment planning. Landscape and Urban Planing, 187-198.
Cohen, B., (2006), Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability, 28, 63–80.
Connie, A., Lora, R., & Randy, B., (2005). Infll Development: Barriers and Incentives, Truckee Meadows Regional Planning Agency.
Cooper, M (2012). Urban infill & brownfields, redevelopment program. American planning ascociation, sustainable cities institute. Sustainable cities institute. org.
Dadashpoor, H., &Alidadi, M. (2017). Towards decentralization: Spatial changes of employment and population in tehran metropolitan region, Iran. Applied Geography, 85,51-61. [in Persian]
Deng, F. F. & Huang, Y. (2004) Uneven land reform and urban sprawl in China: the case of Beijing, Progress in Planning, 61 (3), 211-236.
EPA (Enviroment Protecting Agency), (1999), “Parking Alternative: Making Way for Urban Infill and Brownfield Redevelopment”, Wahington DC: Urban and Economic development division.
Felt, E., (2007). Patching the Fabric of the Neighborhood: The Practical Challenges of Infll Housing Development for CDCs. Cambridge, MA and Washington, DC: Harvard Joint Center for Housing Studies and Neighbor Works America
Ghodsi N., Nastaran M., Izadi A. (2021) Infill development approach: A smart transition way to the sustainable future urban development, Sustainable computing, Informatics and Systems, 35, 1-20.
Hekmatnia, H. (2019). Prioritizing the Role of Infill Development Components in Physical Expansion of the City with Smart City Realization Approach (Case Study: Yazd), Journal of Physical Sacial Planing, 6 (3), 123-133. [in Persian]
Hess, Gorge, (2001) just what is sprawl anyway? North California state university.
Hudnu, William H., III, (2001), Comment on J. Terrence Farris’s “The barriers to using urban infill development to achieve smart growth.” Housing Policy Debate 12(1), 31–40.
Kramer, A., Hossain Khan, M., Kraas, F., (2011), Health in Megacities and Urban Areas, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, DOI 10.1007/978-3-7908-2733-0.
Ligmann et al (2005), Sustainable Urban Land Use Al-location with Spatial Optimization, http://www.geo-computation.org.
Lotfi, S., Faraji, A., Hataminejad, H., & Pourahmad, A. (2011). A Study of Urban Quality of Life in a Developing Country. Journal of Social Sciences, 232-240. [in Persian]
Malekshahi,Gh R, Ghadami, M, Bagheri Hojat, M. (2018). Assessing the capacity of infill development in the main domains and constructed textures in Ahvaz (zone 2), Journal of Urban Structure and function studies, 5 (16), 129-152. [in Persian].
McConnell, V. & Wiley, K. (2010) Infill development: Perspectives and evidence from economics and planning, Resources for the Future, 10, 1-13.
Mosammam, H. M. & Nia, J. T. & Khani, H. & Teymouri, A. & Kazemi, M. (2017) Monitoring land use change and measuring urban sprawl based on its spatial forms: The case of Qom city, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 20 (1), 103-116. [in Persian]
Nemeth, J, and  Langhorst, J (2014). Rethinking urban transformation: Temporary uses for vacant land, Cities 40, 143-150. elsevier /locate/cities.
Razavian, M.. & Samadi, R (2016). Evaluation of Infill Development Potential in Zone 8 of Tabriz by Analysis Network Process Method. Journal of Current urban studies, (4), 125-139. [in Persian]
Romero, R., and J.F. Reinoso-Gordo(2020), An Updated Review on Watershed Algorithms, Springer International Publishing AG, 18-21.
Serag El Din, H., Shalaby, A., Elsayed Farouh H.A., & Elariane, S. (2012). Principles of urban quality of life for a neighborhood. Housing and Building National Research
Center Journal, 86-92.
Shojaeeian, A, Mokhtari Chelche, S, Keshtkar, L, Soleymani Rad, E. (2015), Comparing the performance of parametric and nonparametric methods of land cover classification by using of Landsat satellite images (Case study:a part of Dezful township), Journal of Geographic Information Quarterly (Sephr), 93, 53-64. . [in Persian]
Shojaeeian, A. (2007), Investigating the amount of destruction of buildings in earthquake affected urban areas using telemetry and GIS data, The 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering. [in Persian]
Smart Growth Network (SGN) (2002), About smart growth, smartgrowth.org/about.
Statistics Center of Iran (2016).
L. Ooi,. Joseph., T.T., Le, Thao., (2013). The spillover effects of infill developments on local housing prices. Regional Science and Urban Economics, No.43, pp.850-861.
TGM Program Staff (2001), Commercial and mixed-use development.
Wegener, M., (2013). The future of mobility in cities: Challenges for urban modeling. Transport policy 29,275-282.
Yongfa, Y., Siyuan W.,Yuanxu M., Guangsheng Ch., and Weihua Liu(2020), Building Detection from VHR Remote Sensing Imagery Based on the Morphological Building Index, journal  of Remote Sensing, Remote Sens. 2020, 12(18), 2952;https://doi.org/10.3390/rs12182952 
Zhua, Y., W. Hipelb, K., Y. Kec, G., & Chend, Y. (2015). Establishment and optimization of an evaluation index system for brownfield redevelopment projects: An empirical study. Environmental Modeling & software, 173-182.