نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

امروزه موضوع تحرک سکونتی در نواحی مختلف شهر، به دلیل رابطه اجتناب‌ناپذیر علت و معلولی بین جابه‌جایی مسکونی و ساختار اجتماعی فضایی آن، به ویژه در تحلیل جغرافیای اجتماعی شهرها، مورد توجه قرار گرفته است. اما علی‌رغم تاثیر بسزای حرکت‌های سکونتی بر ساختار اجتماعی فضایی شهر، به موضوع جابه جایی، توجه کمتری شده است.، بررسی چرایی و چگونگی جابه‌جایی سکونتی، برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر آن، از ضرورت و اهمیت خاصی بر خوردار است و کشف عوامل موثر بر بی ثباتی سکونتی و تمایل به جابه جایی به ویژه در کیفیت محیط مجتمع های مسکونی در شهر اراک توسط ساکنین از اهمیت خاصی برخوردار است و این سوال پیش می آید که چه عواملی در بی ثباتی و جابه جایی سکونتی در مجتمع های مسکونی از نظر ساکنین موثر هستند؟ در این رساله با استفاده از روش زمینه ای و مصاحبه کیفی با ساکنین از طریق انتخاب تصادفی خوشه ای به بررسی مساله پرداخته شد و نتایج نشان داد کیفیت خوب ساختمانی و سطح فرهنگی و همگونی اولویت های اول و دوم ساکنین در ثبات سکونتی بودند. اما نکته مهم میزان بالای اشاره به آرامش و امنیت، سطح دسترسی مناسب، مدیریت خوب و عدم توانایی اقتصادی به جابجایی است که از دلایل مهم پاسخگویان بوده است. از موارد دیگر اشاره شده می توان به محلیت خوب آپارتمان و مجتمع اشاره داشت.همچنین مصاحبه با ساکنین مجتمع های مسکونی نشان داد بیش از همه دستیابی به آپارتمان با مساحت بالاتر برای جابجایی ساکنین اهمیت دارد. شرایط علی بیشترین تاثیر را در وهله اول و در وهله دوم شرایط مداخله گر و راهبردی در ثبات سکونتی تاثیر گذار هستند و عوامل ایجاد ثبات سکونتی با عوامل ایجاد میل و گرایش به جابه جایی متفاوت است و دلیل آن است که عوامل ایجاد ثبات سکونتی بر اساس واقعیات و نیازها بیان شده است ولی عوامل گرایش به جابه جایی بر اساس آرزوها، ایده آل ها و آرمانی و ذهنی و انتظارات بیان شده است و هر چه فاصله بین این دو ( درخواستهای واقعی و آرزوها ) بیشتر شود میل به جابه جایی بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of environmental quality in the continuity of life in the biological complexes of Arak

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi 1
  • saeed Salehi Marzijrani 2
  • Hassan sajadzadeh 3
  • hosein kalantari khalil abad 4

1 Department of Architecture, Faculty of Engineering,Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Department of Architecture, Faculty of Engineering,Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 Faculty of Art and Architecture, Bu Ali Sina University, Hamadan,, Iran.

4 Department of Urban Planning, Faculty of Engineering,Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

چکیده [English]

Today, the issue of residential mobility in different parts of the city, due to the inevitable cause-and-effect relationship between residential displacement and its spatial social structure, has been considered, especially in the analysis of social geography of cities. But despite the significant impact of residential movements on the social spatial structure of the city, less attention has been paid to the issue of relocation factors and residential instability and the desire to relocate, especially in the environmental quality of residential complexes and why relocation Residential, in order to achieve the governing laws, has a special necessity and importance in urban planning, design and implementation and foresight. The purpose of this study is to discover the factors affecting residential instability and the tendency to relocate, especially in the quality of the environment of residential complexes in Arak by residents. It has been done in Arak city during the period of March 2017 to July 2016. Participants in this study were selected through a cluster random sample, and for a more detailed study, the complexes were selected as towers, multi-block and single.

The results showed that causal conditions have the greatest impact in the first place and in the second place, intervening and strategic conditions affect residential stability. Causal conditions (such as design and construction of the building) are formed before the construction of the complex and other conditions One of the background conditions (such as the location of the complex in the city) after the construction of the complex is involved, which includes intervening and strategic conditions. Strategic conditions such as a sense of security and tranquility, congestion and management and intervening conditions such as neighborhood relations, cultural level and social homogeneity of residents, lack of economic capacity to move and lack of buyers due to poor building conditions (which are mostly personal and individual It is effective and different for each person) are factors that affect residential stability and the desire to move.

The results also showed that the factors that create residential stability are different from the factors that create the desire and tendency to move, and the reason is that the factors that create residential stability are commented on based on facts and needs, but the factors that tend to move based on desires are ideas. Flags, ideals, and minds are expressed, and the greater the distance between the two (real desires and aspirations), the greater the desire to move. For example, in residential stability variables, the highest frequency is related to good building quality with a frequency of 286, while in the study of residential relocation variables, achieving a larger apartment with a better yard and a quieter and better neighborhood with a frequency of 227 Has the largest number.

Accordingly, good building quality and cultural level and homogeneity were the first and second priorities of residents in residential stability. But the important point is the high level of reference to peace and security, proper access level, good management and economic inability to move, which have been important reasons for the respondents. Other cases mentioned include the good location of the apartment and the complex. Also, interviews with residents of residential complexes showed that access to apartments with a larger area is more important for the relocation of residents.

The section on causal conditions includes structures, architecture and electrical and mechanical installations, facilities, green and open space, and the quality of materials and execution. The aim of this dissertation in reviewing this research is the architectural design, green and open space section. The architectural part consists of two parts: design and execution. The execution part includes suitable and quality materials and the manner of execution. In the design part, the factors that are very important for people in terms of residential stability and desire to move are presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Complexes
  • Environmental Quality
  • Residential Stability
  • Tendency to relocate
  • Grounded Theory
  • Arak