بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم به شماره 40879 مورخ 1401/02/24، هزینه پردازش مقاله در سال 1401 در نشریه مطالعات شهری شش میلیون ریال تعیین گردیده است.

جهت اطلاع، مبالغ دریافتی از نویسندگان تنها منبع تامین هزینه های نشریه می باشد.