با توجه به تعدد موضوعی و نیز تعداد زیاد مقالات رسیده به مجله ، میانگین زمانی تعیین تکلیف مقالات 6 ماه است بنابر لازم است  موضوع و فرایند مقاله ( پذیرش اولیه توسط دبیر تخصصی ، تعیین داور از طرف هیات تحریریه ، گرفتن نتایج داوری و ارسال به نویسندگان) از طریق سامانه مجله پی گیری شود و از ارتباطات غیر معمول پرهیز گردد