نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از متغیرهای مهم کیفیت زندگی در میان ساکنان یک جامعه، سرمایه اجتماعی است، این سازه تحت تأثیر عوامل مختلف دچار فرسایش یا افزایش خواهد شد. مسکن یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی است که می‌توان زیستِ ساکنان آنرا بر حسب میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار داد. مسئله پژوهش حاضر، ارتباط میان عوامل نرم زیست (جامعه‌شناختی) با وضعیت سرمایه اجتماعی در بین ساکنان مسکن مهر بهاران شهر سنندج است. متغیرهای عمده پژوهش بر اساس چارچوب نظری پاتنام، بوردیو، فوکویاما و کلمن صورت‌بندی شده است و به لحاظ روش‌شناسی این پژوهش در سنت کمی و براساس روش پیمایش صورت پذیرفته و از ابزارِ پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی مسکن مهر شهر سنندج در سال 1399 است و تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران و شیوه نمونه‌گیری نیز به‌صورت دو مرحله‌ای ابتدا نمونه‌گیری خوشه‌ای و سپس نمونه‌گیری تصادفی انجام شد که بر اساس آن 420 نفر افراد بالای 18 سال انتخاب شدند. صحت داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های اعتبار صوری و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گفت و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS Ver23 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین‎ متغیرهای ‎سطح‎ ‎فرهنگآپارتمان‌نشینی، درجه روابط همسایگی، سطح آشنایی با محیط اجتماعی، رضایت از محل سکونت، دسترسی به امکانات و کیفیت خدمات شهری و زیرساخت‎ها و متغیرهای‎ ‎زمینه‌ای‎ ‎‏(سابقه سکونت، درآمد و وضعیت تأهل) با ‎سرمایه‎ ‎اجتماعی‎ ‎ساکنان مسکن مهر رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از آماره نشان داد که بین متغیرهای روابط اجتماعی، نوع سکونت و متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنسیت، شغل، تحصیلات) با سرمایه اجتماعی ساکنان رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز حاکی از آنست که متغیرهای فرهنگ آپارتمان‌نشینی، روابط همسایگی و سطح ‏آشنایی بر سرمایه اجتماعی ‏ساکنان مسکن مهر تاثیرگذار بوده و حدود 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح تبیین نموده‌اند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social capital as a sustainable living environment among the residents of Mehr housing (Case study: Mehr housing Baharan Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • hossein daneshmehr 1
  • saaied khani 2
  • vorya molasalimi 3

1 Associate Professor

2 Assistant Professor of Sociology, University of Kurdistan

3 Master of Sociology, University of Kurdistan

چکیده [English]

The present study is generally conducted in the field of sociological factors and the status of social capital. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the sociological factors and contexts affecting the status of social capital among the residents of Mehr Baharan Housing in Sanandaj. For this purpose, all residents of Mehr Baharan housing in Sanandaj have been studied as a statistical population.In terms of methodology, the research is of survey-applied type, based on descriptive-correlation methods. The data required for the research were collected through the distribution of a researcher-made questionnaire. The formal validity of the questions was confirmed by experts. The reliability of the questions was calculated by Cronbach's alpha method and Pearson correlation, independent t-test, ANOVA and multivariate regression tests were used to test the research hypotheses. The research findings in statistical software confirmed the research hypotheses, meaning that there was a positive relationship between the level of apartment culture, the degree of neighborhood relations, the level of familiarity with the social environment, satisfaction with residence and social capital of residents. There was also a positive and significant relationship between access to facilities and quality of urban services and infrastructure with the social capital of residents, but no significant relationship was observed in the dimension of social relations. Also, no significant relationship was observed between the type of housing and social capital of the residents and only there was a significant relationship in terms of spatial affiliation. There was a positive and significant relationship between contextual variables (residence history, income and marital status) and social capital of residents. (Spatial affiliation, social cohesion and social relations) and a positive and significant relationship was observed between the residents 'marital status, but there was a significant relationship between the variables (age, gender, occupation, education) and residents' social capital. According to multivariate regression analysis, the variables of apartment culture, neighborhood relations and level of familiarity affected the social capital of Mehr housing residents and explained about 32% of the changes in the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Social Capital"؛ sustainable living"؛ Mehr Housing"؛
  • "؛ Baharan"؛
  • "؛ Sanandaj"