باسلام.
با کمال مسرت به استحضار می رساند، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان در ارزیابی اخیر مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1395 با کسب رتبه Q1 و ضریب تاثیر 0.268 رتبه اول نشریات علمی- پژوهشی گروه هنر و معماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب کرده است.

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx