نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شوراهای اسلامی و شهرداری ها ارکان اصلی اداره شهرها را در ایران تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد سیاستگذار در قوانین فرادست باعث شده تا این شوراها بر فرایندها و عملکرد مدیریت شهری تاثیرات قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی عملکرد مدیریت شهری تابعی از تصمیمات و سیاست های مصوب این نهاد باشد لذا ضروریست به منظور آسیب شناسی عملکرد و تدوین راهبردهای رفع آسیب، این نهاد مورد ارزیابی قرار بگیرد و طبیعتا موثرترین ابزار ارزیابی عملکرد شوراها را مصوبات آنها تشکیل می دهد. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و تحلیل کمی و کیفی محتوای آنها می باشد. این تحقیق از نوع تحقیق های تحلیل محتوی می باشد. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روشهای میدانی و اسنادی گردآوری شده است. مهمترین مرجع داده های مورد نیاز را سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مصوبات شورای دوره پنجم شهر تهران تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شورای اسلامی دوره پنجم شهر تهران اگرچه بلحاظ شاخص های کمی موفقیت و رشد قابل ملاحظه ای را بدست آورده اما بررسی محتوی مصوبات نشان از عدم توفیق این شورا در انجام ماموریت های محوله در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد. بخش عمده ای از عملکرد این دوره از شورا را مصوباتی تشکیل می دهد که عملا تاثیر چندانی بر افزایش کیفیت زیست شهری نداشته و فاصله قابل توجهی بین نیازهای شهروندان و محتوی مصوبات شورای شهر تهران وجود دارد. همچنین تمرکز اصلی مصوبات شورا بر موضوعات شهرداری بیشتر از مسائل و موضوعات شهری بوده است. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی عبارتند از تمرکز شورا بر روی موضوعات نظارتی تا قانون گذاری، فاصله گیری از موضوعات سطحی و تئوریک و پرداختن به مشکلات اصلی شهر تهران و ارزیابی میزان عملیاتی شدن مصوبات قبلی شورا.

کلیدواژه ها: مصوبات، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، طرح، لایحه

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Evaluation of the regulations of fifth periods of the Islamic Council of Tehran

نویسندگان [English]

  • Arastoo Yari hesar 1
  • Ali Dashti 2

1 Associated professor of Geography at University of Mohaghegh Ardabili

2 Assisstant proffessor of public low-islamic azad university, central branch

چکیده [English]

Islamic councils and municipalities are the main pillars of city administration in Iran. The importance and position of the Islamic Council of Cities as a policy-making body in the above laws has caused these councils to have significant effects on the processes and performance of urban management, and in other words, the performance of urban management is a function of the decisions and policies approved by this body, so it is necessary in order to harm This body should be evaluated for performance analysis and formulation of damage removal strategies, and naturally, the most effective tool for evaluating the performance of councils is their approvals. Based on this, the purpose of this research is to evaluate the approvals of the Islamic Council of Tehran in the fifth period and to analyze their contents quantitatively and qualitatively. This research is a type of content analysis research. The data required in this research has been collected by field and documentary methods. The most important reference for the required data is the comprehensive system of approvals of the Islamic Council of Tehran. The statistical population of this research consists of all the approvals of the fifth term council of Tehran city. The results of this research show that the Islamic Council of the fifth term of the city of Tehran, although it has achieved considerable success and growth in terms of quantitative indicators, but the examination of the content of the approvals shows the failure of this council in carrying out the missions assigned in the Law on Organizations, Duties and Powers of Councils. is islamic A major part of the performance of this term of the council is made up of approvals that practically do not have much effect on increasing the quality of urban life, and there is a significant gap between the needs of citizens and the content of the approvals of the Tehran City Council. Also, the main focus of the Council's approvals has been on municipal issues rather than urban issues. Based on this, the suggested solutions include the focus of the council on regulatory issues up to legislation, distancing from superficial and theoretical issues, and addressing the main problems of Tehran city, and evaluating the operationalization of the council's previous approvals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: approvals
  • Tehran City Council
  • Tehran Municipality
  • plan
  • bill