نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

10.34785/J011.2022.020

چکیده

افزایش تعداد ساختمان­های بلندی که با فرم­های گوناگون در معابر نه چندان عریض شهرها ساخته می­شوند، لزوم توجه دو­چندان به این بنا­ها را مطرح ‌می‌سازد. در پژوهش حاضر با تمرکز بر احساس فشار روانی که از رؤیت ساختمان­های بلند مرتبه در منظر شهری ایجاد و به طور روزمره توسط افراد حس می­شود، تأثیر پارامتر­های مرتبط با قواره و منظر ساختمان­های بلند بر مؤلفه­های ادراکی_روانی مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر پس از استخراج متغیر­های روانی متأثر از قواره و منظر ساختمان­های بلند با روش تحقیق کتابخانه­ای_ اسنادی، در روش تحقیقی پیمایشی به ارزیابی تأثیر متغیر­های مرتبط با قواره و منظر قابل رؤیت ساختمان بلند نمونه موردی این پژوهش بر متغیر­های روانی پرداخته شد. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه فضایی ساختمان، فشار روانی در نزد شرکت­کنندگانی که با این ساختمان­ها مواجه می­شوند، بیشتر شده و رضایت از فشار روانی کاهش می­یابد. همچنین به منظور کشف خصیصه­های زیر بنایی متغیر­های ادراکی، از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد و نتایج نیز نشان داد که متغیر­های ادراکی 16 گانه در قالب چهار کیفیت گروه­بندی شدند: خوشایندی، افسرده­کنندگی، سرسبزی و چشمگیری. تأثیر زاویه فضایی ساختمان بر میزان افسرده­کنندگی منظره نیز گویای آن بود که با افزایش زاویه فضایی ساختمان، منظره دلگیر و افسرده­کننده می­شود اما تأثیر درختان و پوشش گیاهی بر این کیفیت محیطی، مستلزم تحقیقات بیشتری است. در ادامه پژوهش، فشار روانی برج زاگرس (نمونه موردی) بر شرکت­کنندگانی که از خیابان­های مختلف با برج مواجه می­شوند (مقایسه با استاندارد بین المللی) مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت که نتایج این بخش نیز نشان داد که تصاویر تهیه شده از خیابان بین­النهرین، از منظر شرکت­کنندگان با کمترین میزان فشار روانی و بالاترین میزان رضایت و برعکس تصاویر تهیه شده از موقعیت­های حد واسط عارف و طالقانی، جهان­نما و حد واسط میرزاده­عشقی و جهان­نما با بیشترین میزان فشار روانی و نارضایتی ادراک شده­اند. بنابراین این گونه به نظر می­رسد که از منظر خیابان­های نام برده تأثیر برج بر فشار روانی ادراکی شرکت­کنندگان کمتر مورد توجه بوده­است. این روش می تواند در صورت انجام مطالعات تکمیلی، به عنوان ابزاری کاربردی مورد استفاده تصمیم گیران شهری در بحث مکانیابی ساختمان های بلند قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of visible Configuration and scape of tall buildings from urban pathways on the perceptual-psychological reactions of people (Case study: Zagros Tower in Hamedan)

نویسنده [English]

 • pooria saadativaghar

Department of architecture, Faculty of Civil Engineering & Architecture, University of Malayer, Malayer, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- Using the quantitative method of oppression analysis of tall buildings, one can judge the location of an urban tall building.
- A quantitative study of the psychological effects of tall buildings can be a complementary method to laboratory studies in this field.
- Using the EFA method, the underlying characteristics of perceptual-psychological variables were grouped in terms of quality as pleasant, depressing, green, or remarkable.
 
Introduction
In recent decades, humanity has moved towards the vertical expansion of cities with the help of significant advances in technology and the construction industry and for various reasons such as population growth, scarcity, high cost of land, and profitability. This issue is expanding into most countries and is not specific to advanced, rich industrialized ones. The expansion takes place at a higher rate in developed countries and at a lower rate in developing countries. The experience of examining these buildings demonstrates that besides their benefits, they create many problems for their residents and citizens who encounter them on urban roads, which has caused people’s dissatisfaction to some extent. The country of Iran is not exempt from this issue and has experienced these high-rise constructions (although at a lower rate) for several decades.
However, the regulations concerning high-rise buildings in Iran have not yet been fully compiled in all aspects of these buildings, and there are shortcomings in this field that need to be reviewed and evaluated by experts.
Theoretical Framework
The increase in the number of tall buildings that are built in various forms in the narrow streets of cities raises the need to pay attention to these buildings. These various buildings impose many effects on the city and citizens by being established in different urban areas. The current research is based on an aspect of the perceptual and psychological effects of these buildings under the title of oppression (psychological effects) on the city and citizens, which is usually less noticed by architectural and urban planning experts in cities. This subtle, significant effect of tall buildings is felt by citizens as they walk in the city streets and see the buildings, and in the long run, living in such places can create and stimulate many psychological problems for people and endanger their mental health. The present study is aimed at this important practical issue in the field of psychology of urban environments (along with tall buildings).
In fact, the present study investigates the effect of configuration-related parameters and the tall building landscape on the perceptual and psychological components by focusing on the citizens’ feeling of oppression that is created by the tall buildings in the urban landscape on a daily basis.
Methodology
The present survey discussed the impacts of the variables concerning the appearance and visible view of tall buildings in the case study on psychological variables after extracting the psychological variables affected thereby with the library-document research method.
 
Results and Discussion
The results reported in this section demonstrated that with an increase in the solid angle of the building, the participants who encounter these buildings undergo more suppression, and satisfaction with the oppression decreases. In order to discover the underlying properties of perceptual variables, exploratory factor analysis was used, and the results indicated that the sixteen perceptual variables could be grouped into four categories in terms of quality: pleasant, depressing, green, and remarkable. Moreover, the effect of the solid angle of the building on the depression rate in the landscape demonstrated that the landscape becomes unpleasant and depressing as the solid angle of the building increases, but the effect of trees and vegetation on this environmental quality requires further research.
The rest of the study is dedicated to a comparison of the oppression of the Zagros tower (the subject of the case study) on the participants who face the tower from different streets (to the relevant international standard).
The results reported in this section also demonstrated (according to the mean statistics) that the pictures taken from Beynolnahreyn Street exhibit the lowest level of oppression and the highest level of satisfaction, from the participants’ point of view. Conversely, the pictures taken between Aref and Taleghani, on Jahannama, and between Mirzadeh Eshghi and Jahannama were perceived with the highest degree of oppression and dissatisfaction. Therefore, it seems that from the perspective of the above streets, the impact of the tower on participants’ perceived psychological pressure (oppression) has received less attention.
Conclusion
This method can be used as a practical tool by urban decision-makers to locate tall buildings (with the aim of psychological sustainability of the urban landscape) if further studies are carried out.
Acknowledgment
I would like to express my gratitude to Dr. M. Asgarzadeh, senior researcher at Harvard University, who shared with us a copy of SPCONV and guided us throughout this study. This article is based on the research project titled "The effect of visible Configuration and scape of tall buildings from urban pathways on the perceptual-psychological reactions of people (Case study: Zagros Tower in Hamedan)" which is being conducted by the author in Department of architecture, Faculty of Civil Engineering & Architecture, University of Malayer, Malayer, Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • tall building
 • oppression
 • sphere of human vision
 • tall building configuration and scape
- Alkhresheh, M. M. (2007). Enclosure as a function of height-to-width ratio and scale: Its influence on user’s sense of comfort and safety in urban street space (doctoral dissertation). Gainesville, FL: Department of Urban and Regional Planning: University of Florida. Retrieved July 29, 2009 from http://etd.fcla.edu/UF/UFE0019676/alkhresheh_m.pdf.
- Al-kodmany, K. (2012). Guidelines for Tall Buildings Development. International Journal of High-Rise Buildings, 1(4), 255-269.
- Al-Kodmany, K. (2017). Understanding Tall Buildings; A Theory of Placemaking. New York: Routledge, Taylor & Francis Geroup.
- Asgarzadeh, M., Koga, T., Hirate, K., Farvid, M., & Lusk, A. (2014). Investigating oppressiveness and spaciousness in relation to building, trees, sky and ground surface: A study in Tokyo. Landscape and Urban Planning, 131, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.07.011.
- Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J., & Hirate, K. (2009). A transdisciplinary approach to oppressive cityscapes and the role of greenery as key factors in sustainable urban development. 2009 IEEE Toronto International Conference Science and Technology for Humanity (TIC-STH), Toronto, Canada, 1042-1047, doi: 10.1109/TIC-STH.2009.5444528.
- Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J., & Hirate, K. (2010). Investigating green urbanism; building oppressiveness. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 9(2), 555–562. https://doi.org/10.3130/jaabe.9.555.
- Asgarzadeh, M., Lusk, A., Koga, T., & Hirate, K. (2012). Measuring oppressiveness of streetscapes. Landscape and Urban Planning, 107, 1– 11. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.04.001.  
- Bokharaee, S. (2017). Oppressive Environments: an Analytical Investigation of the Role of Buildings and Settings. Soffeh, 27(2), 5-20. [in Persian]
- Bond, L., Kearns, A., Mason, P., Tannahill, C., Egan, M., & Whitely, E. (2012). Exploring the relationships between housing, neighborhoods and mental wellbeing for residents of deprived area. BMC Public Health, 12, 48. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-48
- Christie-Mizell, C.A., L.C. Steelman & J. Stewart. (2003). Seeing their surroundings: the effects of neighborhood setting and race on maternal distress. Soc. Sci. Res, 32, 402–428.
- Delbosc, A. (2012). The role of well-being in transport policy. Transport Policy, 23, 25–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.06.005.
- Diez Roux, A.V., & Mair, C. (2010). Neighborhoods and health. Ann N Y Acad Sci, 1186,125-45. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.05333.x.
- Dong, H., & Qin, B. (2017). Exploring the link between neighborhood environment and mental wellbeing: A case study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning, 164, 71–80.
- Dupere, V., & D.D. Perkins. (2007). Community types and mental health: amultilevel study of local environmental stress and coping. Am. J. Community Psychol, 39, 107– 119.
- Evans, G. (2003). The built environment and mental health. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80, 536–555. http://dx.doi.org/10. 1093/jurban/jtg063.
- Evans, G. W., & Cohen, S. (1987). Environmental Stress .In D. Stokols, I. Altman (Eds), Hanbook of Environmental Psychology. New York: Wiley, 571-610.
- Evans, G. W., Wells, N. M., Chan, H. Y., & Saltzman, H. (2000). Housing quality and mental health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 526-530. doi:10.1037/0022-006X.68.3.526
- Faris, R. E. L., & Dunham, H. W. (1939), Mental disorders in urban areas: an ecological study of schizophrenia and other psychoses. England, UK: Univ.Chicago Press, Oxford.
- Francis, J., Wood, L. J., Knuiman, M., & Giles-Corti, B. (2012). Quality or quantity? Exploring the relationship between Public Open Space attributes and mental health in Perth, Western Australia. Social Science & Medicine, 74, 1570–1577. http://dx.doi. org/10.1016/j.socscimed.2012.01.032.
- Freeman, H. (2008). Housing and mental health. In H. Freeman & S. Stansfeld (Eds.), The impact of the environment on psychiatric disorder. London, England: Routledge, 210-241.
- Gehl, J. (1971). Life between Buildings. Washington, D.C.: Island Press.
- Ghamari, E., Talischi, G., & Dejdar, O. (2018). Analytical Approach to Investigate the Gender and Its Differences in Understanding Physical Space, Case Study: Cultural Centers in Tehran. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(21), 77-86. [in Persian]
- Halpern D. (1995). Mental Health and the Built Environment. London, England: Taylor and Francis.
- Hiyoshi, S., & Takei, M. (1990). A study on the sense of oppression by a large scale building in consideration of the effect of environmental buildings and on the limit of allowance. In Summaries of technical papers of Annual Meeting Architectural Institute of Japan. D, Environmental engineering, 23–24 (Japanese).
- Hwang, T. (2007). A study of the oppressive feeling in urban space (PhD dissertation). Department of Architecture, Graduate School of Engineering, Tokyo University (Japanese).
- Jacobs, J. (1963). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House Publishing.
- Jones-Rounds, M. L., Evans, G. W., & Braubach, M. (2013). The interactive effects of housing and neighbourhood quality on psychological well-being. Journal of Epidemiology and Community Health, 0, 1-5. http://dx.doi.org/10.1136/jech- 2013-202431.
- Kasl, S. V., Will, J., White, M., & Marcuse, P. (1982). Quality of the residential environment and mental health. Advances in environmental psychology, 4, 1-30.
- Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2003). Neighborhoods and health. New York: Oxford University Press,
- Kim, D. (2008). Blues from the neighborhood? Neighborhood characteristics and depression. Epidemiol. Rev, 30, 101–117.
- Latkin, C. A., & Curry, A. D. (2003). Stressful neighborhoods and depression: A prospective study of the impact of neighborhood disorder. Journal of Health and Social Behavior, 44(1), 34-44. doi:10.2307/1519814
- Leventhal, T., & Newman, S. (2010). Housing and child development. Child and Youth Services Review, 32, 1165-1174. doi:10.1016/j.childyouth.2010.03.008
- Lovejoy, K., Handy, S., & Mokhtarian, P. (2010). Neighborhood satisfaction in suburban versus traditional environment: An evaluation of contributing characteristics in eight California neighborhoods. Landscape and Urban Planning, 97, 37–48. http://dx.doi. org/10.1016/j.landurbplan.2010.04.010.
- M. Barr, J. (2020). Urban Umami or Urban Appakukan?: The Psychology of Streetscapes. Retrieved Retrieved August 10, 2022, from https://buildingtheskyline.org/tag/oppression/
- Mair, C., Diez Roux, A. V., & Galea, S. (2008). Are neighbourhood characteristics associated with depressive symptoms? A review of evidence. Journal of Epidemiology & Community Health, 62, 940–946. http://dx.doi.org/10.1136/jech. 2007.066605.
- Mazumder, R., Spiers, HJ., & Ellard, CG. (2020). Exposure to high-rise buildings negatively influences affect: evidence from real world and 360-degree video. Cities & Health. https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1839302.
- McCarthy, P., Byrne, D., Harrison, S., & Keithley, J. (1985). Housing type, housing location and mental health. Social psychiatry, 20(3), 125-130.‏
- Meyers, L.S., Gamst, G., & Guarino, A.G. (2012). Applied multivariate research: design and interpretation. Translated by Hasan Pasha Sharifi et al.. Tehran: Roshd. [in Persian]
- Mirgholami, M., Gharehbaglou, M., & nowzamani, N. (2017). The Assessment of Social and Physical Dimensions of Neighborhood Environment on Residents’ Mental Health and Wellbeing case study: Roshdiyeh Neighborhood of Tabriz. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 22(2), 63-74. doi: 10.22059/jfaup.2017.232419.671695. [in Persian]
- Momeni, m. & Ghayoumi, A.F. (2017). Statistical analysis with spss (11th ed). Tehran: Author. [in Persian]
- Natsuaki, M.N. et al., (2007). African American children’s depressive symptoms: the prospective effects of neighborhood disorder, stressful life events, and parenting. Am. J. Community Psychol, 39, 163–176.
- Nelessen, A. (1993). Visions for a New American Dream (Chicago, IL, Planners Press). New York: Routledge, Taylor & Francis Geroup, 2017.
- Nichol, J., & Wong, M. (2004). Modeling urban environmental quality in a tropical city. Landscape and Urban Planning, 73, 49–58.
- Nourtaghani, A., Pourdeihimi, S., Saleh Sedqhpour, B., & Nazari, A. (2017). Decoding Turkmen Homes: Development of an Inventory for Measuring Meaning Organization. Journal of housing and rural environment (JHRE), 35 (156), 3-14. [in Persian]
- OHNO, R., SUflUCHI, R., & INAGAMI, M. (2003). A METHOD OF CONTINUOUS RATING FOR PSYCHOLOGICAL IMPACT WHILE MOVING THROUGH EXTERIOR SPACE:A study on description method of ambient visual information and its application(part2). JArchi し. Ptann, AIJ, 570,65−69. (Japanese).
- Pfeiffer, D., & Cloutier, S. (2016). Planning for happy neighborhoods. Journal of the American Planning Association. 82(3), 267–279. http://dx.doi.org/10.1080/ 01944363.2016.1166347.
- Phillips, D. R., Siu, O., Yeh, A. G., & Cheng, K. H. (2005). The impacts of dwelling conditions on older persons’ psychological well-being in Hong Kong: the mediating role of residential satisfaction. Social Science & Medicine, 60(12), 2785-2797. doi:10.1016/j.socscimed.2004.11.027
- Rezazadeh, R. (2004). The Role of Architecture in Association with Meanings and Concept Transporting (barresie naghshe memari dar tadaeie maani vaenteghale mafahim). HONAR-HA-YE-ZIBA, 48. 18-37.
- Rollings, K.A., Nancy, M.W., Evans, G.W., Bednarz, A., & Yang, Y. (2017). Housing and neighborhood physical quality: Children's mental health and motivation. Journal of Environmental Psychology, 50,17-23
- Ross, C. E., Reynolds, J. R., & Geis, K. J. (2000). The Contingent Meaning of Neighborhood Stability for Residents’ Psychological Well-Being. American Sociological Review, 65(4), 581–597. https://doi.org/10.2307/2657384
- Ross, C.E., & J. Mirowsky. (2001). Neighborhood disadvantage, disorder, and health. J. Health Soc. Behav, 42, 258–276.
- Salingaros, N. (2000). Complexity and urban coherence. Journal of Urban Design, 5(3), 291-316.
- Samavatekbatan, A., Gholami, S. and Karimimoshaver, M. (2016). Assessing the visual impact of physical features of tall buildings: Height,top, color. Environmental Impact Assessment Review, 57, 53–62.
- Schieman, S., & Meersman, S. C. (2004). Neighborhood problems and health among older adults: received and donated social support and the sense of mastery as effect modifiers. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 59(2), S89–S97. https://doi.org/10.1093/geronb/59.2.s89
- Schmidt, D. E., & Keating, J. P. (1979). Human crowding and personal control: An integration of the research. Psychological Bulletin, 86(4), 680–700.
- Stamps, A. E., & Smith. (2002). Environmental enclosure in urban settings. Environ-ment and Behaviour, 34(6), 781-794.
- Sternberg, E. (2000). An integrative theory of urban design. J. Am. Plan. Assoc, 66, 265–278.
- Tabatabaian, M., & Tamannaee, M. (2014). Investigation the Effect of Built Environments on Psychological Health. Armanshahr Architecture & Urban Development, 6(11), 101-109. [in Persian]
- Takei, M., & Oohara, M. (1977a). Experimental study on measurement of the sense of oppression by a building: (Part-1) psychological analysis of the sense of oppression caused by a building and the device for the experiment. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 261, 105–114 (Japanese).
- Takei, M., & Oohara, M. (1977b). Experimental study on measurement of the sense of oppression by a building: (Part-2) selection process of the physical scale and proposal of the equation for estimating the sense of oppression caused by a building in housing area. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 262, 103–113 (Japanese).
- Takei, M., & Oohara, M. (1978). Experimental study on measurement of the sense of oppression by a building: (Part-3) consideration of the distance to a building, and relation between color effect of exterior wall and the sense of oppression. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 263, 71–80 (Japanese).
- Takei, M., & Oohara, M. (1981). Experimental study on measurement of the sense of oppression by a building: (Part-4) Estimation of a Permissible Value of the Sense of Oppression and Conclusion of this Study. Transactions of the Architectural Institute of Japan, 310, 98-106.
- Truong, K.D., & S. Ma. (2006). A systematic review of relations between neighborhoods and mental health. J. Ment. Health Policy Econ, 9, 137–154.
- Vaid, U., & Evans, G. W. (2017). Housing quality and health: An evaluation of slum rehabilitation in India. Environment and Behavior, 49(7), 771–790. https://doi.org/10.1177/0013916516667975
- Zarghami, E., Ghanbaran, A., Karimi Moshaver, M., & Saadati Vaghar, P. (2020b). Evaluation of the Impact of Components Related to Configuration, Vegetation and Position of the Complex Tall building (Surrounding the Passages) on Citizens' Mental Health. Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 8(2), 130-95. doi: 10.22061/jsaud.2020.4427.1320. [in Persian]
- Zarghami, E., Ghanbaran, A., Karimimoshaver, M., & SaadatiVaghar, P. (2020a). Investigating the Visual-Psychological Pollution of Tall Buildings through Fish Eye Images and Citizen's Opinion; Case Study: Pastor and Jahannama Tower in Hamadan. Armanshahr Architecture & Urban Development, 13(32), 143-159. doi: 10.22034/aaud.2019.147680.1675. [in Persian]
- Zarghami, E., Ghanbaran, A., Karimimoshaver, M., & Saadativaghar, P. (2019d). EFFECT OF HEIGHT AND COLOR OF TALL BUILDINGS ON THE PERCEIVED PSYCHOLOGICAL RESTORATION OF RESIDENTS. Journal of Architectural and Planning Research, 36(4), 321–342. https://www.jstor.org/stable/27098715
- Zarghami, E., Karimimoshaver, M., Ghanbaran, A., & SaadatiVaghar, P. (2019c). Assessing the oppressive impact of the form of tall buildings on citizens: Height, width, and height-to-width ratio. Environmental Impact Assessment Review, 79(Complete). https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106287
- Zhang, Z., & Zhang, J. (2017). Perceived residential environment of neighborhood and subjective well-being among the elderly in China: A mediating role of sense of community. Journal of Environmental Psychology, 51, 82–94. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.004