نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 طراحی شهری، معماری و شهرسازی، تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

بیان مسأله: فضاهای شهری به‌ویژه در بافت‌های تاریخی، تحولی را از سر گذرانده‌اند که حاصل فرآیندهای معنازدایی و ارائه صورت‌بندی‌های جدید از بافت‌های ناکارآمد شهری است. فرآیندی که به افول کیفیت و به‌تبع آن دگرگونی زندگی روزمرة ساکنین در این بافت‌ها می‌انجامد. از آن روی که فضاهای سینماتیک به‌عنوان یک فضای برساخته، به بهترین نحو، منطق سرشت‌نمای بازنمایی زندگی روزمرة شهری را منعکس می‌کنند، نگاه به فضاهای شهری از دریچة سینما، شاید ره‌یافتی باشد که شیوة نوینی از مواجهه با فضا و تاریخ را ممکن می‌کند.

هدف: شناسایی و طبقه‌بندی مضامین شهری و الگوهای غالب زیست روزمرة ساکنین بافت تاریخی تهران، از خلال داده‌های تصویری و روایی فیلم‌های سینمای ایران هدف اصلی پژوهش است.

روش: نوشتار حاضر از روش‌شناسی تحلیل مضمون بهره می‌برد و می‌کوشد تا نگرشی نوین نسبت به تحولات فضایی در محدوده تاریخی تهران اتخاذ نماید. برای این منظور تعداد 30 اثر سینمایی داستانی از سینمای ایران بین سال‌های 1398- 1343 به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، سینمای ایران تصویری واجد معنا از ارتباط میان سیر تحول فضاهای شهری و الگوهای زیست روزمرة ساکنین بافت‌ تاریخی تهران، ارائه می‌نماید. این الگوها در قالب پنج مضمون با عناوین استحالة شهری، تحولات بافت اجتماعی محلات تاریخی تهران، گشتن و کاویدن در شهر، زندگی جمعی در خانة کاروانسراگونه و مقاومت در متن زندگی روزمرة محلات تاریخی‌ تهران صورت‌بندی می‌گردد. به نظر می‌رسد که تصویر بازنمایی‌شده از زندگی روزمرة ساکنین این محدوده در فیلم‌های سینمای ایران، با عبور از دهه‌های 70 و 80 به شدت دچار خدشه شده و فضاهایی که روزگاری به عنوان جایگاه تعاملات روزمره و شکل‌گیری کنش و دادخواهی بازتاب می‌یافتند، امروزه با تزریق معنای جدید به درون بافت و دستکاری تصویر ذهنی شهروندان از این محدوده، به فضاهایی ناامن و جدا افتاده از جریان زندگی شهر بدل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evolution of the image represented by the historical fabric of Tehran in Iranian cinema

نویسندگان [English]

  • sara farahpoor 1
  • Sina Razzaghi Asl 2

1 ,master of urban designe

2 urban design, Architecture and Urbanism, Shahid Rajayi, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background:

Urban spaces, especially in historical contexts, have undergone a transformation that is a result of de-semantic processes and new formulations of urban declined areas. A process that has led to a decline in quality and transformation of the everyday life of inhabitants in these areas. Since cinematic spaces best reflect the nature of urban everyday life, looking at urban spaces through the lens of cinema, may be an approach that enables a new way of encounter with space and history.

Objectives:

To identify and classify urban themes and the dominant patterns of everyday life of the inhabitants of Tehran's historical fabric, through visual data and narratives of Iranian films.

Method:

Utilizing the method of thematic analysis in the study of Iranian cinema, this research tries to adopt a new approach on spatial transformation in this area. For this purpose, 30 films from Iranian cinema between the years of 1343-1398, were selected as the sample volume.

Conclusion:

Findings show that the Iranian cinema is able to provide a rich image of the relationship between the evolution of urban spaces and the patterns of urban everyday life of Tehran`s historical area. These patterns are formulated in five themes in the following titles: urban transformation, the conversion of social context in Tehran's historical area, wandering around in the city, social life of a caravanserai house and the act of resistance in urban everyday life of Tehran's historical area. It seems that in the recent decades, the represented image of everyday interactions in historical area of Tehran in Iranian films, has been severely damaged. Spaces that were once reflected as a place of everyday interactions, praxis and litigation, today are represented insecure and isolated, as a result of injecting new meaning into the urban context and manipulating with the mental image of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran`s historical fabric
  • Iranian Cinema
  • urban everyday life
  • urban spaces transformation process