بازآفرینی و تجدید حیات بافت تاریخی
تدوین معیارهای تحقق پذیری رویکرد بازآفرینی شهری باتاکید بر توسعه فرهنگ جامعه محلی(هسته مرکزی شهرکرد)

مریم همتیان دهکردی؛ افسون مهدوی؛ محمدرضا ایروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62800

چکیده
  بازآفرینی شهری یک زمینه متقاطع ازسیاست های شهری و یک گزینه استراتژیک مهم در ارتقای توسعه شهری در سطح جهانی است. بررسی سیرتحول تجارب بازآفرینی شهری وارزیابی آنها نشان داده است که موفقیت درمحدوده های شهری تنها با بهبود کالبدی حاصل نمی شود، بلکه از وجهی اجتماعی نیزبرخورداراست که برمبنای آن مردمان ساکن نیزعملا درفرایند بازآفرینی وارد ...  بیشتر