با توجه به سیاستهای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور و دادن مجوز به نشریات علمی پژوهشی مبنی بر اخذ مبلغی جهت داوری مقالات و هزینه های بسیار زیاد چاپ و نشر مجلات و نیز دادن حق الزحمه داوری ، به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که ارسال مقاله به این مجله با پیش فرض پرداخت هزینه داوری مقالات از اول خرداد 92 باشد . بدیهی است بعد از این تاریخ در صورت تصویب موضوع در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور و اخذ مجوزهای مربوطه پرداخت این مبلغ از جانب نگارندگان مقالات الزامی است