به اطلاع نوسندگان و علاقمندان به مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری می رساند که بر پایه آخرین رده بندی مجلات علمی پژوهشی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درجه تاثیر (IF) مجله معادل 0/022 می باشد . این موفقیت در نهمین جلسه شورای راهبری ISC مورخ 19 بهمن ماه 1392حاصل شده است .