از نویسندگان محترمی که قصد دارند مقالات خود را به مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری ارسال نمایند در خواست می شود فرمت تهیه مقاله مخصوص این نشریه را کاملا رعایت نمایند تا بررسی اولیه و داوری نهایی مقاله با تاخیر مواجه نگردد.