نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استاد، گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.34785/J011.2023.002

چکیده

فضای باز دربرگیرندۀ بخشی از فعالیت های روزمره است که یکی از اصول طراحی در آن توجه به آسایش حرارتی و در نتیجه افزایش حضور افراد است که می تواند منجر به سرزندگی بیشتر فضاهای شهری گردد. در این محیط پوشش گیاهی و درختان نقش عمده‌ای در بهبود شرایط محیطی دارند. به نظر می رسد که افزایش یا تغییر الگوی میزان پوشش گیاهی در شهرها امری ضروری به نظر می رسد. حال در اینجا این سئوال مطرح می‌شود، الگوی متفاوت کاشت درخت تا چه میزان می تواند بر آسایش حرارتی افراد در فضای باز، تأثیرگذار باشد. تحقیق حاضر با هدف یافتن الگوی مناسب چیدمان درختان به منظور بهبود شرایط آسایش افراد در فضای باز با فرض این که تغییر الگوی چیدمان درختی، در شرایط آسایش حرارتی تأثیرگذار است، انجام گرفته است. به این منظور چهار نوع الگوی کاشت متفاوت، چهارتایی، شش‌تایی، ردیفی و پراکنده و شرایط بدون درخت با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. برای دستیابی به این منظور از نرم‌افزار انویمت مدل 4.4.5 استفاده شده است. برای اعتبار‌سنجی داده‌های نرم‌افزار انویمت از مقایسه آن با داده‌های محلی بهره گرفته شد. برای سنجش آسایش حرارتی الگوی متوسط نظرسنجی پیش­بینی شده (PMV)، به عنوان یکی از مهم­ترین فاکتورهای تأثیر­گذار بر آسایش حرارتی، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در فضای باز اطراف یکی از مجتمع­های مسکونی در شهر تبریز در یکی از گرمترین روزهای سال، صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تغییر الگوی کاشت در بهبود شرایط منطقه تأثیرگذار است و الگوی کاشت ردیفی و پراکنده، مناسبترین الگو در جهت بهبود شرایط محیطی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of tree planting pattern on thermal comfort around residential blocks

نویسندگان [English]

  • mahsa samadpour shahrak 1
  • Mehrdad Karimimoshaver 2

1 Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- The research considered the effect of planting patterns on thermal comfort.
- The research addressed population increase and its effect on the morphology of cities.
- The results of comparison between the scenario without trees and the others demonstrate that the thermal comfort conditions exhibit great changes, and all the scenarios create better environmental conditions than the scenario without trees.
- The findings show that simply moving vegetation and trees without changing their nature and dimensions and the environment can improve comfort to some extent.
 
Introduction
The increasing population has changed the morphology of cities and caused changes in the surrounding environmental conditions. Green space per capita is about 4.5 square meters in Iran, which is quite different from the global standard: 20 to 25 square meters per person (Haashemi et al., 2016). As a result, it seems necessary to increase the amount of greenery in cities. Lee et al. (2016) introduce shading and ventilation as the main factors in the improvement of thermal comfort conditions in the environment using trees. Vegetation reduces mean radiant temperature and improves environmental conditions through evaporation and daylight control and reflection (Salata et al., 2017). It plays a major role in the regulation of weather conditions by controlling and conducting wind flow and reducing wind speed and pressure (Perini et al., 2018).
Theoretical Framework
Thermal comfort involves conditions of perception in which the surrounding environment is thermally satisfactory (Ashrae, 1997). In their review of the studies conducted in the field of thermal comfort in outdoor spaces, Johnson et al. have introduced the predicted survey average index as one of the most widely used indices among ones such as SET and UTCI. (Johansson et al., 2013). This index has been widely used in different regions with different climates (El-Bardisy et al., 2016; Salata et al., 2015; Abdi et al., 2020).
This model was designed by Fanger in 1970, considering factors such as air temperature, average radiant temperature, and relative humidity and two personal variables including clothing resistance and activity level, used as a composite index. This index specifies the coefficients that are measured according to Asher’s thermal scale and indicates the average thermal sensation of a large group of people in a certain space (Fanger, 1970). Therefore, considering and measuring this index causes other microclimatic factors to be taken into account and obtained through the following formulae:
PMV=(0.303e-0.036m+0.028)[(M-W)-H-Ec-crec-Erec]
E=3.05×10-3(256tsk-3373-pa)+Esw
Ec=3.05×10-3[6.99×5733(M-W)-pa]+0.42(M-W-58.15)
Crec=0.0014M(34-Ta)
Erec=1.72×10-5M(5867-Pa).
The value of H can be measured directly and calculated using the following equation:
H=Kcl=tsk-tcl/Icl.
Moreover, previous research has pointed out the importance of planting patterns, trees, and vegetation and their impact on the environmental and microclimatic conditions of the region. The question that arises now is what kind of tree planting pattern, among the common ones, can have a better impact on the environment. In this study, therefore, the four common planting patterns of sextuple, quadruple, row, and scattered were selected to be applied in the same conditions and with the same number of trees.
Methodology
In this research, the ENVI-met software was used because the output provides most of the parameters required for thermal comfort, such as Ta, Tmrt, and wind speed (Taleghani et al., 2015), and the results have been validated and used by researchers (Taleghani et al., 2018). For data measurement, five receptors were selected at the central points of the site. These receptors were located so as to be scattered in the site and be capable of expressing the general state thereof. Therefore, three receptors at the central points of the site and two located around the site were selected. Moreover, because the average human height between the positions of sitting and standing is 1.50 meters, the simulation measurement was carried out at this height. The environmental data and information on the receptors were extracted during the study hours (10 am to 9 pm), and the average value was calculated for the predicted survey average index.
Results and Discussion
The analysis of the data and figures extracted from the software demonstrates that a more uniform shade is created in the environment in the scattered pattern than in the others, and because the trees are scattered in most parts of the site, solar access is more limited there than in the other scenarios. Moreover, ventilation conditions are easier in the row pattern than in the scattered pattern, and the warm wind passes through the trees more easily there due to the regular arrangement. Therefore, the best planting pattern is the one that creates the more uniform shade and better ventilation conditions. However, the results of the scattered pattern are the same in most parts of the site, and there is only a little difference between them in some cases. As a result, the scattered and row patterns of tree planting are better than mass planting and concentrated in certain parts of the site.
Conclusion
The results of comparing the treeless scenario to the others demonstrate that the thermal comfort conditions change to a large extent, and all scenarios create better environmental conditions than the treeless state. Moreover, because the row pattern exhibits a lower average PMV for most receptors and most hours of the day, it is the best pattern. The sextuple pattern has high indices in most cases, and the quadruple pattern has a similar function to the sextuple one. Therefore, it can be concluded that the row and scattered patterns create better comfort conditions than the others. The results of this research can be used by architects, landscape designers, and urban designers. In this research, different patterns of trees have been compared, so future research can involve comparison of other plantings such as grass and shrubs and of the effects of different planting patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Comfort
  • Planting Pattern
  • Open Space
  • Envi-met
  • PMV Index
Abdi, B., Hami, A. and Zarehaghi, D. (2020). Impact of small-scale tree planting patterns on outdoor cooling and thermal comfort. Sustainable Cities and Society56, p.102085.
Aboelata , A. and Sodoudi, S. )2019(. Evaluating urban vegetation scenarios to mitigate urban heat island and reduce buildings' energy in dense built-up areas in Cairo. Building and Environment166, p.106407.
Ashrae, A.H.-F., 1997. American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers. Inc. Atlanta.
El-Bardisy, W.M., Fahmy, M. and El-Gohary, G.F. (2016). Climatic sensitive landscape design: Towards a better microclimate through plantation in public schools, Cairo, Egypt. Procedia-Social and Behavioral Sciences216(October 2015), pp.206-216.
Fanger, P. O. (1970). Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering. Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering
Gromke, C., Blocken, B., Janssen, W., Merema, B., van Hooff, T., & Timmermans, H. (2015). CFD analysis of transpirational cooling by vegetation: Case study for specific meteorological conditions during a heat wave in Arnhem, Netherlands. Building and environment83, 11-26.
Haashemi, S., Weng, Q., Darvishi, A., & Alavipanah, S. K. (2016). Seasonal variations of the surface urban heat island in a semi-arid city. Remote Sensing8(4), 352.
Hami, A., Abdi, B., Zarehaghi, D., & Maulan, S. B. (2019). Assessing the thermal comfort effects of green spaces: A systematic review of methods, parameters, and plants’ attributes. Sustainable Cities and Society49, 101634.
Hwang, Y. H., Lum, Q. J. G., & Chan, Y. K. D. (2015). Micro-scale thermal performance of tropical urban parks in Singapore. Building and Environment94, 467-476.
Iran Meteorological Organization. (2020). Retrieved 13 August 2020, from https://irimo.ir/eng/index.php
Jansson, C. E. J. P., Jansson, P. E., & Gustafsson, D. (2007). Near surface climate in an urban vegetated park and its surroundings. Theoretical and Applied Climatology, 89(3), 185-193.
Johansson, E., Spangenberg, J., Gouvêa, M. L., & Freitas, E. D. (2013). Scale-integrated atmospheric simulations to assess thermal comfort in different urban tissues in the warm humid summer of São Paulo, Brazil. Urban Climate, 6, 24-43.
Karimimoshaver,M., Ahmadi, M.A., Aram, F., & Mosavi, A. (2020). Urban views and their impacts on citizens: A grounded theory study of Sanandaj city. Heliyon, 6 (10). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05157
Karimimoshaver, M., Mansouri, S.A. and Adibi, A.A. (2010). the Relationship between Urban Landscape and Position of Tall Buildings in the City, BAGH-e NAZAR. Vol. 7, No. 13: 89-99 [in Persian]
Karimimoshaver, M., Khalvandi, R., & Khalvandi, M. (2021). The effect of urban morphology on heat accumulation in urban street canyons and mitigation approach. Sustainable Cities and Society, 73, 103127. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103127
Karimimoshaver, M. and Shahrak, M. S. (2022). The effect of height and orientation of buildings on thermal comfort. Sustainable Cities and Society, 79, 103720. https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103720
Khalvandi, R., & Karimimoshaver, M. (2023). The optimal ratio in the street canyons: Comparison of two methods of satellite images and simulation. Building and Environment, 109927. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109927
Lee, H., Mayer, H. and Chen, L. (2016). Contribution of trees and grasslands to the mitigation of human heat stress in a residential district of Freiburg, Southwest Germany. Landscape and Urban Planning148, pp.37-50.
Morakinyo, T.E. and Lam, Y.F. (2016). Simulation study on the impact of tree-configuration, planting pattern and wind condition on street-canyon's micro-climate and thermal comfort. Building and Environment103, pp.262-275.
Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society108(455), 1-24.
Oliveira, S., Andrade, H., & Vaz, T. (2011). The cooling effect of green spaces as a contribution to the mitigation of urban heat: A case study in Lisbon. Building and environment46(11), 2186-2194.
Perini, K., Chokhachian, A., & Auer, T. (2018). Green streets to enhance outdoor comfort. In Nature based strategies for urban and building sustainability (pp. 119-129). Butterworth-Heinemann.
Salata, F., Golasi, I., de LietoVollaro, A. and de LietoVollaro, R. (2015). How high albedo and traditional buildings’ materials and vegetation affect the quality of urban microclimate. A case study. Energy and Buildings99, pp.32-49.
Salata, F., Golasi, I., Petitti, D., de Lieto Vollaro, E., Coppi, M., & de Lieto Vollaro, A. (2017). Relating microclimate, human thermal comfort and health during heat waves: An analysis of heat island mitigation strategies through a case study in an urban outdoor environment. Sustainable Cities and Society30, 79-96.
samadpour shahrak, M., karimimoshaver, M. (2022). The relationship between the placement of building blocks and wind flow at the pedestrian level. Journal of Environmental Studies, 48(1), 15-34. doi: 10.22059/jes.2022.331141.1008229 [in Persian]
Srivanit, M. and Jareemit, D. (2020). Modeling the influences of layouts of residential townhouses and tree-planting patterns on outdoor thermal comfort in Bangkok suburb. Journal of Building Engineering30, p.101262.
Su, W., Zhang, Y., Yang, Y. and Ye, G. (2014). Examining the impact of greenspace patterns on land surface temperature by coupling LiDAR data with a CFD model. Sustainability6(10), pp.6799-6814.
Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M. and van den Dobbelsteen, A. (2015). Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and environment83, pp.65-78.
Teshnehdel, S., Akbari, H., Di Giuseppe, E., & Brown, R. D. (2020). Effect of tree cover and tree species on microclimate and pedestrian comfort in a residential district in Iran. Building and Environment178, 106899.
Zhang, L., Zhan, Q. and Lan, Y. (2018). Effects of the tree distribution and species on outdoor environment conditions in a hot summer and cold winter zone: A case study in Wuhan residential quarters. Building and Environment130, pp.27-39.