به استحضار می رساند به استناد تفاهم نامه به شماره 26338 / 11 / 00 / ص مورخه 1400/09/27 فی مابین دانشگاه کردستان و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، زین پس نشریه مطالعات شهری با همکاری این دو نهاد منتشر خواهد شد.