به اطلاع می رساند با تغییر گروه بندی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه مطالعات شهری از ارزیابی سال 1396 به گروه علوم اجتماعی منتقل گردیده است و ضریب تأثیر نشریه در این سال را 0.196 می باشد.