بدین وسیله اعلام می دارد نشریه مطالعات شهری در ارزیابی سال 1397 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ضریب تاثیر 0.345 و چارک Q1 را کسب نموده است.

ضمنا با افتخار اعلام می نماید، نشریه مطالعات شهری از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در زمره مجلات هسته حوزه علوم اجتماعی و مطالعات شهری، معرفی شده است.

https://jcr.isc.ac/main.aspx#

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx