مدیر مسئول


هوشمند علیزاده دانشیار دانشگاه کردستان

طراحی شهری

 • h.alizadehuok.ac.ir
 • 08733666771

سردبیر


کیومرث ایراندوست استاد دانشگاه کردستان

برنامه ریزی شهری

 • kau1348yahoo.com

مدیر داخلی


کیومرث حبیبی دانشیار دانشگاه کردستان

شهرسازی

 • habibi_kiyahoo.co.uk
 • 08733666772

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Nadhir Al-Ansari Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Luleå University of Technology, Sweden

Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Assefa M. Melesse Department of Earth and Environment, Florida International University

Water Resources Engineering

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Robert Musil Working Group Leader, Institute for Urban and Regional Research (Austrian Academy of Sciences), Vienna, Austria

human geography

اعضای هیات تحریریه


مصطفی بهزاد فر استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی شهری

 • behzadfariust.ac.ir
 • 02122046361

اعضای هیات تحریریه


جهانشاه پاکزاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

طراحی شهری

 • drpakzadyahoo.com
 • 02122046361

اعضای هیات تحریریه


پروین پرتوی استاد دانشگاه هنر تهران

شهرسازی

 • p.partoviart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار زبردست استاد پردیس هنرهای زیبا

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • zebardstut.ac.ir
 • 02166418899

اعضای هیات تحریریه


علی سلطانی استاد گروه شهرسازی دانشگاه شیراز

طراحی شهری

 • ali_soltani54yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل شیعه استاد دانشگاه علم و صنعت

شهرسازی

 • es_shiehiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


میر ستار صدر موسوی استاد دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • ssadrtabrizu.ac.ir
 • 04113392297

اعضای هیات تحریریه


مظفر صرافی استاد گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

شهرسازی

 • mozaffar_sarrafihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


حاجی حسین عزیزی استاد دانشگاه کردستان

زمین شناسی

 • hossien_aziziuok.ac.ir
 • 08716660073

اعضای هیات تحریریه


صدیقه لطفی استاد دانشگاه مازندران

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • s.lotfiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرشاد نوریان دانشیار دانشگاه تهران

شهرسازی

 • fnoorianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهرداد حجازی دانشیار- دانشگاه اصفهان

مهندسی عمران

 • mm.hejaziyahoo.com
 • 03117934029

اعضای هیات تحریریه


حسن سجادزاده دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

شهرسازی اسلامی

 • h.sajadzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


هیمن شهابی دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

سنجش از دور- GIS

 • h.shahabiuok.ac.ir

کارشناس نشریه


محمدبشیر رباطی .

طراحی شهری

 • brobatiuok.ac.ir