سنجش هنایندگی خُنیاگری خیابانی بر زندگی همگانی فضاهای شهری، نمونه موردی: قلمروهمگانی شهر شیراز

سیدمجتبی فخراحمد؛ سهند لطفی؛ گلرخ ذوالقدری؛ زهرا نامداری نوروزانی

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.34785/J011.2022.654

چکیده
  با توسعه فیزیکی شهرها و گسترش استفاده از وسایل نقلیه موتوری، فضاهای عمومی شهرهای امروز، کمتر برای انجام رفت­وآمدهای روزمره عابران پیاده مورد استفاده قرار می­گیرند. در چنین شرایطی رویدادهای فرهنگی صورت گرفته در دل فضاهای شهری اهمیتی دوچندان در ارتقای پتانسیل اجتماع­پذیری این فضاها می­یابند. خنیاگری یا موسیقی خیابانی، گونه­ای ...  بیشتر