برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و  مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده تعیین و اجرا می گردد.

جهت اطلاع، مبالغ دریافتی از نویسندگان تنها منبع تامین هزینه های نشریه می باشد.