نویسنده گرامی

باسلام.

بر اساس مصوبه هیئت تحریریه نشریه، ارسال همزمان بیش از 3 مقاله از هر نویسنده مجاز نیست. و نیز حسب مقررات اعلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه هیئت تحریریه نشریه، از هر نویسنده در هر سال صرفا یک مقاله منتشر می گردد.